Levensbelangrijke vragen

Levensbelangrijke vragen

VRAGEN WAAR HET OM DRAAIT

Het leven zit vol met vragen. Sommige zijn onbetekenend, andere ernstiger - en sommige zijn enorm belangrijk. Zelfs terwijl je deze woorden leest kun je vragen hebben over je gezondheid, je financiële situatie, je werk, je familie of over je toekomst. Maar de belangrijkste vragen gaan over God en je relatie met Hem. Er is niets in het leven belangrijker dan dit. Een goede gezondheid, financiële zekerheid, vast werk, een gelukkig gezin en een hoopvolle toekomst zijn allemaal dingen die iedereen wenst. Toch zijn zelfs deze zaken van tijdelijke aard en op den duur onbelangrijk, tenzij je een levende relatie met God hebt, een band die zuiver en zeker is en.... voor eeuwig duurt. Op de volgende bladzijden zul je ontdekken waarom zo'n relatie zo dringend noodzakelijk is - en hoe die mogelijk is. De vragen die volgen, zijn de meest serieuze en belangrijkste die iemand kan stellen. De antwoorden hierop moet iedereen kennen. Lees deze bladzijden alsjeblieft heel grondig en nauwkeurig en indien nodig, meer dan één keer. Je kunt het je niet veroorloven de boodschap te missen.

Deze teksten zijn afkomstig uit het in oktober 1997 in heel Nederland verspreidde boekje "Levensbelangrijke vragen" van John Blanchard. Alle gebruikte bijbelteksten (cursief) zijn gedeelten uit de Bijbel.

BESTAAT GOD?

Dit is een fundamentele vraag. Als God niet bestaat dan is het doelloos om naar Hem te zoeken. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat. Hoewel het onmogelijk is het bestaan van God wetenschappelijk te ‘bewijzen', is het toch overduidelijk dat hij bestaat. Neem nu het bestaan van het heelal. Als je het toeschrijft aan een "ongeluk", roept dat vele vragen op – en beantwoordt er geen enkele. Hetzelfde geldt voor de "big-bang" theorie. Waar kwamen bijvoorbeeld de grondstoffen vandaan? Zelfs een "big-bang" kan niet iets uit niets maken! De evolutietheorie is wijd verspreid, maar net zo zwak; hoe kan "niets" zich ontwikkelen tot "iets", laat staan tot de verbazingwekkend ingewikkelde levensvormen die op de aarde bestaan? Alle andere theorieën zijn al even zwak. Het enige bevredigende antwoord is dit: In het begin heeft God de hemelen en de aarde gemaakt. Onze wereld is geen willekeurig gevolg van een gigantische toevalligheid met stoffen "die er altijd al waren". Integendeel, wij weten dat het heelal door een woord van God gemaakt is; dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. De schepping had een begin, en het was God, die het liet ontstaan. Want God sprak en toen was het er. Op Zijn gebod stond alles er. Dit wordt versterkt door de verbazingwekkende orde en regelmaat die je overal opmerkt, en door de universele wetten die alles in stand houden, van de onmetelijkheid van het heelal tot aan de microscopische kleine organismen. Maar orde en regelmaat ontstaat niet zonder ontwerper en er zijn geen wetten zonder een wetgever - en God is beide! De God die de hele wereld heeft gemaakt, is de Heere van hemel en aarde. Maar het duidelijkste bewijs van de schepping is de mens zelf. In tegenstelling tot de dieren, heeft de mens iets wat we "persoonlijkheid" noemen; hij kan verstandelijke keuzes maken, heeft een geweten en kan onderscheiden tussen goed en kwaad. Hij is in staat lief te hebben en medelijden te tonen. Maar boven alles heeft hij een verlangen om te aanbidden. Hoe komt hij aan al deze eigenschappen? Geen evolutie, of een lawine van toevalligheden had dit tot stand kunnen brengen. Het duidelijkste antwoord is dit: Toen vormde de Heere God het lichaam van de mens uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen. De mens is geen ongelukje; hij is op wondere wijze gemaakt door de Schepper van het heelal.

SPREEKT GOD?

