God en de mammon

God en de mammon

Het is interessant om te zien dat, hoewel Jezus het heeft over de satan als “de overste van deze wereld” (Joh 14:30), Hij nooit verwijst naar de Satan als de andere meester tegenover God, die mensen kunnen kiezen om te dienen. Wanneer Jezus sprak van twee meesters die door mensen gediend kunnen worden, noemde Hij deze twee: God en de Mammon (Luk 16:13). In het christendom, over algemeen gesproken, hebben predikers de mensen altijd aangespoord te kiezen tussen God en de Satan. Jezus echter spoorde mensen aan te kiezen tussen God en de Mammon. Satan is een meesterintrigant. Hij weet dat als mensen verteld wordt te kiezen tussen God en de Satan niemand de Satan zal kiezen. Maar wanneer de keuze is tussen God en Mammon, dan weet Satan dat zelfs gelovigen het moeilijk zullen vinden om een beslissende keuze te maken. Satan weet dat de christenen hun eigen baan en hun eigen woonplaats enz. kiezen eerder op basis van hun eigen passie voor Mammon (bezit en geld) dan uit enig verlangen naar de bevordering van God Koninkrijk. Satan weet dat zulke gelovigen onbruikbaar zijn voor Gods doel, ongeacht de hoeveelheid godsdienstige activiteiten waar zij zich in mengen. Ook weet de Satan dat het meeste christelijke werk in de wereld meer afhangt van Mammon (geld en bezit) dan van de kracht van de Heilige Geest. Satan weer dat een dergelijk soort van christelijk werk geen eeuwige waarde heeft; ook als de berichten van dit werk indrukwekkend schijnen wanneer ze op een aantrekkelijke wijze verschijnen bij “public relations experts” in kleurige christelijke tijdschriften. Wij moeten niet onbekend zijn met Satans listen. We moeten tegen de listen van de Satan stand houden en niet tegen zijn toorn (Ef.6:11). Satans woede heeft nog nooit het werk van God verhinderd. Vervolging heeft de gemeente van Jezus Christus in bloei gezet in elk land op elke tijd. Maar de Satan heeft vaak succes gehad met zijn listen, waar hij gefaald heeft iets te bereiken met zijn toorn. (zie Op.12:11-12) Satan is blij als hij buiten beeld blijft, omdat hij weet dat hij de mensen dan op een betere manier kan misleiden. Hij weet heel goed wanneer een gelovige is beïnvloed door de liefde voor de Mammon in zijn beslissingen; feitelijk is hij prins Mammon aan het dienen, ook al meent hij God te dienen. Als de houding van een gelovige richting Mammon fout is, zal hij dat ook zijn in elk ander gebied, omdat hij dan een deel wordt van het systeem van de wereld dat de Heere juist wilde vernietigen. Zo’n man is een verrader van Gods zaak, ook al realiseert hij zich dat misschien niet. Hij werkt zelfs aan de kant van de duivel, zonder het te weten. Dit is het fundamentele probleem van de gelovige vandaag aan de dag. Ze verstaan de duivelse listen niet. Voordat Jezus naar het kruis ging, vertelde Hij Zijn discipelen: “De overste van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij” (Joh. 14:30). Mammon heeft geen macht over Jezus. De Satan kan geen zwakke plek in Hem vinden en kan Hem op geen enkele manier raken. Maar Satan vindt vele ingangen in de levens van vele gelovigen door Mammon. Dus is hij in staat om hen af te brengen van Gods plan met hun leven. Door de 20 eeuwen heen is de grootste tegenstand voor knechten van de Heere gekomen van “christenen” en de zogenoemde “gelovigen” die Bijbels zijn in heel hun leer behalve de leer van de liefde voor het geld. Het is helemaal niet verrassend dat “gelovigen” Mammon aanbidden tegenover Gods ware profeten. Jezus Zelf had te maken met het verzet van de Farizeeërs, van wie alle andere leerstukken goed waren (Matth. 23:3), maar die de Mammon dienden en liefhadden (Luk. 16:14). Christenen die Mammon volgen hebben genoeg geld om te reizen wanneer en waarheen ze maar willen. Ze hebben ook genoeg om te kopen wat en wanneer ze maar willen. Alleen liefhebbers van de Mammon kunnen zich zulke dure gewoonten veroorloven. Maar zij die een dergelijk verkwistende levensstijl hebben kunnen nooit een getuige voor de Heere zijn in het midden van een lijdende wereld. Het is gevaarlijk om veel meer geld te hebben dan wat we nodig hebben. Omdat Jona veel extra geld had kon hij het zich veroorloven om een kaartje te kopen om naar Tarsen te gaan, en daardoor ongehoorzaam zijn aan Gods bevel. Hoe veilig was Jona geweest voor zo’n verzoeking als hij het geld toen niet had gehad. Het was om Zijn apostelen te bewaren voor zulke verzoekingen, dat Jezus ze arm achterliet in de wereld. De Heere die Job, Abraham en David rijk maakte kon gemakkelijk zijn discipelen ook rijk maken. Maar Hij deed het niet. Waarom niet? Omdat de nieuw- testamentische apostelen, in tegenstelling tot de oud-testamentische heiligen, oorlog moesten voeren tegen de Satan. En als de Satan hen aanviel, was het essentieel dat hij geen liefde voor de Mammon in hen zou vinden. Anders had Gods doel nooit vervuld kunnen worden door hen heen. Hoe staat het er met u voor?Als de Satan u aanvalt, heeft hij dan macht over u, omdat hij de liefde van de Mammon in u vindt? De strijd tegen Satan wordt niet op aarde gevochten, maar in “de lucht” (Ef. 6:12). Daar is het waar de macht van de Satan door ons gebonden moet worden (Matth. 