‘Media Gratia’ is een imprint van onze uitgeverij. Wij streven ernaar christenen te onderwijzen en toe te rusten voor de glorie van Christus en het welzijn van Zijn gemeente door literatuur en videomateriaal beschikbaar te stellen. Onze gepubliceerde boeken vallen binnen het zgn. reformed-evangelical spectrum. Media Gratia heeft als doel Bijbelgetrouwe kerken te ondersteunen met verantwoord Bijbelstudie-materiaal en lectuur.

Cursus: Zie uw God - deel 1 - Terug naar een Bijbels Godsbeeld
John Snyder

Prijs van het Cursus-boek: € 13,95
Bij deze uitgave hoort ook de 12-delige video-serie ‘Zie uw God, Terug naar een Bijbels Godsbeeld’. De prijs van de USB-Stick met 12 lezingen (hoogwaardige kwaliteit, ondertiteld in het Nederlands) is: € 29,95. 


We leven in een uitdagende tijd. Veel christenen rennen rond in hun religieuze hamsterwiel en vragen zich af: ‘Waarom hebben we al deze programma’s binnen onze gemeente?’ en ‘Waarom lijkt God niet merkbaar aanwezig te zijn in onze gemeenteactiviteiten?’ Moeilijke vragen leiden vaak tot goede antwoorden. Deze Bijbelstudies zijn geschreven vanuit de overtuiging dat de fundamentele behoefte van het Westerse christendom is dat we ons bekeren van het lage en verkeerde beeld dat we van God hebben. Deze cursus wil dat wij terugkeren naar de Bijbelse beschrijvingen van de ware God.

Het cursusboek bevat geen nieuwe waarheden. De inhoud is alleen bedoeld om ons christenen te helpen om de beschrijvingen van God in de Bijbel serieus te nemen en om te zien hoe deze het fundament vormen voor het christelijke leven. “Zie, Uw God” is een indrukwekkende Bijbelstudiecursus rondom twee belangrijk vragen:

1. Wie is de God die ik belijd?
2. Hoe moet ik leven als ik trouw wil zijn aan deze God?

Dit boek bestaat uit 12 weken Bijbelstudie-lesstof en een inleiding. Elke week lees je vijf keer het stuk tekst van de dag door en beantwoord je de vragen, ter voorbereiding op het bekijken van de lezing op de dvd. We willen je motiveren Bijbelverzen uit je hoofd te leren en samen met je vrienden de lezingen te bekijken en de inhoud van dit boek te bestuderen. Het neemt je mee in het overdenken van de grootheid van onze God, zodat je zal uitroepen: “Hoe groot bent U!”

Zie uw God deel 1 bevat de volgende Bijbelstudies:
Inleiding – Welkom bij Zie, uw God!
Week 1 – Zie, uw God!: De grote aantrekkingskracht
Week 2 – De weg vrijmaken voor onze terugkeer
Week 3 – God aanschouwen in de Bijbel
Week 4 – God aanschouwen in het aangezicht van Jezus Christus
Week 5 – God aanschouwen in het verlossingswerk
Week 6 – God aanschouwen en persoonlijke heiligheid
Week 7 – Zie, uw God!: Aanbidding herstellen in ons leven
Week 8 – God aanschouwen en evangelisatie
Week 9 – God aanschouwen en onze Christelijke dienstbaarheid
Week 10 – Een mindere God aanschouwen
Week 11 – God aanschouwen: De leugens van het pragmatisme vermijden
Week 12 – Het zoeken van de God die we aanschouwen

Download hieronder het hoofdstuk: Week 1, dag 1 om een voorproefje te krijgen van het materiaal.
http://bijbelsetheologie.com/wp-content/uploads/2022/02/Cursusboek-Zie-Uw-God-voorbeeld-week1-dag-1.pdf

Klik hier om dit boek of de USB-Stick te bestellen.

=======================================

Cursus: Zie uw God - deel 2 - Gods eigenschappen leren kennen en aanbidden 
John Snyder

Prijs van het Cursus-boek: € 13,95
Bij deze uitgave hoort ook de 13-delige video-serie ‘Zie uw God, Gods eigenschappen leren kennen en aanbidden’. De prijs van de USB-Stick met 12 lezingen (hoogwaardige kwaliteit, ondertiteld in het Nederlands) is: € 29,95. 


 

In dit tweede deel van het cursusboek “Zie uw God” word je uitgenodigd om je te laten verrassen door de majesteit en grootsheid van de levende God. Hoe goed ken jij God? Ken jij Hem in al Zijn eigenschappen? Hoe beïnvloeden deze eigenschappen jouw dagelijks leven? Dit boek neemt je mee naar de diepste betekenissen die schuilgaan achter die ene Persoon: God. John Snyder schrijft zodanig dat de gelovige God dieper leert kennen en komt tot aanbidding van Hem.

Gods eigenschappen worden in dit cursusboek onthuld in al hun glorie en grootsheid. Twaalf weken lang bestudeer je met elkaar vele teksten uit de Heilige Schrift en allerlei citaten van verschillende godgeleerden. Zijn onbegrijpelijkheid, almacht, alwetendheid, rechtvaardigheid, heiligheid, liefde en nog zoveel meer zullen je hart raken, je verstand verlichten en je leven transformeren.