Deze vraag is van levensbelang. Uit onszelf weten we totaal niets van God. Ken je de gedachten en plannen van God ? Kun je er door lang zoeken achter komen wat de grenzen van de Almachtige zijn? God gaat ons verstand te boven en het is voor ons noodzakelijk dat Hij Zichzelf aan ons bekend maakt. De schepping is een van de belangrijkste manieren waarop Hij dat doet. De hemelen vertellen over Gods grote eer en de wijde luchten spreken over Zijn scheppend werk. De omvang van het heelal en zijn verbazingwekkende harmonie, verscheidenheid en schoonheid onthullen veel over God, die het gemaakt heeft. In de schepping toont God Zijn enorme kracht, ontzagwekkende intelligentie en schitterende verbeeldingskracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Wanneer wij met elkaar communiceren zijn wij voornamelijk op woorden aangewezen. God spreekt ook met de mensen door middel van woorden - de woorden van de bijbel. Alleen al in het Oude Testament vind je 4.000 keer (ongeveer 500 keer in de eerste vijf boeken) uitspraken zoals: "God sprak", "God gebood" en "God zei". Want zij hebben die woorden niet zelfbedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. In geen ander boek tref je zoveel duidelijke en gedetailleerde voorspellingen aan die letterlijk zijn uitgekomen. Deze profetieën zijn verkondigd door mensen die hebben verteld dat ze namens God spraken. De kans dat dit allemaal toevallig is gebeurd, is te klein om serieus te nemen. Dan is er de grote invloed van de bijbel op het leven van de mensen. Geen ander boek kan een leven zó veranderen. Miljoenen mensen hebben al eeuwenlang uit persoonlijke ervaring ondervonden dat: De wet van de Heere is feilloos en goed; zij verandert ons leven. De woorden van de Heere zijn altijd betrouwbaar; zij geven wijsheid aan de onwetende. Het bevel van de Heere is een vreugde voor ons hart. Het gebod van de Heere is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht. Na 2000 jaar heeft nog geen enkele deskundige op enig gebied ook maar één uitspraak van de Bijbel kunnen weerleggen. De reden daarvoor is: Al de boeken, die de Bijbel bevat, zijn door inspiratie van God geschreven. Daarom moeten wij het Woord aannemen, niet als nieuws van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een boodschap van God.

WIE IS GOD?

Dit is natuurlijk de volgende vraag die we ons moeten stellen. Erkennen dat God bestaat, betekent nog niet erkennen dat Hij tot ons spreekt in de schepping en in de Bijbel. Daarvoor moeten we meer over Hem weten. Wie is Hij eigenlijk? De Bijbel geeft ons op deze enorm belangrijke vraag vele duidelijke antwoorden. Hier volgen er enkele. God is persoonlijk. God is geen "ding", "kracht" of "invloed". Hij denkt, voelt, verlangt en handelt als een levende persoon. Maar Hij is niet slechts "de man daarboven", of een soort supermens. De Heere is de enig ware God, de levende God, de eeuwige Koning. God is één. Er is maar één ware God. Hij zegt: Ik ben de eerste en de laatste; er bestaat geen andere God. Toch heeft God Zich bekend gemaakt als een ˜drie-eenheid' bestaande uit drie personen - de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest, en ieder van hen is waarachtig, volledig en gelijkwaardig God. De Bijbel spreekt van de eer van God de Vader; hij zegt ons: Christus was bij God en was Zélf God; en hij zegt ons: de Heere is de Geest. Er is maar één God, maar deze God manifesteert Zich in drie personen. God is geest. Hij heeft geen fysieke dimensies. Hij heeft geen lichaam, en geen kenmerken die kunnen worden omschreven in termen van grootte en vorm. God is een geest en wij kunnen Hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. God is dus onzichtbaar. Geen mens heeft ooit God gezien. Het betekent ook dat God niet aan tijd en plaats gebonden is, maar dat Hij altijd overal is: "Ben Ik niet overal tegelijk, in de hemel en op de aarde" zegt de Heere. Dit betekent onder andere dat God volledig op de hoogte is van alles wat waar dan ook gebeurt. Niet alleen van alles wat je doet of zegt, maar ook van elke gedachte die door je hoofd gaat. God is eeuwig. God heeft geen begin. In bijbelse woorden uitgedrukt: vanuit de eeuwigheid van oudsher tot in de eeuwigheid in de verre toekomst, bent U God. Er is nooit een tijd geweest dat God niet bestond en die tijd zal ook nooit komen. God beschrijft zichzelf als degene Die is, Die was en Die komt, en Hij blijft eeuwig dezelfde. Ik, de Heere, ben niet veranderd. Alles wat God ooit was, is Hij nog en zo zal Hij altijd zijn. God is onafhankelijk. Ieder levend wezen is afhankelijk van andere levende wezens, van omstandigheden en uiteindelijk van God - maar God is totaal onafhankelijk van Zijn schepping. Hij zou ook alleen kunnen leven. Hij hoeft ook niet door mensen verzorgd te worden, omdat Hij niets nodig heeft. Hij geeft ons leven en adem en alles wat wij nodig hebben. God is heilig. Wie is zo heerlijk en heilig als U, bewonderenswaardig in roemrijke daden? Niets is te vergelijken met de heiligheid van God. Niemand is zo heilig als de Heere. Hij is volledig zonder fouten of gebreken. De Bijbel zegt van Hem: U, Die te reine ogen hebt om kwaad te zien en geen onrecht kunt verdragen. En deze heilige God verlangt van ons allen dat we ook heilig zuilen zijn. Vandaag is Zijn gebod aan ieder van ons is: Wees heilig, want Ik ben heilig. God is rechtvaardig. De Bijbel zegt: recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert. God is niet alleen onze Schepper en onze Onderhouder; Hij is ook onze Rechter, die beloont en straft voor tijdelijk en voor eeuwig, met een recht dat volmaakt en onherroepelijk is. God is volmaakt. Zijn kennis is volmaakt. God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor Zijn ogen; niets kan verborgen blijven voor Hem aan Wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan. God weet alles van het verleden, het heden en de toekomst, inclusief onze gedachten, woorden en daden. Zijn wijsheid is volmaakt en gaat ons verstand te boven. Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe Hij Zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk Zijn wegen na te gaan. God is soeverein. Hij is de enige en overste Heerser van het heelal. Niets ontgaat Zijn aandacht. In de hemel en op aarde, in de diepten van de zee, overal doet de Heere wat Hem goeddunkt. Voor God is er geen toeval en zijn er geen verrassingen. Hij schrijft de geschiedenis van de aarde en doet zoals Hij Zelf wil en goed vindt. God heeft geen raad of toestemming nodig voor wat Hij onderneemt en niemand kan Hem er vanaf houden te doen wat Hij wil. Niemand kan Hem tegenhouden of ter verantwoording roepen en vragen: "Wat is Uw bedoeling met alles wat U doet?". God is almachtig. Hij bezit alle macht: "Ik ben de Heere, de God van alle mensen; is iets onmogelijk voor Mij ?"

