Gospel for Europe (fulltime)

Wat fijn dat je op deze pagina terecht ben gekomen! Graag willen we jou in contact brengen met Gospel for Europe Bijbelschool.

De Nederlandstalige opleiding is echt uniek en sterk gericht op persoonlijke karaktervorming en praktische toerusting voor een bediening.  

Kijk voor alle nodige informatie op: www.gospelforeurope.nl.

Om jou een korte impressie te geven van onze fulltime Bijbelschool hebben wij een filmpje gemaakt met verschillende getuigenissen.  

Bij Gospel for Europe studeerden de afgelopen twee jaar circa 20 Nederlandse en Belgische studenten. Ook dit jaar zijn er weer 10 studenten die de Bijbelschool volgen.

Wie weet dat God jou roept om je leven geheel aan Hem te geven, zodat Hij jou gaat gebruiken voor een bediening in Nederland of in Europa. Jezus zei: "De oogst is immers groot en de arbeiders zijn weinig" (Mat. 9:37). Dat is in de 21e nog steeds niet anders geworden. Misschien heb je het als christen al gezegd tegen de Heere: "Zie, hier ben ik, zend mij" (Jes. 6:8b). Neem daarom de tijd om eens aandachtig te bestuderen wat onze fulltime opleiding inhoudt. We geloven vanuit de grond van ons hart dat God deze opleiding kan/wil gebruiken om jouw leven te veranderen en jouw leven toe te rusten voor Zijn wijngaard. Het kan ook zo zijn dat je door deze opleiding erachter komt dat je gewoon op je werkplek een getuige van Jezus mag zijn. Vooral gebed om Gods leiding is voor jou belangrijk om goede keuzes te maken. Wij willen jou daar heel graag bij helpen.

Hier vind je in een kort overzicht informatie over de fulltime Bijbelschool Gospel for Europe:
De 1-jarige Bijbelschool opleiding bestaat totaal uit 7 modules. Een module duurt 5-6 weken. Het is mogelijk om ieder jaar in te stromen. In specifieke gevallen zijn we ook bereid om te kijken of je per module kan instromen. Elke module kan ook apart gevolgd worden, wanneer jij je in een specifiek thema en/of bepaalde bediening verder wil verdiepen. Schroom niet om daarover contact te zoeken (gegevens: zie onder).

Module 01 – Wie is God? (Gods relatie met mensen & Het belang van Bijbelse doctrines)
Module 02 – Wie ben ik? (Karakter- en identiteitsvorming)
Module 03 – Wat is de Gemeente? (Bijbels gemeente-zijn te midden van afval en secularisatie)
Module 04 – Wat zijn mijn Geestesgaven en talenten? (Persoonlijke Bijbelse counseling)
Module 05 – Wat is er gaande in de wereld? (Eindtijd, Israël, postmodernisme, ethiek, enz.)
Module 06 – Hoe bereiken we mensen? (Zending, evangelisatie, contextualisatie, enz.)
Module 07 – Zie hier ben ik, zend mij! (Praktijkstage in Europa (3 wk) en terugkoppeling (1 wk)

De volgende deelthema's komen dit studiejaar aan de orde:
– Hoe bestudeer ik de Bijbel?
– De Zelfopenbaring van God & Hoe God een relatie aangaat met mensen
– De noodzaak van gebed en vasten
– Karaktervorming en identiteit
– De rechtvaardiging door het geloof, levensheiliging en gekruisigde leven
– Christus: mijn leven, mijn gedachten, mijn doel en mijn kracht
– Reformatie- en Opwekkingsgeschiedenis
– Gemeenschapsvorming - Kerkplanting & Bijbels leiderschap
– Aanvechting, geestelijke strijd en bevrijdingspastoraat
– De Heilige Geest: Zijn Persoon, Zijn werk & Waarschuwingen
– Talenten en Geestelijke gaven
– De pastorale bediening (herder, mentor en leider)
– De eindtijd: staande blijven te midden van de grote afval
– Zending: wereldzending & contextualisatie
– Jouw bediening in relatie tot je thuisfront en gemeente
– Het Evangelie voor Europa: postmodernisme en apologetiek
– De werker in Gods wijngaard & belang van geloofsleer
– Praktische evangelisatie
– Het Nieuwe Verbond (Getuigen) & Sekten, stromingen en wereldreligies
– Bijbelse & pastorale counseling

Klik op de volgende website voor meer informatie over de Bijbelschool: http://www.gospelforeurope.nl Op de website van Gospel for Europe vind je in hoofdlijnen het jaarprogramma en tevens vind je er actuele informatie over de activiteiten op de Bijbelschool. Kijk ook eens rond op de Facebookpagina 'Gospel for Europe'.

De nood is groot
In Europa leven ruim 800 miljoen mensen die op weg zijn naar God en van wie de meesten geen levende relatie met Jezus Christus hebben. In Nederland zijn er meer dan 13 miljoen mensen die nooit meer in de kerk komen. Zonder de ‘reddende boodschap’ van het Evangelie zullen deze mensen verloren gaan. Heb je een brandend hart voor mensen die verloren gaan zonder Jezus? Heb je passie voor de opbouw van de Gemeente van Jezus Christus? En besef je dat het niet lang meer duurt voordat Jezus Christus terugkomt? Dan is mogelijk deze fulltime Bijbelschool voor zending, evangelisatie en counseling, de juiste plaats voor jou. Hier kan jij je laten scholen en toerusten, om als een discipel van Jezus te worden uitgezonden. In welke bediening dan ook: als kerkplanter in een specifieke regio van Nederland, als zendingswerker in Europa, als evangelist in Brabant of Limburg, als pastoraal werker in een gemeente, als (internet)evangelist onder studenten of 'gewoon' als een radicale getuige van Jezus op je werkplek.

