Ik bid er al zo lang om bekering...

Ik bid er al zo lang om bekering...

Ik heb een vraag aan jou. Hij bestaat uit drie woorden: Bid jij wel? Dit is een vraag die alleen jij kunt beantwoorden. Of je wel of niet in de kerk komt, weet je predikant wel. Of je thuis wel of niet bidt, weten je familieleden wel. Maar of je ook persoonlijk bidt is een zaak tussen God en jou.

Ik smeek je dringend aandacht te besteden aan het onderwerp dat ik hier aansnijd. Zeg niet dat mijn vraag te intiem is. Als je hart recht voor God is, is hier niets in dat je behoeft te vrezen. Ontwijk mij vraag daarom niet en zeg niet dat de vraag “Bid jij wel?” overbodig is.

 

Ik vraag je of je bidt, omdat gebed absoluut nodig is voor het behoud van de mens. Ik zeg bewust: absoluut noodzakelijk. Ik geloof dat wij door genade alleen behouden worden. Zelfs aan de grootste zondaar die ooit leefde zou ik met vreugde een vrije en volle genade verkondigen. Staande bij zijn sterfbed zou ik niet aarzelen te zeggen: “Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden”. Maar dat iemand behouden kan worden zonder er om te vragen, dat zie ik niet in mijn Bijbel. Dat een mens vergeving van zonden zal ontvangen, zonder dat zijn hart bidt: “Heere Jezus, geef het aan mij,” dit kan ik niet vinden. Ik besef goed dat iemand niet behouden wordt door zijn gebeden, maar ik geloof niet dat zonder gebed iemand behouden kan worden.

 

Laat mij spreken tot hen die niet bidden. Ik durf te veronderstellen dat niet allen die dit blaadje lezen biddende mensen zijn. Als je iemand bent die niet bidt, sta mij dan toe je in naam van God toe te spreken. Gebedsloze lezer, ik kan je alleen waarschuwen, maar ik doe dit met de grootste ernst. Ik waarschuw je dat je in een gevaarlijke positie bent. Indien je in deze toestand sterft, ben je een verloren ziel! Je zult na je opstanding in de e e u w i g e ellende zijn. Ik waarschuw je dat je van alle belijdende christenen het meest zonder enig excuus bent. Er is geen enkele houdbare reden die je kunt aanvoeren voor een gebedsloos leven.

 

Hoe moet ik bidden?

Het is nutteloos te zeggen dat je niet weet hoe je moet bidden. Gebed is de eenvoudigste daad in de hele dienst van God. Het is eenvoudig spreken met God. Er is geen onderwijs, noch wijsheid, noch boekenkennis nodig om er mee te beginnen. Er is niets anders nodig dan het hart en de wil. Het zwakste kind kan huilen omdat het honger heeft. De armste bedelaar kan zijn hand uitsteken voor een aalmoes en wacht niet tot hij woorden heeft. De meest onwetende mens zal iets vinden om tot God te zeggen, als hij maar een hart heeft.

 

Geen tijd = geen prioriteit…

Het is nutteloos te zeggen dat je geen tijd hebt. Er is volop tijd, als men het wil benutten. Tijd kan kort zijn, maar tijd is altijd lang genoeg voor gebed. Daniël had al de belangen van het koninkrijk in zijn handen en toch bad hij drie keer per dag. David was heerser over een machtige natie en toch zegt hij: “Des avonds, des morgens en des middags zal ik klagen en getier maken; en Hij zal mijn stem horen” (Ps. 55:18). Als we werkelijk tijd nodig hebben, kan er altijd tijd worden gevonden.