Dit is maar een kleine greep uit de waarheden die God in de Bijbel over Zijn karakter en wezen doet. Er zijn nog meer uitspraken over God in de Bijbel (met één daarvan zullen we ons op verderop bezig houden), maar er is veel aan Hem wat we absoluut niet kunnen begrijpen. Hij doet machtige en onbegrijpelijke dingen, zelfs ontelbare wonderen. Wij kunnen ons de macht van de Almachtige niet voorstellen en geen menselijk verstand of beredenering kan dat veranderen. Dit hoeft geen verrassing voor ons te zijn. Als wij God volledig zouden begrijpen, dan zou Hij onze aanbidding niet waard zijn.

WIE BEN IK?

De druk en de problemen van het moderne leven drijven veel mensen tot een rusteloze zoektocht naar de zin en het doel van het leven. We hebben er iets van gezien wie God is; maar hoe staat het met ons? Waarom bestaan we? Waarom zijn we hier? Heeft het leven van een mens zin en doel? Ten eerste moet duidelijk zijn dat de mens niet zomaar "bestaat". Hij is meer dan een toevallige opeenhoping van atomen die allemaal bij elkaar passen en die we "mens" noemen. De Bijbel vertelt ons dat hij (de mens) als iets bijzonders is geschapen door een wijze en heilige God. En God schiep de mens als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. De mens is meer dan een hoogontwikkeld dier of veredelde aap. Hij is net zo verschillend van de dieren als de dieren verschillen van de planten en de planten van de mineralen. In grootte mag de mens vergeleken met de zon, de maan en de sterren klein zijn, maar God heeft hem een unieke en eervolle plaats in het heelal gegeven. Dit wordt al duidelijk gemaakt in één van Gods eerste geboden aan de mens: Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren. De mens werd Gods persoonlijke vertegenwoordiger op aarde, met gezag over alle andere levende wezens. Maar de mens kreeg ook een speciale waardigheid. "Naar het beeld van God" geschapen zijn, betekent niet dat hij dezelfde grootte of vorm kreeg als God (we hebben trouwens gezien dat God geen "grootte" of "vorm" heeft), ook niet dat de mens een kleinere uitvoering van God was, met al Zijn kwaliteiten in kleine hoeveelheden. Het betekent dat de mens geschapen werd als een geestelijk, rationeel, moreel, onsterfelijk en volmaakt wezen. Met een perfecte aard. Met andere woorden: hij was een ware weerspiegeling van Gods heilige wezen. Wat meer is, de mens koos er graag en uitsluitend voor om al Gods geboden te gehoorzamen en leefde daardoor in een perfecte harmonie met Hem. Toen kende men nog geen "identiteitscrisis"! De mens wist precies wie hij was en waarom hij op de aarde was, en hij nam zijn door God gegeven plaats gehoorzaam in. Maar niet alleen de mens was totaal gelukkig en volledig tevreden met zijn plaats in de wereld. Ook God was tevreden met de mens! Dat weten wij, omdat de Bijbel vertelt dat toen God alles geschapen had, met de mens als de kroon op Zijn werk: Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Op dat punt in de geschiedenis leefden volmaakte mensen in een volmaakte omgeving in volmaakte verhouding tot elkaar en in volmaakte harmonie met God. Maar dat lijkt nauwelijks op de situatie van vandaag ! Wat gebeurde er?

WAT GING ER MIS?

