Wat is fout aan wichelroede en pendelen?

Wat is fout aan wichelroede en pendelen?

Wereldbeeld
Het wereldbeeld achter wichelroede lopen en pendelen gaat uit van een onpersoonlijke, metafysische (bovennatuurlijke) 'oerenergie' of 'kosmische stralingen', die 'universeel' aanwezig is, dus in de kosmos, in de natuur en in de mens. Er zijn mensen (wichelroedelopers, pendelaars) die 'stralengevoelig' zijn en mediamiek voor deze 'kosmische energie'. Deze speciale mensen kunnen zich instellen op die metafysische straling en zodoende de verborgen kosmische straling of kosmische energie van materie opsporen, bv. van goud, water of een medicament.

Weerlegging
De Schrift zegt: "In den beginne God" - niet: In den beginne een of andere universele, onpersoonlijke oerenergie. · Er bestaat een wetenschappelijk bewezen en bewijsbaar aardmagnetisch veld in fysische zin. Storingsgebieden daarin kunnen door iedereen met wetenschappelijke methoden en technieken (meetinstrumenten) worden gemeten. Daarvoor is een wetenschappelijke studie nodig - geen metafysische begaafdheid. · Metafysische, kosmische aardstralen in de zin van wichelroedelopers zijn uiteraard noch wetenschappelijk bewezen noch wetenschappelijk bewijsbaar. Op grond van de Schrift weten we dat er géén bovennatuurlijke energie van de materie uitgaat. Dat is bijgeloof. · Bijgeloof is bijgevolg eveneens dat metafysische aardstralen de lichamelijke en/of psychische gezondheid van een mens (kind) schaden en men deze 'schadelijke aardstralen' met behulp van een wichelroede kan lokaliseren. · Het geloof dat speciale mensen met speciale 'stralengevoeligheid' de verborgen 'stoorgebieden' in de metafysische straling kunnen opsporen, betekent dat deze personen mediamiek zijn, resp. een gave van waarzeggerij bezitten. Maar vaak is er bedrog in het spel.

Conclusies
Een 'aanvoelen' van 'metafysische' aardstralen is géén creatuurlijke gave. Het is evenmin een geestesgave van God die immers niet erfelijk is en niet verworven kan worden, zoals wichelroedengevoeligheid. Wichelroede lopen komt van wichelen, d.i. waarzeggen uit bepaalde tekens. Vgl. sterrenwichelarij. De wichelroede of pendel is evenals een kristallen bol of de kaart van de kaartlegger een waarzegapparaat resp. een contactmiddel (medium) voor waarzeggende geesten (demonen). Wichelroede werd vroeger ook wel toverroede genoemd. De namen zeggen dus al genoeg over de herkomst. God verbiedt in Zijn Woord iedere vorm van waarzeggerij en het zoeken van waarzeggerij resp. van een waarzegger uitdrukkelijk (Lev 19:26,31; 20:6,27; Dt 18:10; Hos 4:12, de staf betekent orakelstaf). God verbiedt dus ook wichelroede lopen en de hulp inroepen van een wichelroedeloper. Overtreding van Gods Woord (waarzeggerij plegen en een waarzegger in de arm nemen) heeft altijd consequenties.

Wat te doen?
Wat als ouders te doen, wanneer een school of een klassenleraar buiten medeweten van de ouder(s) om een wichelroedeloper in de school of in het klaslokaal metingen heeft laten verrichten?. Enkele voorstellen: · Laten de ouders samen eerst zelf innerlijk afstand nemen van deze wichelarij op grond van Gods Woord. · Laten zij deze instelling aan hun kind(eren) op grond van Gods Woord duidelijk maken, met de bede tot God dat Hij dezelfde instelling tot Zijn Woord ook in hun kind(eren) wil werken en zij duidelijk afstand nemen van wat op school of in de klas gebeurd is. · Laten de ouders medestanders onder ouders en leerkrachten zoeken en hun instelling op grond van Gods Woord aan de directie en - als de klassenleraar het op eigen initiatief wichelroedelopen liet doen - ook deze leraar kenbaar maken dat ze niets met de gang van zaken te maken willen hebben. · Heeft hun kind meegedaan - al is het in onwetendheid - mag het dat God belijden die reinigt ook van deze in Zijn ogen ongerechtigheid, inclusief van eventuele gevolgen (1Joh 1:9). Hun kind moet in de klas zich duidelijk van wichelarij door een wichelroede, dus van waarzeggerij, distantiëren. · We kunnen niet uit deze zondige, bijgelovige wereld uitstappen, maar de oproep is wel om in Christus' kracht "Gij geheel anders" in het dagelijkse leven uit te leven (Ef 4:20).

267