18:18). Alleen zij die gericht zijn op de hemel kunnen deze strijd strijden. Zij die Mammon liefhebben zijn wereldgezind en onbruikbaar in deze strijd. Satan weet dit heel goed, ook al weten gelovigen dat niet. In de hemel wandelen de heiligen op gouden straten. De hemel is bereid voor hen die geleerd hebben om het goud onder hun voeten te stoppen ook op aarde. Ons vasten en bidden kunnen Gods doel niet vervullen, als we Mammon liefhebben en wereldsgezind zijn. Het is alleen het gebed van de rechtvaardige man – één die vrij is van de hechting aan de aardse dingen, zoals Elia – wiens gebeden krachtdadig zijn voor God. (Jak. 5:16,17). Dit is waarom God ons soms toestaat, om veel geld te verliezen – om ons te verlossen van de liefde voor Mammon en ons bruikbaar te maken voor Hem. Het zal heel moeilijk zijn voor een discipel van Jezus die geheel eerlijk en oprecht van hart is, om rijk te worden door zijn business in een wereld die onder de heerschappij van de Satan is. Om een rijke man te worden in zo’n wereld moet die wel Satans principes volgen op een of ander gebied en ongehoorzaam zijn aan de principes van Gods Woord. De Bijbel zegt duidelijk: “Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik van veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mens doen wegzinken in verderf en ondergang.” (1 Tim. 6:9). Iemand die zoekt om rijk te worden in God kan nooit rijk worden in de wereld (Luk. 12:21; 1 Tim. 6:17). Dit geldt ook voor de predikanten die rijk geworden zijn door het evangelie te preken en christelijke boeken en bandjes te verkopen. Iets anders is het leiden van reizen naar Israël (“Het Heilige Land”??). Als een predikant 10 mensen bij elkaar kan krijgen voor een reis naar Israel, zal het reisbureau hem een gratis kaartje geven. Zulke predikanten aanbidden “Het gouden kalf” en zijn dienaren van Mammon en niet van de Heere Jezus Christus. (Iemand vroeg met eens of ik ooit naar het Heilige Land was geweest. Ik vertelde hem dat ik daar elke dag wandelde!) Het “welvaartsevangelie” werd bedacht in de tweede helft van de 20ste eeuw door predikanten die de Mammon liefhadden. Zij vonden enkele “Schriftuurlijke” verklaringen om hun verkwistende levensstijl en de immense hoeveelheid aan welvaart dat ze hadden opgestapeld van de tienden en de giften van hun volgelingen te kunnen uitvoeren. Ze jaagden op oud-testamentische beloften die God aan Israël gegeven had en begonnen deze beloften te proclameren als het onfeilbare teken van Gods zegeningen vandaag. En gelovigen die liefhebbers zijn van het geld hebben dit met blijdschap op dit nieuwe evangelie geplakt. Een niet-christelijke journalist in de U.S.A., die hoorde van zo’n soort kerk waar het “welvaartsevangelie” gepreekt werd, wilde uitvinden of deze prediking echt werkte. Hij ging naar de parkeerplaats van de kerk en keek naar de merken van de auto’s die daar geparkeerd stonden. Hij vond op de plekken die gereserveerd waren voor de predikant en hulppredikanten de duurste auto’s. De meeste van de andere auto’s waren goedkoop. Hij concludeerde dat het “welvaartsevangelie” werkte – alleen voor hen die leefden van de tienden en de gaven van de gemeente. De rest van de gemeente bleef in dezelfde toestand zoals het altijd al geweest was! Zelfs in de arme landen zoals India, worden predikanten rijk van de tienden en de gaven van de arme mensen, door het nagemaakte evangelie. Wat moet de Heere denken van de christelijke “kerk” en haar leiders vandaag? Degenen die de Mammon achterna gegaan zijn, zijn tolerant geworden tegenover de zonden, en hebben zij zichzelf dus machteloos gemaakt in hun strijd tegenover de Satan. De poorten van de hel zegevieren over deze “gemeente”. En dat is het duidelijkste bewijs dat dit niet de gemeente is die de Heere bouwt – want de machten van de duisternis kunnen nooit over die gemeente zegevieren (Matth. 16:18). Wanneer en waar er een echte opwekking van de Heilige Geest plaatsvindt, zal het een opwekking zijn die gelovigen bevrijdt van de liefde voor Mammon. Alleen zo’n opwekking zal prins Mammon de kerk uitdrijven. Elke andere zogenaamde opwekking is nagemaakt! Wie oren heeft om te horen, die hore! Zac Poonen, India Website: www.cfcindia.com
264