Hoe is jouw geestelijke leven?

Hoe is jouw geestelijke leven?

Het boekje Volg het Lam van Horatius Bonar bevat raadgevingen voor kinderen van God, die pas hun voeten op de smalle weg naar het leven hebben gezet. Eén van deze raadgevingen is: ‘Houd voortdurend gemeenschap met God en Zijn volk.’  Wat Bonar met deze raadgeving precies bedoeld zal in het onderstaande gedeelte duidelijk worden.

 

Laat God uw metgezel, uw boezemvriend, uw raadsman, uw onderwijzer zijn. Neem Hem mee in uw bidvertrek, in uw studeerkamer, in de winkel, op het marktplein, in de trein, op de boot. Als u een feest organiseert en gasten uitnodigt, nodig Hem dan ook. Hij is altijd gewillig om te komen en er is geen beter gezelschap dan Hij. Wanneer u geen raad weet en uw vrienden vraagt wat u doen moet, laat Hem dan één van uw ‘vrienden in raad’ zijn. Wanneer u zich eenzaam voelt, maak Hem dan tot uw ‘Metgezel in uw eenzaamheid.’

 

Christen-zijn in het dagelijks leven

Wanneer u bekend staat vanwege de waarde die u aan het Goddelijk gezelschap hebt, zult u van veel leeg en nutteloos gezelschap verlost worden. U zult u bij werelds gezelschap niet op uw gemak voelen en zij niet bij u. U zult de halve christen of de naamchristen niet tot vrienden maken, want niemand kan twee heren dienen en ook zij zullen uw gezelschap niet verkiezen.

Als u door zaken of betrekkingen in werelds gezelschap verzeild raakt (zoals soms het geval kan zijn) houd dan niet op een christen te zijn. Probeer u ook niet te verontschuldigen voor de wereldsgezindheid van hen met wie u verplicht omgang hebt, maar excuseert u zich voor uzelf in uw contacten met hen. Probeer niet aannemelijk te maken dat zij godsdienstige mensen zijn, als zij het niet zij, maar laat hen zien Wiens discipel u bent. Doe dat niet alleen in woorden, maar meer nog door uw gedrag, want dat doet meer kracht en heeft meer effect dan woorden alleen.

Word de wereld niet gelijkvormig om mensen te behagen of om uzelf voor hoon en scherts te bewaren. Wees niet bang om in de aanwezigheid van een werelds mens een zegen voor het eten vragen, schaam u ook niet voor de gezinsgodsdienstoefening of om een godsdienstig gesprek aan te knopen.

 

Houd steeds gemeenschap met de grote God des hemels en der aarde en laat ieder ander gezelschap door Hem geregeld worden. Ga overal naar toe, als Hij maar met u mee kan gaan. Ga nergens heen waar Hij niet kan zijn, of waar u verplicht wordt uw christen-zijn voor een tijd te verbergen of te vermommen. Toen Jozef naar Egypte ging, nam hij het jonge Kind met zich mee (Mat. 2:21); neemt u Hem dan ook met u mee, waar u ook naar toe gaat.

 

Pas op voor en sluimerend gebedsleven!

Pas op voor achteruitgang in het gebedsleven. Telkens wanneer u voelt dat uw binnenkamer een saaie plaats is, kunt u er zeker van zijn dat er iets verkeerd is. Het verval in het geestelijk leven is begonnen. Ga rechtstreeks tot God, opdat Hij uw afkering geneze (Hos. 14:5). Spot er niet mee, neem niet de toevlucht tot andere middelen om uw dorheid te verlichten, zoals door het gebed te verkorten of om in plaats hiervan enige levendige godsdienstige boeken te pakken om de vermoeidheid weg te nemen. Ga dadelijk tot de grote Levendmaker, met de roep: ‘Verlevendig ons, zo zullen wij Uw Naam aanroepen (Ps. 80:19. Eng, vert.).

Ga niet op een vluchtige en onverschillige manier door uw gebed heen, zoals een huurling zijn werk doet om klaar te komen. ‘Bid in de Heilige Geest’ (Jud. 20). ‘Bid  zonder ophouden.’ Bid met oprechte ijver en eenvoudige geloof, als mensen die werkelijke willen ontvangen waar zij om vragen en verwachten dit alles te zullen krijgen.

