Een levensbeschrijving over Andrew Murray

Een levensbeschrijving over Andrew Murray

Onlangs is er een schitterende, goed gedocumenteerde levensbeschrijving over Andrew Murray verschenen bij Uitgeverij De Banier. Deze biografie is het resultaat van enkele jaren onderzoek door de heer Leen van Valen uit Dordrecht.

Hij schrijft op zijn website het volgende:

De boeken van de Zuid-Afrikaanse predikant Dr Andrew Murray (1828-1917) worden nog steeds gelezen. Zij zijn in de loop der jaren in vele vertalingen verspreid over de gehele wereld. Al enkele jaren loop ik met het idee om een nieuwe Nederlandse biografie van Murray samen te stellen. In 2002 begon ik met een bronnenoriëntatie, het jaar daarop maakte ik een reis naar Zuid-Afrika om bronnen te raadplegen en aan het einde van dat jaar begon ik met het schrijven van de tekst. Eind 2005 rondde ik het laatste hoofdstuk af. Ik heb professor G. Thom uit Zuid-Afrika bereid gevonden om het manuscript kritisch te beoordelen. Na verwerking van commentaar wil ik het dit jaar aan een uitgever aanbieden. Het is duidelijk dat in dit stadium het noemen van een verschijningsdatum prematuur is. Het boek zal een omvang hebben van ca. 400 bladzijden. Het telt twintig hoofdstukken, waarvan de laatste een evaluatie is van Murray’s werk. Gekozen is voor een populaire vorm, met onderbouwing door middel van noten. Illustraties zullen het geheel verluchten. Behalve de chronologische lijn, komen bepaalde thema’s steeds terug. Murray was een veelzijdige prediker die grote invloed gehad heeft op de ontwikkeling van de Nederduitse Gereformeerde kerk. Vervolgens was hij direct betrokken bij vernieuwingsbewegingen in zijn eigen land en daarbuiten. Hij had veel internationale contacten, vooral in Groot-Brittannië, Nederland, Amerika en Duitsland. Opvallend zijn de Schotse wortels die hij bij zijn opvoeding en studie in Schotland had meegekregen. De Schots-methodistische traditie heeft een belangrijk stempel gedrukt op zijn eigen geestelijke leven, hoewel hij in de loop van zijn bediening eigen accenten ging leggen. Hij richtte zich daarbij vooral op de praktische invulling van de heiliging en probeerde aan te tonen dat de Heilige Schrift de mogelijkheid van een leven van overwinning in de kracht van de Heilige Geest leert. Op dit punt ging hij verder dan de klassiek gereformeerde leer, zonder op wezenlijke punten hiervan af te wijken. Het leven van Andrew Murray is een relaas van de wonderen van de Allerhoogste. Hij was een voorbeeld van godzaligheid, een man van gebed, een bewogen herder van zielen en een bevorderaar van de in zijn ogen broodnodige wereldevangelisatie. Mede door zijn gaven van leiderschap deed hij veel baanbrekend werk op het gebied van zending en onderwijs, waarvan de effecten in zijn land nog merkbaar zijn.

N.a.v. L.J. van Valen, Dieper geworteld in Hem, leven en werk van Andrew Murray (nog te verschijnen) Dordrecht, 27 februari 2006.

Dit boek is ook te bestellen via: info@heartcry.nl

264