Hart voor het gezin

Stichting Heart Cry heeft in 2014 het platform 'Hart voor het gezin' gelanceerd.  

'Hart voor het gezin' wil door het geven van onderwijs en toerusting bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken.

Kijk voor alle nodige informatie op: hartvoorhetgezin.nl.

Vanuit Lukas 1 vers 17 verlangen de initiatiefnemers van 'Hart voor het gezin' om het hart van de vaderen (en moeders) te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

'Hart voor het gezin' onderscheidt zes thema’s, die elk vanuit een aparte werkgroep worden vormgegeven: single, relatievorming, huwelijk, opvoeding, man, en vrouw..

Door het beschikbaar stellen van literatuur en filmmateriaal en door het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg wil 'Hart voor het gezin' via dit forum christenen aanmoedigen tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden, en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven. De leden van de werkgroep zijn biddend en met zorg gekozen. Hun achtergronden en ervaring met de thema’s, maakt dat ze weten waar ze het over hebben en tot zegen kunnen zijn van anderen.

Visie
Vanuit de Bijbel Lukas Hoofdstuk 1 vers 17 verlangen we om het hart van de vaderen (en moeders) te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.
In deze tijd van afval van God en gebrokenheid door de zonde, willen we de Bijbelse boodschap van hoop, genezing en herstel op het terrein van relatie en gezin laten doorklinken. De woorden die Lukas aan ons geeft in hoofdstuk 1 vers 17 vormen het hart van onze boodschap: ‘En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.’ We verlangen dat harten van vaders (en moeders) zich (nog meer) gaan richten op de harten van hun kinderen, en andersom (Maleachi 4:12) maar ook breder in de relaties met anderen om ons heen. We verlangen naar een geestelijk nageslacht, generaties die dwars door alle maatschappelijke ontwikkelingen en levensstormen heen God willen dienen en tot zegen willen zijn voor ons land en de maatschappij. Die de Bijbelse principes als uitgangspunt nemen in hun denken en handelen, die onvoorwaardelijk staan op de beloften van het Woord van God.

Missie
Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur/filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel.
Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven. Daar waar mogelijk dienen dan wel werken we samen met kerkelijke gemeenten, aangezien in onze visie de lokale kerk verantwoordelijk is voor het geven van gezond Bijbels onderwijs.

190