Er zijn weinig zaken die de ziel meer doden, het hart meer verharden, het geestelijk leven meer verdrijven, dan een koud en formeel gebed. Het vreet voort als de kanker. Wees er voor beducht en schuw het. Spot niet met God door dingen te vragen die u niet nodig heeft, of om te wanen dingen te begeren waar u geen belang bij hebt. ‘En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter en waakt in de gebeden’ (1 Petr. 4:7).

 

Vertrouwelijke omgang met de Heere

Wees veel met God alleen. Scheep Hem niet af met een kwartier aan het begin en eind van de dag. Neem er de tijd voor om grondig met Hem bekend te raken. Spreek met Hem over alles. Ontboezem uzelf geheel aan Hem, met elke gedachte, gevoel, wens, plan, twijfel. Hij begeert met Zijn schepselen in gesprek te zijn, zullen Zijn schepselen dan niet met Hem praten?
Hij wil niet alleen ‘op goede voet’ met u staan (om een menselijke uitdrukking te gebruiken), maar Hij wil  ook vertrouwelijk met u omgaan. Zult u dan deze vertrouwelijkheid verwaarlozen en alleen met een oppervlakkig kennen van Hem tevreden zijn? Wat!? Wel vetrouwd met de wereld, met vrienden, met buren, met politici, met filosofen, met biologen of met dichters, maar niet met God! Dat zier er inderdaad bedenkelijk uit. Hoe dwaas om de klei van de pottenbakker, het marmer van de beeldhouwer, om deze kleine aarde en haar nog kleinere schepselen te verkiezen boven de machtige Maker van het heelal, de grote ‘Alles en in allen!’

 

Ken je tijden van afzondering?

Deins er niet voor terug om alleen te zijn. Een groot deel van het leven van een christen wordt zo doorgebracht. David Brainerd (zendeling onder de indianen) schrijft hierover: ‘O, wat een reden van dankbaarheid heb ik te wijten aan deze tijden van afzondering! Ik bevind (ervaar) dat ik geen christelijk leven kan leiden of schijn te kunnen leiden, wanneer ik buitenshuis ben. Dan kan ik mij niet behoorlijk richten op de godsdienstoefening godvruchtige gesprekken en ernstige overdenking. Deze weken, nu ik verplicht ben om van huis te zijn, om de taal van de indianen te leren, worden meestentijds doorgebracht in verwarring en onvruchtbaarheid, zonder enige smaak voor de Goddelijke dingen. Ik voel mijzelf een vreemdeling aan de troon der genade vanwege het gemis aan meer en voortdurende afzondering.’

 

Hoe drukker, hoe meer gebed

Denk niet dat deze tijden van afzondering uw werk zullen hinderen. Het tegenovergestelde is waar; zij zijn u tot hulp bij uw werk. Veel verborgen omgang met God verschaft u een zevenvoudig succes. Bid veel als u veel werk hebt te doen en als u meer werk begeert te verzetten, bid dan meer. Luther placht te zeggen wanneer een ongewone druk door zijn vele bezigheden hem overviel: ‘Vandaag moet ik meer bidden.’

 

Doe als Luther, niet alleen voor uw werk maar ook in beproeving. Denk niet dat enkel werken uw koers recht houdt of recht zet. De klok zal niet lopen als de veer kapot is. Uw werk zal u niets geven, als u niet tot God gegaan bent voor een werkzaam hart.

 

Het koude hart laten verwarmen

Het is een hopeloze en schadelijke bezigheid om te proberen uzelf in een betere gemoedsstemming te werken. U zegt dat u meer begeert te voelen en lief te hebben. Dat is goed. Maar u kunt uzelf hier niet toe brengen. Ik zal nooit tot u, die koudheid voelt, zeggen: ‘Ga en werk.’ Als u zonder uw hart erin te hebben werkt, wordt u nog kouder. U moet rechtstreeks tot Jezus gaan met uw koude hart en u bij Zijn kruis verwarmen. Dan zal uw werk meteen een noodzakelijkheid, een verlustiging en een succes worden.

 

Uit: Volg het Lam (Horatius Bonar - 1808-1889)

266