Het eerlijke antwoord op deze vraag is: Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De eerste mensen (Adam en Eva) leefden in grote vrijheid, maar zij kregen ook een ernstige waarschuwing: Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Zo kon God testen of de mens bereid was God te gehoorzamen, eenvoudig omdat Hij het vroeg. Maar de duivel verleidde Eva, God niet te geloven en ongehoorzaam te zijn, en zij luisterde naar hem. Zij keek naar de boom en zag dat de vrucht eetbaar was en er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken! Ze plukte wat vruchten en at ervan. Zij gaf ook haar man van de vruchten en hij at er ook van. Op dat moment kwam de zonde in de wereld. Door deze welbewuste ongehoorzaamheid scheidde de mens zich af van God. In plaats van God lief te hebben, waren Adam en Eva nu bang voor Hem. Zij verborgen zich ver van het aangezicht van God, temidden van de bomen in de hof. In plaats van vol zekerheid, vertrouwen en volkomen gelukkig te zijn, had de zonde hen nu beschaamd, schuldig en bang gemaakt. Maar God had gezegd dat de mens zou sterven als hij ongehoorzaam zou zijn, en zo gebeurde het ook. Dood betekent scheiding, en in één verschrikkelijk ogenblik werd de mens van God gescheiden: hij stierf geestelijk. Hij begon ook lichamelijk te sterven, en had nu een dode ziel en een stervend lichaam. Maar dat was nog niet alles! De kinderen van Adam en Eva erfden hun verdorven natuur en zondig karakter. Van toen af aan, zoals een verontreinigde bron de hele rivier vervuilt, stroomde het gif van de zonde naar alle afstammelingen van Adam, en de dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal. Let op het belangrijke woord ˜allemaal', dat sluit kennelijk ook de schrijver en de lezer van deze bladzijde in. We hoeven elkaar nooit op aarde te ontmoeten, maar we hebben één ding gemeen: we zijn zondaars en we gaan dood. Als we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en doen wij de waarheid geweld aan, en als we beweren dat we niet doodgaan maken we onszelf belachelijk. Door de feiten niet serieus te nemen, verander je ze niet. Veel krantenkoppen en nieuwsprogramma s op radio en televisie herinneren ons er dagelijks aan dat het een chaos is in de wereld. Het is gemakkelijk het geweld, de onrechtvaardigheid, de wanorde en het onrecht in de samenleving te veroordelen, maar voordat je anderen bekritiseert, moet je jezelf eens afvragen of jijzelf wel volmaakt bent en leeft volgens de wil van een heilige God. Ben jij volkomen eerlijk, zuiver, liefdevol en onbaatzuchtig? God weet de antwoorden op deze vragen en jij ook! Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Je bent een zondaar door geboorte, van nature, door handel en wandel en door je eigen keuze. Het is dringend nodig de feiten en de gevolgen ervan onder ogen te zien.

HOE ERNSTIG IS DE ZONDE?

Als er een ziekte wordt geconstateerd vragen we al snel: ˜Is het ernstig?' Het is nog belangrijker deze vraag te stellen als het om de geestelijke ziekte van de zonde gaat. Veel mensen geven graag toe dat ze zondaars zijn, omdat ze er geen idee van hebben wat dat betekent. Ze doen het af als ˜gewoon de menselijke natuur' of ze verbergen zich achter het feit dat iedereen wel zonde doet. Maar met deze verklaringen ontwijken ze de eigenlijke vraag: Hoe ernstig is de zonde? Hier volgen een aantal uitspraken uit de Bijbel over jou als zondaar: Je bent verlaagd. Dit betekent niet dat je zo slecht bent als het maar kan of dat je ieder ogenblik alle mogelijke zonden begaat die je maar bedenken kunt. Het betekent ook niet dat je het goede niet van het kwade kunt onderscheiden of dat je geen fijne dingen doet of hulpvaardig bent. Maar het houdt in dat de zonde tot elk gedeelte van je natuur en karakter is doorgedrongen - je gedachten, wil, gevoel, geweten, geneigdheid en fantasie. Het hart is het meest bedrieglijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. De kern van het probleem is niet dat wat je doet, maar wat je bent ! Je zondigt omdat je een zondaar bent! Je bent verontreinigd. De Bijbel draait er niet omheen: Uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort, hoererij, diefstal, moord, overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, losbandigheid, jaloezie, gevloek, hoogmoed, onverschilligheid. Zie je dat deze opsomming gedachten, woorden en daden betreft? In Gods ogen zijn namelijk alle zonden even ernstig. Sommige mensen beperken hun voorstelling van de zonde tot dingen als moord, overspel en diefstal. Maar de Bijbel geeft ons geen enkele reden voor zo n beperkte voorstelling. Alles wat niet aan Gods perfecte maatstaven voldoet, is zonde. Alles wat we zeggen, denken of doen dat onvolmaakt is, is zonde. Is er iemand die kan zeggen: "Ik heb mijn hart gereinigd en ben gezuiverd van mijn zonde'' Kun jij dat? Als je het niet kunt dan ben je verontreinigd. Je bent opstandig. De Bijbel leert dat de zonde een overtreding van Gods wet is, opzettelijke rebellie tegen Gods gezag en Gods wet. Geen burgerlijke wet dwingt je om te liegen, te bedriegen, onreine gedachten te hebben of om op een andere manier te zondigen. Jij kiest daar zelf voor. Jij kiest ervoor Gods wet te overtreden. Je bent Hem opzettelijk ongehoorzaam, en dat is heel ernstig, want God is een rechter die altijd eerlijk vonnist. God kan niet 'mild' zijn als het om de zonde gaat, en je kunt er zeker van zijn dat geen enkele zonde ongestraft blijft. Een gedeelte van die straf krijgen we in dit leven (ook al ervaar je het misschien niet zo). Maar de uiteindelijke straf vindt na de dood plaats, wanneer op de dag van het oordeel wij ons persoonlijk voor God zullen moeten verantwoorden.

