Een innige relatie met de Heere

Een innige relatie met de Heere

Het Hooglied toont ons het beeld van Christus en zijn gemeente.

Alle gelovigen - zowel zij die getrouwd zijn als ongetrouwd - kunnen in dit boek een verdieping vinden in hun relatie met de Heere. Een persoonlijke, toegewijde liefdesrelatie met Christus is de bron waaruit al ware dienst aan de Heere voortvloeit - of het nu evangelisatie, het stichten van gemeenten, Bijbelonderwijs, werk op sociaal gebied of wat dan ook is. We moeten eerst de les leren van "Het lied van de Bruidegom en de Bruid" - het lied dat onze Heere tot ons zingt en wij aan Hem weder terug zingen. Een kenmerk van geestelijke groei is dat we leren om te luisteren naar de Heere meer dan zelf aan het woord te zijn. In hoofdstuk 4 van Hooglied, horen we een lange ode van waardering aan de bruid, die afkomstig is van de Bruidegom. Hier vindt de bruid een uitdrukking van de bewondering van de Bruidegom voor haar. Hij is verrukt over ieder deel van haar en concludeert dan met: "Alles is schoon aan u, mijn liefste" (Hoogl. 4:7). Dan krijgt zij een uitnodiging: "Kom bij mij van de Libanon, daal af van de top van de Amana, de top van de Senir, de Hermon, van de holen der leeuwen" (Hoogl. 4:8). Dit is een uitnodiging om in de hemelse gewesten te leven. De Heere zegt: "Kijk niet naar de dingen vanuit een aards, laaggelegen standpunt. Kom met Mij mee naar de hemelse gewesten en bekijk alle dingen vanuit dat punt. De dingen op aarde zullen dan klein worden, vaag en zonder waarde, als je ze bekijkt vanuit de hemel." De Heere wil ons op hogere grond leiden. Het is waar, daar zijn de leeuwen - demonen, boze machten en krachten. Maar wij zullen daar samen met de Heere zijn en samen met Hem zullen we al deze kwade machten overwinnen. De bruid wordt uitgenodigd haar plaats in te nemen in de geestelijke strijd. De bruidegom noemt haar bruid een "afgesloten hof" (Hoogl. 4:12) - een tuin die exclusief voor de Bruidegom is. Zij behoort aan niemand anders toe. Zij behoort exclusief aan haar Heere. Is uw relatie met de Heere zo? Kan de Heere tot u zeggen: "U bent mijn privé tuin, allen voor Mij?"

Er zijn vele dingen in de wereld die ons kunnen aantrekken, zoals mogelijkheden om meer geld te verdienen dan we werkelijk nodig hebben, om macht te krijgen of roem, om een naam voor onszelf te maken, etc.. Zulke verzoekingen kunnen vergeleken worden met andere mannen die de bruid proberen te verleiden. Maar de bruid in Hooglied wordt niet tot hen aangetrokken. Haar hele hart gaat uit naar haar Geliefde alleen. Zij behoort haar Bruidegom exclusief toe. Zeer weinig gelovigen leven in een dergelijke relatie met Christus, en dat is dan ook de oorzaak dat zij Hem niet intiem kennen en Zijn Woord niet begrijpen. Het geheim om de Bijbel te verstaan is een intieme relatie met de Heere Zelf boven alles - want wie beter dan Hij kan ons het Woord verklaren? Wandel met Hem zoals de discipelen dat deden en verlang naar Zijn spreken tot u. Dan zullen u ogen geopend worden en uw hart zal in vlam gezet worden zoals die van de discipelen. Dit is wat mijn ontdekking is in de afgelopen 50 jaar die ik wandel met de Heere. De bruid nodigt vervolgens de noordenwind en de zuidenwind te komen om haar hof te doorwaaien (Hoogl. 4:16). De noordenwind is de koude wind van het lijden, tegenstand en verdrukkingen, terwijl de zuidenwind spreekt van zegen, bemoediging, voorspoed en blijdschap. Het maakt niet uit welke van deze twee winden waait. Het uiteindelijke resultaat is hetzelfde - de balsemgeuren gaan stromen! Of we nu een comfortabel en gemakkelijk leven hebben of veel problemen en verdrukkingen kennen, de genade van God kan de geur van Christus uit ons leven doen voortkomen. Dankzegging, lofprijzing en aanbidding aan God zullen uit ons leven voortkomen, ongeacht de omstandigheden. "Mijn geliefde kome tot Zijn hof en ete daarvan de kostelijke vrucht" (Hoogl. 4:16). Alles wat ons leven (ons hof) voortbrengt is voor de Heere - en niet om andere te imponeren hoe geestelijk we wel niet zijn. Als u een getuigenis geeft over uw leven, probeer dan niet andere te laten zien welk een geweldig figuur u bent. In plaats daarvan laat de mensen zien welk een geweldige Heiland u heeft! Anders zal uw vrucht voor mensen zijn en niet voor de Heere. Hier is het dan ook dat de bruid aangeeft: "Alles in mijn hof is voor mijn Geliefde alleen". Heeft God u gebruikt om iemand tot Christus te leiden? Verblijd u dan niet in wat u hiervoor deed. Verblijd u slechts met de engelen dat een zondaar zich heeft bekeerd. Hij is een bekeerling door toedoen van de Heere, niet door u toedoen. Als u een offer bracht voor de Heere, laat het aan niemand weten. Waarom zouden wij onze offers rondbazuinen? Verteld een vrouw, die een diepe liefde kent voor haar man, de wereld dat zij enorme offers voor hem maakt? Er zijn juist zoveel liefdevolle geheimen tussen man en vrouw. En zo moeten er ook liefdevolle geheimen zijn tussen ons en de Heere. U neemt misschien tijd met de Heere. Prima. Maar waarom zou iemand anders daar van in kennis gesteld worden? Een vrouw die haar man waarlijk liefheeft zal niemand willen vertellen over hun tijd samen. Daarom heeft Jezus geleerd onze deur te sluiten als we bidden. Niemand mag er weet van hebben als we tijd met onze Geliefde doorbrengen. Maar het is waarlijk zeldzaam geworden om zulke christenen te vinden. De meeste zijn er op uit om iedereen te laten weten over hun offers en hun dienst voor de Heere - op een wijze die henzelf verhoogt! Dat is het meest duidelijke bewijs dat zij geen liefdesrelatie met de Heere hebben. Hooglied is een belangrijk boek voor zulke christenen. Ik ben de Heere dankbaar, uit de bodem van mijn hart, dat Hij mij geleid heeft dit boek aan het begin van mijn christenleven als eerste te bestuderen. Deze liefdesrelatie met de Heere moet de basis zijn van al onze dienst aan de Hem.

264