Wie is Christus voor je?

Wie is Christus voor je?

Ik weet niet wie je bent. Dat is ook niet van belang om antwoord te geven op de bovenstaande vraag. Ik vraag niet of je van de (oud) gereformeerde gemeente (in ned), christelijk ger. of hervormd bent. Ik vraag niet of je veel of weinig preken gehoord hebt. Ik vraag niet of je veel of weinig met geloofszaken bezig bent. Ik vraag niet of je veel of weinig zondekennis hebt. Al deze zaken zijn op dit moment niet van belang.

Ik heb nu een vraag die misschien nog nooit zo direct aan je gesteld is, maar die wel a-l-l-e-s beslissend is. De vraag is: Wie is Christus voor je op DIT moment? Op deze vraag zijn vier antwoorden mogelijk:

O niets O iets O veel O alles

Om straks voor God te kunnen verschijnen is slechts één van de vier antwoorden goed. Slechts één antwoord geeft je toegang tot de eeuwige heerlijkheid. Hoe mooi en degelijk een ander antwoord ook mag klinken, met slechts één antwoord is er een welkom in dierbaar bloed van Christus. Dat antwoord is: Christus is alles voor me (Kol. 3:11b)!

Voordat je dit foldertje weer weglegd heb ik nog een aantal vragen. Vragen die je samen zou kunnen samenvatten in één kernvraag: Wat denkt u van de Christus? Ga voor jezelf na wat je nu denkt van de Christus:

Die uit de schoot van de Vader gestoten werd om in diezelfde schoot zondaars te kunnen ontvangen?

Die de deur van de hemel openzet voor zondaars die de deur zelf hebben dichtgegooid?

Die uit liefde de engelen in de hemel verliet en naar zondaars op aarde kwam die Hem verwierpen?

Die je iedere morgen overlaadt met Zijn gunstbewijzen, terwijl jij de toorn van God iedere dag groter maakt?

Die onvoorwaardelijk over het tempelplein heeft uitgeroepen: "Zo iemand dorst heeft, die kome tot Mij"?

Die met innerlijke ontferming bewogen was over de schare, omdat ze geen herder hadden?

Die Zich onschuldig als een Lam aan het vervloekte kruishout liet slachten?

Die drieëndertig jaar lang ongeloof en spot van Zijn discipelen en het volk heeft verdragen?

Die in de hemel een gouden kroon droeg en hier op aarde een doornenkroon op Zijn hoofd liet drukken?

Die in de hemel werd aanbeden door duizenden miljoenen engelen en hier op aarde werd verworpen door strenge, godsdienstige mensen?

Die huilde over godsdienstig Jeruzalem, omdat Hij ze als een hen bijeen wilde vergaderen en zij dat niet wilden?

Die wil ontfermen over hoeren en tollenaren?

Die Zich vrijwillig in de hof liet binden, opdat zondaars ontbonden zouden kunnen worden?

Die in de hemel op een grote witte troon zat en Die Zich op aarde als een Kind in een voerbak liet leggen?

Die Zich tijdens het Heilig Avondmaal in brood en wijn voorstelt en wegschenkt?

Die je als klein kind bij de doop al beloofd hebt je te willen wassen en reinigen door Zijn bloed?

Die in het gewaad van het Woord neerbuigt tot op je schoot?

Die God was, maar Die Zich op Golgotha als een misdadiger liet behandelen?

Die je nog genadetijd (bedenktijd) geeft, terwijl je al gevonnist bent voor het helse vuur?

Die niet gekomen is voor rechtvaardigen, maar Die zondaars opzoekt in hun verloren staat?

Die liefde geeft als Hij haat krijgt?

Die voeten van onreine mensen wast met een bakje water?

Die nu als Voorspraak bidt voor een arm en ellendig volk?

Die nu als Voorspraak de vuile en onreine gebeden wast met Zijn bloed en aangenaam maakt bij Zijn Vader?

Die beloofd heeft met ons te Zijn tot aan de voleinding der wereld?

Die Zijn heilig en onfeilbaar Woord als een 'liefdesbrief' aan zondaren geeft?

Die op Zijn knieën voor je hart ligt en op de deur van je hart klopt en smeekt om open te doen?

Die in Zijn woord 32.000 beloften geeft om uit te leven?

Die als geen ander wijst op de verschrikkelijke mogelijkheid van een eeuwig leven met helse pijn en wroeging?

Die je elke (zon)dag door Zijn Woord toeroept om op zo'n grote zaligheid toch acht te slaan?

Die Zichzelf voorstelt als een Medicijnmeester voor zieken, de Weg naar het leven, de Deur om door naar binnen te gaan en Brood des levens om niet om te komen door honger?

Die door Zijn Vader werd vervloekt, opdat de vloek die op ons rust weggenomen zou kunnen worden?