WAAR GA IK HEEN?

Er zijn veel ideeën over wat er na onze dood gebeurt. Sommigen zeggen dat we allemaal vernietigd worden, sommigen beweren dat we allemaal naar de hemel gaan. Anderen geloven in een plaats waar zondige zielen op de hemel worden voorbereid. Maar er is niets in de Bijbel dat die ideeën ondersteunt. In plaats daarvan lezen we dat alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden. Diegenen die een goede persoonlijke relatie met God hebben, zullen in de hemel worden opgenomen om de eeuwigheid in Gods heerlijke aanwezigheid door te brengen. Voor alle anderen geldt: Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn. Zij zullen voorgoed van de Heere en Zijn ontzagwekkende macht gescheiden worden. Het meest gebruikelijke woord dat de Bijbel hiervoor gebruikt is de hel. Hierover volgen vier belangrijke feiten: De hel bestaat echt. Ze is niet 'verzonnen door de kerk'. De Bijbel vertelt meer over de hel dan over de hemel en neemt alle twijfel weg over het bestaan ervan. Hij spreekt van mensen die in het vreselijke oordeel van de hel komen en in de hel worden gegooid. De hel is een verschrikkelijke plaats. Ze wordt in de Bijbel beschreven als een plaats van ellende en pijn, en van tranen en verdriet. Een plaats van een allesverterend en eeuwig vuur. Een plek van lijden, waar geen moment rust is. Dit zijn vreselijke woorden, maar ze zijn waar. Diegenen die in de hel zijn, zijn afgesloten van al het goede; ze zijn vervloekt door God en verstoken van de geringste hulp of vertroosting die Gods aanwezigheid biedt. De hel is definitief. Alle wegen naar de hel zijn eenrichtingswegen. Er is geen uitweg. Tussen hemel en hel zit een enorme kloof. De verschrikking, eenzaamheid en zielsangst van de hel is niet om te zuiveren maar om te straffen - voor eeuwig! De hel is rechtvaardig. De Bijbel zegt ons dat God rechtvaardig over de mensheid zal oordelen. En het is volledig rechtvaardig als Hij zondaars naar de hel stuurt. Uiteindelijk geeft Hij ze waarvoor ze hebben gekozen. Zij verwerpen God hier; Hij zal ze daar verwerpen. Zij kiezen ervoor om goddeloos te leven, en Hij bevestigt hun keuze...voor eeuwig. Je kunt God niet beschuldigen van onrechtvaardigheid of onredelijkheid. Met het oog op deze verschrikkelijke feiten moet je heel zorgvuldig nadenken over de vraag die eens aan een groep mensen in het Nieuwe Testament werd gesteld: "Hoe zult u aan het vreselijke oordeel van de hel ontkomen?"

KAN RELIGIE HELPEN?

