Geestelijke groei

Als Stichting Heart Cry willen wij graag jonge christenen stimuleren om zich uit te strekken naar discipelschap en geestelijke groei. We zien vanaf 2005 dat veel jongeren en ouderen in de Bible-belt van Nederland een hartelijk verlangen hebben naar de verdieping van hun geestelijk leven. De Heere Jezus Zelf heeft ons opgeroepen in de Bijbel om discipelen van Hem te worden en geen bekeerlingen. God heeft het verlangen voor ieder van Zijn kinderen dat zij tot volle wasdom komen door geestelijke groei en het doel verwezenlijken waarvoor Hij hen geroepen heeft. Het blijkt dat velen worstelen met de vraag: “maar hoe groei ik geestelijk?” Om dit doel te bereiken is (praktisch) onderwijs en toerusting essentieel. Alleen als toegewijde discipelen kunnen de gelovigen veel vrucht dragen en de Vader verheerlijken. Dan worden zij vruchtbaar voor hun omgeving!

Om deze reden hebben we een eenvoudig en diepgaand studieboek geschreven met 23 basislessen Geestelijke Groei. Het boek bevat 320 pagina's op A4 formaat. We zijn verheugd dat we al bijna 15.000 exemplaren hebben verkocht! Het boek heeft inmiddels ook ingang gekregen in Suriname. Het is ook al in Engels en Spaans vertaald.
In het najaar 2022 is de 7e druk verschenen.

Nieuwsgierig hoe het boek er aan de buitenkant uit ziet?

Open de volgende link om de nieuwe cover (5e druk) van het cursusboek te bekijken:
Nieuwe_Cover_5e_druk_-_Basislessen_Geestelijke_Groei

Het cursusboek met Bijbelstudies bevat de volgende basislessen:

Hoofdstuk 1 Geloofszekerheid
Hoofdstuk 2 Zondebelijdenis
Hoofdstuk 3 Bijbellezen en Bijbelstudie
Hoofdstuk 4 Handreikingen voor stille tijd
Hoofdstuk 5 Wie ben ik in Christus?
Hoofdstuk 6 Voorwaarden van het discipelschap
Hoofdstuk 7 Getuige zijn in onze omgeving
Hoofdstuk 8 Gemeenschap met gelovigen
Hoofdstuk 9 Wat is heiligmaking?
Hoofdstuk 10 Hoe kan ik Gods wil leren kennen?
Hoofdstuk 11 Vervulling door de Heilige Geest
Hoofdstuk 12 Met Christus gekruisigd
Hoofdstuk 13 Met Christus opgestaan
Hoofdstuk 14 Met Christus gezeten in de hemel
Hoofdstuk 15 Geestelijke oorlogsvoering
Hoofdstuk 16 Lofprijzing
Hoofdstuk 17 Hoe werkt God een opwekking?
Hoofdstuk 18 De noodzaak van voorbede en intersessie
Hoofdstuk 19 De grote zendingsopdracht: discipelen maken
Hoofdstuk 20 Wachten op de Heere
Hoofdstuk 21 Zelfbeeld en identiteit
Hoofdstuk 22 Huwelijk en gezin
Hoofdstuk 23 Geestelijk (verder) groeien…

Wil je dit cursusboek Geestelijke Groei bestellen?

Dit cursusboek willen wij van harte aanbevelen voor belijdeniscatechese, lidmatenkring, bijbelstudiegroepen, enz. Naast een bijbelstudie van ca. 5 pagina's bevat iedere basisles ca. 3 pagina's persoonlijke- en gemeenschappelijke bijbelstudie-vragen. Dit cursusboek van 23 basislessen is voor slechts € 13,95 te bestellen via de webshop.

Toerustingsavonden Geestelijke Groei

Sinds 2007 houden we op verschillende plaatsen in Nederland (interkerkelijke) toerustingsavonden rondom deze basislessen “Geestelijke Groei”, waarbij belangrijke geloofsthema’s besproken worden. Tevens worden (praktische) handreikingen aangereikt om toegewijd voor God te mogen en te kunnen leven. Het is ons gebed dat deze verdieping dusdanig zal doorwerken dat de gelovigen ‘meer en meer’ gefundeerd mogen worden in het Woord van God, opgroeien in Christus en tevens tot zegening van hun naasten zullen zijn.

Een toerustingsavond ziet er globaal als volgt uit:

20.00 uur Opening met gebed en zingen
20.15 uur Thema uitgelegd door spreker
21.00 uur Bespreking in groepjes o.l.v. een groepsleider
21.45 uur Plenaire bespreking
22.00 uur Afsluiting en mogelijkheid tot gezellige ontmoeting

Voor wie zijn deze avonden bedoeld?

Heel eenvoudig: voor iedereen die verlangt naar persoonlijke toerusting en geestelijke groei, ongeacht kerkelijke gezindte of denominatie. We willen elkaar over kerkmuren heen ontmoeten! Neem gerust een vriend, vriendin, kennis of familielid mee. Misschien dat jij in jouw omgeving ook aan de slag wilt gaan met deze basislessen of dat je graag in jouw omgeving toerustingsavonden wilt organiseren. Neem dan gerust contact met ons op, zodat we met elkaar kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Geluidsbestanden (MP3)

Klik hier om geluidsbestanden van deze avonden te kunnen beluisteren.

341