Die tot moeders zegt: Laat de kinderen tot Mij komen?

Die de toorn van God over het ganse menselijke geslacht heeft gedragen?

Die de eeuwige heerlijkheid verliet om op een van God afgeweken aarde Zijn liefde te proclameren?

Die geen brave en vrome mensen het heil schenkt, maar vijanden met God verzoent?

Die Adam en Eva naar recht had kunnen doden, maar beloofde vijandschap te zetten?

Die van God verlaten is geweest, opdat zondaren nimmermeer van Hem verlaten zouden worden?

Die blinden ziende maakte, kreupelen weer deed lopen en doven deed horen?

Die een vijand een kus geeft als hij een klap verdient?

Die een Paulus (Christus-hater) op de weg tegemoet kwam?

Die over een Judas ontroerd was in de geest?

Die op aarde geen troon, maar een kruis liet plaatsen, opdat vijanden straks eeuwig voor Zijn troon zullen zingen van Zijn uitnemende zondaarsliefde?

Die als het Lam Gods, de zonde der wereld wegneemt?

Die voor overtreders en spotters gebeden heeft: "Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen?"

Die nog nooit één zondaar heeft weggezonden?

Die niet meer van ons verwacht dan een mosterdzaadje geloof?

Die zalig worden zo eenvoudig gemaakt heeft, dat het voor een kind te begrijpen is?

Die de zaligheid om niet (=gratis) wil schenken?

Die al in miljoenen preken is afgeschilderd als de Verlosser van zonde?

Die je al vanaf je jeugd bekend gemaakt heeft met het Evangelie?

Die in honderdduizenden boeken staat beschreven als een ontfermende Zaligmaker?

Die het al 2000 jaar verdraagt dat Zijn kruis en Zijn bloed wordt vertrapt en verworpen?

Die een rijke Christus wil zijn voor een verloren zondaar, een blanke Bruidegom voor een zwarte bruid, een waarachtig Getuigenis voor een leugenachtig mens, het water des Levens voor een dorstige ziel en het eeuwige Leven voor een dode zondaar?

Die als Voorspraak aan je deur van je hart staat en smeekt om binnen te komen?

Die door middel van dit foldertje probeert je te overtuigen van je nameloze armoede zonder Hem en de onuitputtelijke rijkdom in Hem?

O, zondaar, wat dunkt je nu van zo'n Christus?

Christus is alles voor God de Vader, Hij is alles in de Bijbel en Hij is alles voor de engelen. Maar wie is Hij nu voor jou? Zeg je al: Zulk Eén is Mijn liefste? Naar Hem strekt nu al mijn lust en liefde heen?! Is de 'vrome' godsdienst of de wereld je dan meer waard dan zo'n Zaligmaker? Is je geld of je vriend(in) je dan meer waard? Nu ga je al zolang naar de kerk en zie je dan nog niet dat het maar om die Ene Naam gaat, die voor ons gegeven is en door welke wij moeten en kunnen zalig worden? Nu aan het einde van dit foldertje vraag ik het je nog een keer: Wie is zo'n Christus voor je? Welk antwoord kruis je nu aan? Bedenk toch, dat God eenmaal het antwoord uit je eigen mond wil horen!

Is Hij alles voor je? Gaat je hele hart naar Hem uit? Staat Hij in het centrum van je leven en niet aan de kant? Is deze Christus je dierbaar? Wens je niets anders te weten en te schuilen bij de bloedwonden van Jezus Christus, en Dien gekruisigd? Zeg je met Paulus: "Het zij verre van mij anders te roemen dan in het kruis van Christus?" Dan is Hij alles voor je. Geef Hem dan de eer die Hem toekomt!

Is Hij veel voor je? Als een kind tot zijn vader zou zeggen: "Papa, ik vertrouw u voor 90%," zou die vader dan niet verdrietig zijn? Het is met betrekking tot het geloof ALLES of NIETS! 90% is veel, maar niet alles! Je komt er uiteindelijk toch eeuwig mee om!

Is Hij iets voor je? Ik ben bang dat velen in de kerken dit antwoord geven, maar wat betekent nu iets? Dat is een beetje, eigenlijk niets. Christus heeft misschien wel een bepaalde plaats, maar niet de centrale plaats in je leven. Ten diepste is Hij voor je niet meer waard dan een briefje van tien. Is dat niet aangrijpend?

Of is Hij helemaal niets voor je? Hij heeft alles voor zondaren gedaan en zeg je dat Hij helemaal niets is voor je? Nu heb je zoveel van Hem gehoord en moet je niets van Hem hebben? Hij staat als een Koopman aan de deur van je hart en stuur je Hem nu weer door? O, dwaas, Christus is alles voor een nietshebbende zondaar! Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten (Efeze 5:14).

273