De mens is van nature een religieus wezen. Er zijn honderden manieren te noemen waarop de mensen geprobeerd hebben hun religieuze verlangens en gevoelens te bevredigen. Zij aanbaden zon, maan en sterren; aarde, vuur en water; beelden van hout, steen en metaal; vissen, vogels en andere dieren. Zij aanbaden ontelbare goden en geesten die het product waren van hun eigen verdorven verbeelding. Anderen hebben geprobeerd de ware God te aanbidden door een enorme verscheidenheid van offers, ceremoniën, sacramenten en diensten. Maar ‘religie', zelfs oprecht gemeend, kan nooit het probleem van de zonde oplossen, om minstens drie redenen: Religie kan God nooit tevreden stellen. Religie is een poging van de mens om zichzelf in het reine met God te brengen, maar zulke pogingen zijn alle vergeefs omdat zelfs de beste inspanningen van de mens gebrekkig zijn en daarom onaanvaardbaar voor God. De Bijbel zou het niet duidelijker kunnen zeggen: Als we onze mantels van gerechtigheid aantrekken, blijken het smoezelige vodden te zijn. God vraagt perfectie; en religie kan niet aan deze vraag voldoen. Religie kan de zonde niet wegnemen. Je goede eigenschappen kunnen nooit je slechte eigenschappen compenseren. Goede daden kunnen de slechte niet wegnemen. Als iemand in de juiste relatie met God komt, dan zal niemand zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. Geen religieuze pogingen of ervaringen doop, belijdenis, heilig avondmaal, kerkgang, gebeden, giften, opoffering van tijd en kracht, bijbellezen of wat dan ook - kunnen ook maar één zonde wegnemen. Religie kan nooit de zondige natuur van de mens veranderen. Iemands gedrag is niet het eigenlijke probleem maar een symptoom. De kern van het probleem is het hart van de mens, en van nature is het mensenhart slecht en verdorven. Door naar de kerk te gaan en deel te nemen aan religieuze plechtigheden vóel je je misschien wel goed, maar het maakt je nog niet goed. Hoe kunt u reinheid verwachten van iemand die uit onreinheid is geboren? Enkele van de bovengenoemde religieuze activiteiten zijn op zichzelf goed. Het is bijvoorbeeld goed om naar de kerk te gaan, de Bijbel te lezen en te bidden omdat God zegt dat we deze dingen moeten doen. Maar je mag er niet op vertrouwen dat deze dingen je voor God rechtvaardigen. Niet alleen hebben ze daar geen macht toe; maar te vertrouwen op zulke zaken verzwaart ook in feite je zonde en je veroordeling.

IS ER EEN ANTWOORD?

Ja, dat is er! En God heeft daarvoor gezorgd. De boodschap van de bijbel laat zich in deze woorden samenvatten: Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. We zagen al eerder dat een rechtvaardig en heilig God de zonde moet straffen. Maar de Bijbel vertelt ons ook: God is liefde. Ook al haat God de zonde, Hij heeft zondaars lief en Hij verlangt ernaar ze te vergeven. Maar hoe kan een zondaar nu terecht worden vergeven wanneer Gods wet zijn geestelijke en lichamelijke dood eist? Alleen God kon dit probleem oplossen, en Hij deed het in de persoon van Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon gestuurd als Redder van de wereld. God de Zoon werd mens door zelf de menselijke natuur aan te nemen. Hoewel Jezus volledig mens werd, bleef Hij volledig God. De Bijbel zegt: Want in Hem woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante. Hij bleef zo volledig God alsof Hij niet mens geworden was, en Hij werd zo volledig mens alsof Hij niet God geweest zou zijn. Daarom is Jezus Christus uniek en de Bijbel bevestigt dat op vele manieren. Zijn geboorte was uniek: Hij had geen menselijke vader, maar werd ontvangen in de baarmoeder van een maagd door de wonderbaarlijke kracht van de Heilige Geest. Zijn woorden waren uniek: de mensen waren diep onder de indruk, want Hij zei de dingen zo zeker. Zijn wonderen waren uniek: Hij trok rond en genas de mensen van alle ziekten en kwalen. En in een aantal gevallen heeft Hij zelfs doden opgewekt. Zijn karakter was uniek: Hij heeft dezelfde verleidingen gekend als wij; maar Hij heeft nooit gezondigd, zodat God de Vader van Hem zeggen kon: 'Dit is mijn geliefde Zoon; Hij verheugt Mijn hart!' Let eens op die laatste zin ! Dit betekent dat Jezus als mens zich in elk opzicht aan Gods wet hield en daarom niet onderworpen was aan de dubbele doodstraf voor de zonde. Toch werd Hij onder valse beschuldigingen gearresteerd en aangeklaagd, op grond van valse getuigenverklaringen veroordeeld en uiteindelijk bij Jeruzalem gekruisigd. Maar Zijn dood was geen toeval of onafwendbare samenloop van omstandigheden. Het hoorde allemaal bij Gods plan. De Vader stuurde de Zoon juist met het doel om de doodstraf voor de zonde te ondergaan, en Jezus kwam gewillig. In Zijn eigen woorden was het doel van Zijn komst in de wereld Zijn leven te geven als losgeld voor vele mensen. Zijn dood was, net zoals Zijn leven, uniek. Daarom is het van levensbelang datje begrijpt, wat er gebeurde toen Jezus stierf, en wat Zijn dood voor jou kan betekenen.

WAAROM HET KRUIS?