“Zie uw God – deel 2” is een waardevol studieboek dat als cursus uitermate geschikt is voor kringwerk, maar ook voor persoonlijke Bijbelstudie. Juist door de vele vragen door elk hoofdstuk heen, wordt je aangezet tot nadenken over en weergeven wat elke eigenschap van God inhoudt.

Ben jij bereid om tijd apart te zetten en biddend de Bijbel te bestuderen en de schatten te ontdekken die verborgen liggen in de diepten van Gods oneindige wezen? Dr. A.W. Tozer schreef: “Voor eeuwig kan God ons nieuwe aspecten van Zijn heerlijkheid tonen, en we hebben nog maar een begin gemaakt met het verkennen van Zijn oneindige wezen.” Open dit boek en zie uw God!

Zie uw God deel 2 bevat de volgende Bijbelstudies:
Week 1 - Het kennen van de God Die ondoorgrondelijk is
Week 2 - Het kennen van de God Die niet kan veranderen
Week 3 - Het kennen van de God Die oneindig en eeuwig is
Week 4 - Het kennen van de God Die overal is
Week 5 - Het kennen van de Almachtige God
Week 6 - Het kennen van de God Die alles weet
Week 7 - Het kennen van de God Die over alles heerst
Week 8 - Het kennen van de Heilige en Rechtvaardige God
Week 9 - Het kennen van de God van toorn
Week 10 - Het kennen van de God Die goed is
Week 11 - Het kennen van de God van liefde
Week 12 - Het kennen van de God Die geduldig en ijverig is

=======================================

Alles in Hem - Christus is genoeg voor leer en leven
John F. MacArthur

Mac Arthur wijst er in dit boek op dat de gelovigen veel rijker zijn, veel meer bezitten, dan ze vaak denken. In de Heere Jezus Christus bezitten zij een volheid van genade.Vaak wordt er door gelovigen gedacht dat zij nog allerlei hulptroepen moeten inschakelen, terwijl zij door het geloof alles in bezit hebben. Men schakelt soms psychiaters, psychologen en bevrijders van demonen in en men vergeet dat God almachtig is en deze hulptroepen niet nodig heeft om iemand te bevrijden of te verlossen.
Er is tegenwoordig een verlangen naar meer. Christus plus filosofie. Christus plus de wet. Christus plus goede werken. Christus plus mystiek. Christus plus ascese. Terwijl de Bijbel zegt; Christus alleen! In het Woord van God vinden we alles voor leer en leven. Jezus Christus is machtig. Onze geestelijke bronnen zijn de Bijbel, de inwoning van de Heilige Geest en het gebed. Christus is toereikend om in de diepste noden te voorzien. Wie Hem aanbidt in Geest en waarheid, zal ontdekken dat Hij genoeg is onder alle omstandigheden.

Prijs: € 14,95

=======================================

Predikers en prediking - Handreiking voor een krachtige Woordverkondiging 
Dr. D. Martyn Lloyd-Jones

‘Predikers en prediking’ is een belangrijk boek voor hen die Gods Woord verkondigen. Dr. D. Martyn Lloyd-Jones geeft indringende adviezen met betrekking tot het hart van de prediker en praktische handreikingen met betrekking tot het maken en houden van preken. De gemeente van de Heere Jezus Christus bestaat dankzij de prediking. De prediking houdt de kerk in stand, geeft haar leven en voedt haar. Als de kerk haar leden de prediking zou ontzeggen, zou ze door gebrek aan geestelijk voedsel kwijnen. Lloyd-Jones tikt streng op de vingers van degenen die proberen de prediking te vervangen door iets anders. De mens, die van nature zondig is, heeft het Woord in de prediking nodig voor zijn tijdelijke en eeuwige welzijn. Het is een groot voorrecht voor de prediker om dit genadige Woord te verkondigen. De schrijver gaat diep in op dit werk en spaart zichzelf niet. Hij wijst op de grote, begenadigde predikers uit het verleden die Gods liefde en passie uitstraalden, en die als een kaars voor Christus brandden. Hij stelt eerlijk de vraag: “Waar is vandaag de dag de passie die de prediking in het verleden zo kenmerkte? Waarom ontbreekt het de hedendaagse predikers aan bezieling? De waarheid is immers niet veranderd. Geloven de predikers van nu nog in die waarheid? Raakt die waarheid hen nog diep? Heeft die waarheid hun harten ooit gegrepen, zodat ze zichzelf verloren in liefde en aanbidding omdat ze Jezus Christus leerden kennen?” Dr. Martyn Lloyd-Jones was een invloedrijke predikant en evangelist wiens preken en boeken wereldwijd veel mensen hebben beïnvloed. Hij stond in de traditie van de Reformatie en de Puriteinen. Zijn bediening was gekenmerkt door een diepgaande Bijbelkennis en heldere, verrijkende prediking. 

Prijs: € 16,95

De boeken zijn te bestellen via: boekenfonds@solcon.nl en/of onze webwinkel.

413