Kernachtige uitspraken IV

Kernachtige uitspraken IV

Komen tot Christus

We mogen tot God komen zoals we zijn, maar we mogen niet blijven zoals we zijn.

We zijn nooit te slecht om tot Christus te komen, maar we kunnen wel te goed zijn om tot Hem te komen.

Drinkt u of verdringt u het bloed van Christus?

Zoudt u aarzelen? Angstig schromen? Wachten tot u beter bent? Ach, dan zou u nimmer komen; Heden kom, zoals u bent!

We zijn vaak bang/schuchter om tot Christus te komen, maar we behoren juist bang/bevreesd te zijn om bij Hem weg te blijven.

Velen hebben een verlangen naar Christus, maar dat is niet genoeg. Een bedelaar verlangt ook rijk te worden.

We moeten onze ogen afwenden van het "doen" en richten op "gedaan".

Sla tienmaal een blik op Christus en één blik op jezelf, want alles wat aan Hem is, is gans begeerlijk!

Bent u met het Lam tevreden? Dan is het Lam met u tevreden!

Christus wordt niet aangeboden om uw geloof, maar omdat u een ellendig verloren zondaar bent.

Redeneren = de duivel eren.

Iets wat je aangeboden wordt, kan je niet stelen. Christus wordt door de beloften Gods aangeboden, daarom behoef je niet bang te zijn om Jezus te stelen.

Er is geen onderwerp dat door onbekeerden minder begrepen wordt dan de onvoorwaardelijke aanbieding van Christus.

God wil ons iets geven, maar dat kan Hij niet, omdat onze handen gevuld zijn.

 

Geloof

Leef vandaag zoals u geleefd wilt hebben wanneer u voor God zult verschijnen.

Echte gelovigen menen altijd weer dat ze niet geloven; daarom zijn ze onafgebroken bezig, strijdend, worstelend om het geloof te behouden of te vermeerderen.

Een knap beeldhouwer ziet altijd weer dat er aan het beeld nog iets ontbreekt of verkeerd is. Beunhazen zijn over hun werk snel tevreden!

Gods beloften zijn betrouwbaar, Zijn bedreigingen zeker.

Door het gevoelsleven ontvangen we meer troost, maar door het geloofsleven ontvangt God meer eer.

Eerst waart Gij niets en ik was al, Toen werd Gij iets, maar ik was nog veel, Toen werd Gij veel, maar ik bleef nog iets, In de hemel bent U alles en ik niets.

Geloven is de dingen gaan zien zoals God ze ziet, rekenen met Gods feiten.

Wat zou de Bijbel een boek van bedrog en geheimen zijn als 'geloven' niet 'geloven' betekende maar iets anders of iets meer.

De woorden van de Bijbel zijn de adem van Gods hart.

Evenals tegen een groot vuur een druppel water niets betekent, zo ook betekent de zonde van de gehele wereld niets tegen Christus.

Een gelovige moet bedelende aan de kost komen en van het gekregene leven.

Onbekeerde zielen zijn net als de duif bij de ark van Noach, ze fladderen rond, maar vinden nergens rust.

God is bewogen over ons; niet om ons.

 

Gebed

Elk gebed is in wezen niets anders dan God vragen om de vervulling van Zijn beloften.

Wij zijn altijd maar bezig om met onze gewilligheid God gewillig proberen te maken, maar het is juist precies andersom. God is gewillig en wij moeten gewillig gemaakt worden.

Spreek met God voordat u de wereld spreekt en spreek met God nadat u met de wereld hebt gesproken.

Beproeving

Christus laat je wel zinken, echter nooit verdrinken.

De duisternis en het ongeloof houden de hemel uit hun ziel, maar de ziel niet uit de hemel.

Wees tevreden met uw lot en verlang alleen naar God. Alle ellende die in de wereld gebeurt is niet door Zijn wil, maar wel naar Zijn wil.

 

Evangelisatie

Als we de kerk verlaten, hangt boven de uitgang een bordje: "U betreedt zendingsterrein".

Prediking / Predikers

Daar waar Christus centraal staat, is zalig worden niet ingewikkeld.

Vele predikers noemen wel de naam van Christus, maar roemen niet in Hem.

Is uw kerk een organisatie of een organisme?

Eerst de Heer' en dan de leer.

Bij vele predikers heeft Christus wel een bepaalde plaats, maar niet de centrale plaats.

Er zijn veel herders die meer verleiden dan leiden.

Wijs zielen niet alleen op de geopende Deur, maar dwing ze ook om binnen te gaan.

Een getrouwe dienaar predikt een gewillige Zaligmaker en een onwillige zondaar.

Er bestaat geen 'oude waarheid'. Christus is de Waarheid, en Die is gisteren en heden Dezelfde. De oude waarheid is dus geen leer, maar een Persoon.

Een prediker behoort niet over Christus, maar Christus Zelf te prediken.

De wet moet scherp en het Evangelie ruim gepredikt worden.

De enge poort is wel eng, maar hij staat wagenwijd open.

273