Al het onderwijs van de Bijbel wijst naar de dood van Jezus. Niet Zijn volmaakte leven, of Zijn geweldige leer, of Zijn machtige wonderen staan centraal in de boodschap van de Bijbel. Ze zijn allemaal belangrijk, maar Hij kwam vooral in de wereld om te sterven. Wat maakt Zijn dood zo belangrijk? Het antwoord is dat Hij stierf als Plaatsvervanger, Zondedrager en Redder. Jezus de Plaatsvervanger. Hierin zien we de liefde van God. Zondaars zijn schuldig en staan hulpeloos voor Gods heilige wet die eist dat elke zonde gestraft wordt. Hoe zouden we aan Gods rechtvaardige toorn kunnen ontkomen? De Bijbel antwoordt hierop: maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Als onderdeel van dit wonderbaarlijke reddingsplan verklaarde God de Zoon Zich bereid om de plaats van zondaars in te nemen en de rechtvaardige straf voor hun zonden te dragen. De schuldloze Zoon van God leed en stierf vrijwillig voor hen. Als een onschuldige voor de schuldigen. Jezus de Zondedrager. Hierin kunnen we de heiligheid van God zien. Er was niets kunstmatigs aan de dood van Christus. De straf voor de zonden van anderen werd volledig betaald door de dood van de Zoon van God, die zonder zonden is. Toen Hij aan het kruis hing riep Hij uit: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?'. Op dat verschrikkelijke moment wendde God Zich af van Zijn geliefde Zoon, die toen de straf van het gescheiden zijn van God onderging. Besef je dat dit de volmaakte heiligheid van God laat zien? Alle zonde, iedere zonde, moet gestraft worden, en toen Jezus de plaats van zondaars innam, werd Hij net zo aansprakelijk voor hun zonden alsof Hij er ook verantwoordelijk voor was geweest. De enige mens die een volmaakt leven leidde, onderging de tweevoudige doodstraf van de schuldigen! Jezus de Redder. Hierin zien we de macht van God. Drie dagen na Zijn dood is bewezen dat Hij de machtige Zoon van God is, doordat Hij terugkwam uit de dood. Hij bewees op allerlei manieren, dat Hij het echt Zelf was en dat Hij niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over Hem. Door Christus op te laten staan uit de doden, liet God op machtige wijze zien dat Hij Zijn dood in plaats van die van zondaars aanvaardde als een volledige en volmaakte betaling voor de straf op de zonde. Dit is de grondslag waarop een volledige vergeving kan worden gegeven aan hen die anders gedoemd waren de eeuwigheid in de hel door te brengen. Maar wat heeft dit allemaal met jou te maken? Hoe kan jouw relatie met God in orde komen? Hoe kan Christus jouw Redder worden?

HOE KAN IK GERED WORDEN?

Nu je tot zover al gelezen hebt, kun je jezelf de vraag stellen: Wil ik echt gered worden? Wil ik in de rechte verhouding tot God staan, wat de kosten of gevolgen ook zijn? Zo niet, dan heb je nog niet de betekenis begrepen van de bladzijden die je hebt gelezen. Dan zou je de bladzijden hiervoor nog eens rustig na moeten lezen en God vragen of Hij je de waarheid wil laten zien. Als God je heeft laten zien watje nodig hebt en je wilt gered worden, dan moet je je tot God bekeren en in de Heere geloven. Je moet je bekeren. Dit betekent een volledige verandering ten opzichte van de zonde. Er moet een verandering in je denken komen. Je moet toegeven dat je een zondaar bent, die zich tegen een heilige en liefdevolle God afzet. Het is nodig dat je hart verandert, dat je oprecht spijt hebt en je schaamt voor de laagheid en slechtheid van je zonden. Je moet bereid zijn je zonden op te geven en de richting van je leven te veranderen. God vraagt mensen berouw te hebben, wat ook uit hun doen en laten zou moeten blijken. Dit moet je doen! God zal geen zonden vergeven als jij niet bereid bent om ze op te geven. Bekering betekent: een nieuwe richting inslaan en met je hele hart ernaar streven te leven zoals God het wil. Je moet in Christus geloven. Dit betekent allereerst dat je moet aannemen dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Ten tweede betekent dit dat je moet geloven dat Christus door Zijn kracht en liefde bij machte en bereid is je te redden. Ten derde dat je je vertrouwen in Christus moet stellen, en dat je alleen op Hem kunt rekenen om de band tussen jou en God te herstellen. Je trotse en zondige natuur zal ervoor vechten dat je op je eigen ‘goedheid' of religie blijft vertrouwen. Maar je hebt geen keus. Je moet vertrouwen op niets en niemand anders dan Christus, die iedereen die door Hem naar God gaat, van de ondergang kan redden. Als God heeft laten zien watje nodig hebt, en jou het verlangen heeft gegeven je tot Christus te keren, doe het dan nu! Het beste is hardop tot Hem te bidden, dit kan je helpen deze stap bewust te nemen. Beken dat je een schuldige, verloren en hulpeloze zondaar bent, en vraag Christus met je hele hart, jou te redden en Heer van jouw leven te worden - Hij heeft recht daarop - en vraag Hem jou te helpen je zonden op te geven en voor Hem te leven. De Bijbel belooft: Want als je zegt dat Jezus Christus jouw Heer is en als je met je hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zul je gered worden. En ieder die de naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Als je oprecht op Christus vertrouwt als jouw Redder en Hem als je Heer erkent, dan gelden deze beloften voor jou. ....