Doelgroep
Jongeren, ouderen en echtparen met een roeping om parttime of fulltime in Gods Wijngaard te arbeiden zijn welkom op onze Bijbelschool. Maar ook jongere schoolverlaters die de Heere kennen, maar nog niet weten welk plan de Heere met hun leven heeft, kunnen contact opnemen om enkele modules of de hele opleiding te volgen. De opleiding is voor een jaar en bestaat uit zeven modules die ook los zijn te volgen bij interesse in bepaalde onderwerpen. De Bijbelschool richt zich in de eerste plaats op zending en evangelisatie binnen Nederland en Europa. Daarnaast wil ze ook werkers toerusten die buiten Europa uitgezonden worden. Deze opleiding is uitermate geschikte als voorbereiding op een meerjarige zendingsopleiding en/of andere opleiding. De Bijbelschool is namelijk zeer vormend en toerustend voor de toekomst. Vakken
Het studiejaar is opgebouwd uit zeven modules van 5-6 weken. Tijdens het hele jaar staat Bijbels onderwijs centraal, waarbij we diverse Bijbelboeken zullen behandelen. Naast dit onderwijs krijgt de praktische levenswandel in het gelijkvormig worden aan Christus, identiteitsvorming, karaktervorming en conflicthantering extra de aandacht. Verder zullen er verschillende soorten bedieningen aan bod komen, waaronder evangelisatie, zending, pastoraat en de bediening in de kerkelijke gemeente. Gedurende de gehele opleiding zal er veel aandacht zijn voor gebed, discipline, toewijding, levensheiliging en de noodzaak van Geestvervuld leven. Zo zal er bijvoorbeeld elke dag minimaal een uur gebeden worden voor verschillende zendings- en evangelisatieprojecten.

Docenten
De modules zullen gegeven worden door Bijbelgetrouwe docenten, predikanten en voorgangers uit verschillende landen, met name uit Nederland. Hierbij zal worden samen gewerkt met predikanten, (zendings)organisaties en andere theologische opleidingen in de wereld. We achten het van groot belang dat in het onderwijs van elke docent de Persoon en het werk van Jezus Christus centraal zullen staan en Geestvervuld lesgeven. De volgende sprekers hebben de afgelopen twee jaar bij ons lesgegeven: Ev. Arjan Baan, br. Eddie Bakker (DL), Dr. Andre Bester (ZA), Ds. Johan Botha (ZA), Ev. Jacques Brunt, Ds. Maarten Ezinga, br. Gerard Hoddenbagh, br. Leander Janse, Dr. Hans Kommers, Ev. Alex van Nes, br. Philip Nunn, br. Martin Penning, Ev. Aad van de Sande, Ds. Marius Storm, br. Gerrit van Valen, br. Leen van Valen, br. Roel Velema, br. Jef de Vriese. De sprekers komen uit reformed-evangelical backround en hebben een gezond en evenwichtig Pinkster-verlangen!

Locatie & Leefgemeenschap
Bijbelschool Gospel for Europe was tot en met augustus 2016 gevestigd in gebouw Heilbron in Grönebach (Sauerland in Duitsland). Vanaf september is de opleiding voortgezet in het midden van Nederland, en wel in een gebouw in Hilversum. Het betreft een bijgebouw van een voormalig klooster op het domein Monnikenberg midden in de prachtige Hilversumse bossen. De studenten leven met elkaar binnen een leefgemeenschap, samen met de staf van de Bijbelschool. Dit zijn allemaal werkers die een fulltime geloofsbediening hebben binnen de Bijbelschool en zich inzetten voor andere activiteiten in de omgeving. De dynamiek van de leefgemeenschap is een geweldige uitdaging en de beste leerschool voor het zendingsveld.

Voor verdere informatie over kosten, aanmelding e.d. kan je ons mailen. We zullen dan contact met je opnemen, de informatiebrochure toesturen en met elkaar kijken naar je behoeften en verlangens.
Het curriculum met de data hebben we beschikbaar en willen we je graag toe mailen.

Meer informatie
De staf van de Bijbelschool is van harte bereid om je meer informatie te verschaffen. We zijn bereid om een gesprek met je aan te gaan om te kijken of de Bijbelschool voor jou op dit moment een goede stap is. Tevens kunnen we dan je persoonlijke (en praktische) vragen bespreken. Uiteraard is het mogelijk om één of meerder dagen mee te draaien in de Bijbelschool om een beeld te krijgen van de opleiding en de leefgemeenschap.

Praktische gegevens:
Informatie: www.gospelforeurope.nl
Staf: Martin en Jeanet Penning & Leander en Joanne Janse
Email: info@gospelforeurope.nl / m.penning@gospelforeurope.nl / l.janse@gospelforeurope.nl
Mail ons gerust. We zullen dan samen kijken wat de mogelijkheden zijn.

281