De krachtige werking van het Woord van God

De krachtige werking van het Woord van God

Het Woord van God wordt met VOEDSEL vergeleken in Psalm 119:103. Hetzelfde beeld treffen wij ook aan in Jeremia 15:16 en in 1 Petrus 2:2. De profeet Ezechiël en de apostel Johannes zien we in de Schriften een boek "eten" (Ezech. 3:1-3; Openb. 10:9, 10). In deze gedeelten zien we mensen die het Woord innemen en dat het al verterende deel van hen wordt. Voedsel geeft ons kracht. Onze lichamen kunnen niet groeien zonder voedsel. Iemand die ondervoed is zal dun blijven en zwak in gezondheid, en heeft daarom geen weerstand tegen allerlei ziekten. Hij kan zichzelf ook niet verdedigen als anderen hem aanvallen. Een klein duwtje is vaak al genoeg om hem te doen vallen. Precies zo gaat het met iemand die het Woord van God niet voldoende tot zich neemt, er is geen geestelijke groei, en als gevolg daarvan is men niet opgewassen tegen de verleidingen en aanvallen van de duivel. Alleen diegene die regelmatig de tijd nemen om Gods Woord te overdenken groeien tot sterke, volwassen christenen (1 Joh. 2:14). Alleen maar de Bijbel lezen zal ons niet sterk maken, maar wanneer we het Woord overdenken zal het Woord diep in ons doordringen en zo een deel van ons worden, diep verborgen in onze harten (Ps. 119:11). Job getuigde dat hij het Woord van God zelfs belangrijker achtte dan zijn dagelijkse voedsel (Job 23:12 naar de Engelse vertaling). Door dagelijks naar God te luisteren bouwde hij een enorme reserve op aan geestelijke kracht. Dit was, zonder twijfel, het geheim van zijn weerstand temidden van Satan's heftige aanvallen. Hij verloor zijn geloof niet in God ondanks alle tegenspoed die hij ondervond. Zijn vrouw, die duidelijk minder waarde hechtte aan het Woord van God, wilde gelijk toen de problemen begonnen God vaarwel zeggen. Maar zo was Job niet. Zijn voorbeeld leert ons welk een geweldige kracht Gods Woord - als we het dagelijks tot ons laten komen - ons kan geven om elk beproeving in ons leven tegemoet te treden. Het woord van God wordt ook een VUUR genoemd in Jeremia 23:29. In de Bijbel is vuur een beeld van dat wat loutert of wegbrand. Goud wordt door het vuur heen gelouterd, maar hout brand weg. Op dezelfde wijze heeft het Woord van God een louterende werking in ons leven, het doet weg alles wat niet Christus in ons is. Het laat niet alleen onze fouten zien, maar maakt ons juist heilig. Niemand kan ooit de hoop hebben heilig te worden zonder dagelijks tijd te nemen aan de voeten van de Heere. Alleen zo kan onze vuiligheid weg gebrand worden uit ons leven. Maar de vreselijke waarheid is ook dat datzelfde vuur zal branden voor diegene die het Woord afwijzen (Joh. 12:48). Onze houding ten aanzien van het Woord van God zal bepalen of het vuur ons loutert of zal doen omkomen. Als we ons eraan onderwerpen, zal het ons louteren. Als we het naast ons neer leggen of het verwerpen zal het ons verteren. In hetzelfde vers in Jeremia 23 lezen we tevens dat het Woord van God vergeleken wordt met een hamer - een hamer die een steenrots vermorzelt. Als je een weg door een rotsachtige plaats wil maken moet je steenrotsen verbrijzelen. Vandaag de dag gebruiken we daar dynamiet voor, maar in Jeremia's dagen gebruikte ze hamers voor dit werk. Het Woord van God is Zijn dynamiet, bekwaam om grote obstakels die op onze weg staan, weg te blazen. Wij allen worden met beproevingen en problemen geconfronteerd in ons leven - situaties die ons lijken ingesloten te hebben, zonder een weg uit. Vaak zijn we in zulke situaties ontmoedigd en verslagen achter gebleven, niet wetende wat te doen of van waar we hulp kunnen verwachten. Het feit dat we Gods belofte in de Schriften niet kende hebben ons verhindert op deze beloften te gaan staan in zulke situaties. Anders zouden ze, net als dynamiet, alle verhinderingen hebben weggeblazen en ons in overwinning naar de andere zijde gebracht hebben. Hoeveel missen we doordat we het Woord van God niet kennen! In Lukas 8:11, wordt het Woord van God vergeleken met zaad, dat als het gezaaid wordt in de aarde vrucht draagt. In 1 Petrus 1:23 lezen we dat onze wedergeboorte zelf een gevolg is van zaad dat uit gespruit is in onze harten. Alleen als we vrucht dragen wordt God verheerlijkt in ons leven. Is er in uw leven en dienst vrucht tot eer van God? Wordt de vrucht allereerst in uw eigen leven gemanifesteerd, en uit het zich in liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal. 5:22)? En is er ook vrucht op uw bediening, zodat zondaren tot de Heere komen en gelovigen dichter tot Hem komen? Zo niet, is het wellicht omdat u niet regelmatig het Woord van God in uw hart laat neerdalen als een zaad "dat leven heeft in zichzelf". Psalm 1:2,3 laat ons zien dat de mens die regelmatig Gods Woord overdenkt, degene is die lijkt op een boom die vrucht geeft, en al wat hij doet zal gelukt.
272