EN WAT NU?

Wanneer je nu je vertrouwen op Christus hebt gesteld, zijn er veel mooie dingen waar je blij om kunt zijn. Je hebt nu bijvoorbeeld een goede relatie met God. De Bijbel noemt dat: 'gerechtvaardigd' zijn, en zegt: omdat we door het geloof gerechtvaardigd zijn, hebben we nu vrede met God, dankzij onze Heere Jezus Christus. Door Christus wordt er met je zonden afgerekend, omdat ieder die in Hem gelooft, door Zijn naam vergeving van zonden krijgt. Je hoort nu bij Gods huisgezin. Alle mensen, die zich aan Christus toevertrouwen, is het recht gegeven kinderen van God te worden. Je bent nu voor de eeuwigheid veilig want mensen die van Jezus Christus zijn, zullen niet veroordeeld worden. God Zelf is in jouw leven gekomen in de persoon van de Heilige Geest, de Geest van God, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Is dat geen schitterende zekerheid? Nu moet je in je nieuwe geestelijke leven groeien. De volgende vier punten zijn daarbij erg belangrijk: Bidden. Je kunt nu met God als je Vader spreken, iets watje nog niet eerder kon. Je kunt Hem aanbidden, Hem prijzen voor Zijn heerlijkheid, macht, heiligheid en liefde. Je kunt dagelijks om vergeving vragen. Zelfs degenen die een kind van God worden, zijn niet volmaakt, maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en oprecht, ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonden. Je mag Hem elke dag danken voor Zijn goedheid ten opzichte van jou. Er zijn zoveel dingen waarvoor je Hem zult willen danken, daarbij inbegrepen ook de dagelijkse zegeningen van het leven, die we zo gauw als vanzelfsprekend zien. Maar je zult Hem voornamelijk willen danken omdat Hij je gered heeft en in Zijn huisgezin heeft opgenomen en je eeuwig leven heeft gegeven. Je hoeft dit nooit moeilijk te vinden! Je kunt ook vragen om Zijn hulp, kracht en leiding in jouw leven en in het leven van anderen. In het bijzonder zul je willen bidden voor andere mensen, waarvan jij weet dat ze ver van God verwijderd zijn, zoals jij eens was. Bijbellezen. Bij het bidden praat jij tot God. In de Bijbel spreekt God tot jou. Daarom is het heel belangrijk dat je er elke dag in leest, om te ontdekken wat het hart van de Heere tot vreugde is. Als je dit doet, vraag Hem dan jou in staat te stellen de betekenis te begrijpen en Zijn onderwijs te volgen, zodat je zult groeien en in leven zult blijven. Gemeenschap. Nu je deel bent gaan uitmaken van Gods familie, wil Hij dat je je broeders en zusters regelmatig ontmoet ! We moeten niet uit onze samenkomsten wegblijven.....wij moeten elkaar bemoedigen. Dit betekent je aansluiten bij een plaatselijke gemeente, doe dit dus zo snel mogelijk. Het is niet altijd makkelijk de juiste gemeente te kiezen, en je zult er een willen vinden die duidelijk de bijbelse waarheden belijdt en leert, die je in dit boekje hebt gelezen. Degene die je dit boekje heeft gegeven, zou je hiermee kunnen helpen. In je plaatselijke gemeente zul je meer over God te weten komen; je kunt je winst doen met de ervaringen van anderen; je zult het belang inzien van Gods aanwijzingen over Doop en Avondmaal; en je zult ontdekken hoe fijn het is jouw gaven en talenten, die je van God gekregen hebt, met anderen te delen. Jij hebt de gemeente nodig, en de gemeente heeft jou nodig! Dienen. Het zal nu jouw voorrecht zijn de Heere te dienen met heel je hart en ziel. Onthoud altijd dat God ons heeft bevrijd en voor Zijn heilig werk heeft uitgekozen. Zorg ervoor dat een heilig leven bij jou op de eerste plaats staat; God wil namelijk dat je Hem helemaal toebehoort. Probeer daarnaast jouw speciale gaven in dienst van God te stellen; besef wel dat God ons één heeft gemaakt met Jezus Christus, met de bedoeling dat wij het goede zouden doen. Wees altijd bereid om anderen te vertellen hoe goed God voor jou is geweest. Anderen vertellen over Christus is niet alleen een plicht voor diegenen die op Hem vertrouwen, maar ook een blijmakende ervaring. Streef vanaf nu ernaar zo te leven dat je in alles laat zien hoe goed en groot Hij is, die jou geroepen heeft om vanuit de duisternis naar Zijn heerlijk licht te komen.

HOE NU VERDER? Wanneer u na het lezen van de voorgaande tekst nog verder met iemand hierover wilt spreken, of meer informatie wilt, dan kan dat.

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met: info@heartcry.nl. Wij zoeken dan naar een persoon in uw omgeving met wie u verder kunt praten.

241