 

Ik moet eerst een nieuw hart hebben, voordat ik kan bidden…

Het is nutteloos te zeggen dat je niet kunt bidden voordat je geloof en een nieuw hart hebt ontvangen, dat je moet wachten met bidden tot je dit hebt gekregen. Dit is zonde bij zonde voegen. Het is erg genoeg om onbekeerd te zijn en naar de hel te gaan. Het is zelfs erger te zeggen: “Ik weet het, maar ik wil niet om ontferming roepen.” Dit is een argument waar geen enkele grond voor in de Schrift te vinden is. Roept Hem aan, terwijl Hij nabij is, “ zegt Jesaja (55:6). “Komt met woorden van schuldbelijdenis, bekeert u tot de Heere.” zegt Hosea. “Bekeer u dan van deze boosheid en bid God, “ zegt Petrus tot Simon (Hand. 8:22). Als je geloof nodig hebt en een nieuw hart, ga en roep er om tot de Heere. Een echte poging om te bidden is vaak de levendmaking geweest van een dode ziel.

 

O, gebedsloze lezer, wie en wat ben je, dat je niets van God wilt vragen? Heb je een verbond met de dood en hel gemaakt? Verlang je naar de worm en het vuur? Heb je geen zonden die vergeving nodig hebben? Heb je geen verlangen naar de hemel? Heb je geen vrees voor de eeuwige straf? O, ontwaak uit je huidige dwaasheid! Overdenk het einde van je leven. O, sta op en roep God aan! Er komt helaas voor velen een dag wanneer zij het luid zullen uitroepen: “Heere, Heere doe ons open,” maar dan is het te laat; dan zullen velen, die nooit tot God geprobeerd hebben te bidden, de rotsen bidden: valt op ons en heuvelen bedekt ons. Met al wat in mij is waarschuw ik je: “Pas toch op dat dit niet het einde van je ziel is!”

Het heil is heel dichtbij je (Rom. 10:8). Laat de hemel je niet ontgaan alleen omdat je er niet om wilde vragen.

 

Komen zoals je bent!

Indien je naar het heil verlangt en wenst te weten wat je moet doen, adviseer ik je om op deze dag tot Christus te gaan in de eerste verborgen plaats die je kunt vinden en Hem ernstig en van harte te smeken om je ziel te redden. Vertel Hem dat je hebt gehoord dat Hij zondaars ontvangt, en heeft gezegd: “Hij die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen (Joh. 6:37b).” Vertel Hem dat je een arme verloren zondaar bent en dat je tot Hem komt in het vertrouwen op Zijn eigen uitnodiging. Vertel Hem dat je je zondig, hulpeloos en hopeloos in jezelf voelt en dat, tenzij Hij je van je schuld verlost, je in het geheel geen hoop hebt om gered te worden. Smeek Hem om je te vergeven en je te wassen in Zijn eigen bloed. Het bloed dat reinigt van alle zonden (1 Joh. 1:7b).

 

Zeg het Hem op je eigen manier, met je eigen woorden. Als een dokter naar je kwam kijken als je ziek was, zou je hem vertellen waar je pijn voelde. Indien je ziel de kwaal inderdaad beseft, kan je zeker iets ervan aan Christus vertellen. Twijfel niet aan Zijn bereidheid om je te redden omdat je een zondaar bent. Het is Zijn speciale dienst om zondaren te redden. Hij zegt Zelf: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering” (Luk. 5:32).

Stel het niet uit omdat je je onwaardig voelt. Wacht op niets. Wacht op niemand. Uitstel en wachten komt van de duivel. Ga tot Christus zoals je bent. Zoveel te slechter je bent, zoveel te meer is het nodig je tot Hém te wenden. Je zult nimmer uit je nood gered worden door weg te blijven.

 

Wees niet bang als je gebed een stamelen is, je woorden hakkelend en je taal arm. Christus kan je verstaan. Net als een moeder de eerste klanken van haar kind verstaat, zo verstaat de Zaligmaker zondaars. Hij kan lezen wat er in een zucht schuilt en de bedoeling van een kreunen zien. Wanhoop niet omdat je niet onmiddellijk antwoord krijgt. Terwijl je spreekt luistert Jezus. Indien Hij een antwoord uitstelt, is het alleen om wijze redenen en om te beproeven of het ernst is. Het antwoord zal zeker komen. Als het uitblijft, wacht er op, het zal zeker komen!

 

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid (1 Joh. 1:9)

 

Overgenomen uit het boekje: “Bidt u wel?” van J.C. Ryle

241