De drie vrienden van Job; Elifaz, Bildad en Zofar

De drie vrienden van Job; Elifaz, Bildad en Zofar

Toen de drie vrienden van Job – Elifaz, Bildad en Zofar – hoorden van zijn tegenspoed, kwamen ze bij hem op bezoek. Ze zeiden dat ze hem kwamen troosten (Job 2:11). Maar eigenlijk troostten ze hem helemaal niet, zoals we later kunnen zien aan de manier waarop ze met Job spraken. Ze bekritiseerden en beschuldigden hem. Ze waren alle drie in gezelschap van de duivel, de aanklager van de broeders.

De mannen waren alle drie jaloers op Job, want hij was een vroom en rijk man en alles ging hem en zijn familie voor de wind. Veel gelovigen zijn, bij het zien van hun invloed en bediening, jaloers op mannen van God – en ze wachten vaak tot een of andere tegenslag hen raakt. We weten dat de duivel het geweldig vindt als vrome mensen een ramp overkomt. Er zijn echter ook gelovigen die daar ook op wachten en stiekem blij zijn als dat gebeurt.

Deze drie mannen deden net alsof ze het heel erg vonden voor Job. Ze huilden toen ze Job zagen en scheurden hun kleren en gooiden as op hun hoofd. Het waren hele goede acteurs. Stiekem waren ze blij, want ze waren jaloers op Job. Deze drie predikers hadden kennis over God. Ze kenden Hem echter niet persoonlijk. Dat is de reden dat God geen van hen kon aanwijzen aan Satan. Mannen van God lijden onder de aanvallen van de duivel, soms door hun echtgenotes, soms lichamelijk, en zo nu en dan ook financieel omdat God hen veel beproevingen laat ondergaan om hen te heiligen. Soms zijn echter hun vrienden en broeders, die jaloers zijn op hen, de grootste beproevingen!

Helaas komt dit voor in veel christelijk werk, waar christelijke werkers hopen dat er iets ergs gebeurt met een meer gezegende werker, zodat zijn bediening vernietigd zal worden. Als God zijn zegen en zalving geeft aan een man van God en iemand is jaloers op hem, dan kan het gebeuren dat God lichamelijke tegenslag voor die man toe staat, zodat de onrechtvaardige jaloezie van de ander voor iedereen zichtbaar wordt. Op het moment dat de kwaadaardigheid van de andere man blootgelegd is, zal God de ziekte wegnemen en de vrome man zijn gezondheid teruggeven.

Geen van deze drie mannen kon volledig begrijpen waarom Job moest lijden, zoals hij deed. Zij konden alleen de schuld bij hem aanwijzen. Dat komt omdat zij religieuze mensen waren, net zoals de farizeeën later in de tijd van Jezus. Er is een verschil tussen een geestelijke man en een religieuze man. Geestelijke mensen zijn verkeerd begrepen door de religieuze mensen in elke generatie. De Bijbel zegt dat 'allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden' (2 Timotheüs 3:12). Er zijn geen uitzonderingen op deze regel. Dus als je niet verkeerd begrepen wil worden door andere mensen, wees dan niet 'vroom' (goddelijk)! 1 Korintiërs 2:15 zegt: met de geestelijke mens is het anders. Die kan alles doorzien, maar kan zelf op zijn beurt niet door de natuurlijke mensen doorzien worden. Een goddelijke man is daarom een erg eenzame man – omdat slechts weinigen hem begrijpen. Zijn handelingen en woorden worden verkeerd begrepen, zelfs door hen die de bijbel goed kennen. Religieuze mensen kennen enkel feiten over God. Zij kennen God zelf niet. In het midden van veel religieuze mensen, zullen we slechts enkelen vinden die God zelf kennen. Job was een van die weinigen. Als jij een mens bent die God kent, dan zal je verkeerd begrepen worden door mensen die over God gehoord hebben. Bedenk dat religieuze mensen Jezus niet herkenden en zelfs dachten dat Hij een prins der duivelen was. Hoe kunnen ze dan vandaag de dag een goddelijke man herkennen?

Er waren twee religieuze groepen in de tijd van Jezus, de farizeeën en de Sadduceeën. De Farizeeën waren de fundamentalisten en de Sadduceeën waren de liberalen. Van deze twee groepen boden de Farizeeën de meeste tegenstand aan Jezus. Dat is vandaag niet anders, het zullen niet de liberalen zijn die een man van God zo bekritiseren als de fundamentalisten dat doen.

Ondanks dat een goddelijke man de meest eenzame persoon ter wereld is, God verlaat hem niet. God staat de beproevingen toe in zijn leven als een opleiding. Jacobus zegt: "Zie, wij prijzen hen zalig die volhard hebben: gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming." (Jacobus 5:11) Het getuigenis van elke Godsman zal zijn: "De Heer is vol barmhartigheid en genade. Ook al begreep ik niets van de moeilijke omstandigheden waar Hij mij doorheen leidde. Het was om een glorieus doel in mijn leven te vervullen en bovenal, om God te vereren in de hemel waar het conflict tussen God en Satan plaatsvond."

In het eerste boek van de Bijbel zien we het begin van het moderne "Welvaartsevangelie". Drie predikers vertelden Job hier dat hij alles verloren had omdat hij de zegen van God verloren had. Hun boodschap was dat de zegen van God altijd voorspoed en gezondheid geeft. Opvallend is hier dat dit welvaartsevangelie voor het eerst gepredikt werd door mensen die God niet kenden. Dat is vandaag hetzelfde. Bedenk dat Job al zijn bezit en zijn gezondheid verloren had en was helemaal in Gods plan. De drie predikers van het "welvaartsevangelie" waren volledig buiten de wil van God. Dit wordt duidelijk door Gods woorden aan hen: "neemt zeven stieren en zeven rammen en gaat naar mijn knecht Job en brengt ze voor u tot een brandoffer, en mijn knecht Job moge voor u bidden, want slechts hem zal Ik ter wille zijn, zodat Ik u niet iets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van Mij gesproken hebt zoals mijn knecht Job." (Job 42:8)

Het boek van Job is een geweldige aanmoediging voor ons, omdat hij te maken kreeg met datgene waar wij vandaag mee te maken hebben. De drie predikers zijn niet een voorbeeld van onze vijanden of zelfs ongelovigen. Zij zijn een voorbeeld van gelovigen, die het ons zo moeilijk maken. Ons verkeerd begrijpen en bekritiseren. Het is altijd pijnlijker als een gelovige ons aanvalt en beschuldigt, dan wanneer een ongelovige hetzelfde doet. In de laatste 40 jaar ben ik meer dan duizend keer vaker bekritiseerd door gelovigen dan door ongelovigen. Dat is ook de geschiedenis van elke gelovige in de geschiedenis van de kerk. Jezus ondervond meer tegenstand van de Farizeeën dan van de Grieken en de Romeinen. Pilatus wilde hem vrij laten, maar Annas en Kajafas wilden hem doden. Wees dus niet verrast wanneer je maximale tegenstand krijgt van gelovigen die leugens en roddels over je verspreiden. Dat zijn de volgelingen van Elifaz, Bildad en Zofar. *1 Let op: dit vers wordt in verschillende Bijbelvertalingen anders vertaald.

272