Geloof in Gods Wijsheid en in Gods Liefde

Geloof in Gods Wijsheid en in Gods Liefde

God had grote plannen in Zijn hart met Adam en Eva toen Hij hen schiep. Maar deze plannen konden niet worden gerealiseerd zonder dat zij beproefd werden. Daarom plaatste Hij een aantrekkelijke boom in het Hof van Eden met sappig fruit, de boom van kennis van goed en kwaad genaamd. En Hij verbood Adam en Eva ervan te eten.

Het falen van Adam en Eva in het Hof van Eden was voornamelijk een falen in geloof. Geloof is het volkomen leunen van de hele persoonlijkheid van de mens op God, in volkomen vertrouwen in Zijn volmaakte wijsheid, liefde en kracht. Eva faalde in zo'n vertrouwen in God en kon daarom door Satan verleid worden om Gods gebod ongehoorzaam te worden. Satan wierp een smet voor Eva op Gods wijsheid door te suggereren dat God hun niet toestond van die ene boom te eten. God had Adam geen bepaalde reden gegeven waarom het verboden was. Geloof heeft nooit een verklaring nodig om God te gehoorzamen. Het is ons verstand dat eerst vraagt om een uitleg. Gehoorzaamheid aan God moet altijd een gehoorzaamheid van geloof zijn, nooit een gehoorzaamheid op grond van een verklaring.

Paulus zegt dat hij geroepen was om "geloofsgehoorzaamheid te brengen onder alle heidenen" (Rom. 1:5). Hij schrijft ook "de prediking van Jezus Christus... onder alle heidenen... om hen allen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen" (Rom. 16:25,26).

Ons verstand is de vijand van geloof, zoals dat duidelijk staat in Spreuken 3:5: "Vertrouw op de Heere met uw ganse hart (niet 'hoofd') en steun op uw eigen inzicht niet." De wijsheid van God is verborgen voor de wijzen en verstandigen maar wordt geopenbaard door de Geest aan hen die eenvoudig geloven, net als kleine kinderen. Jezus zei: "Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard" (Matt. 11:25).

Ons verstand is een goede knecht maar een slechte meester; en daarom is zijn door God aangewezen plaats, als dienstknecht van de geest van de mens - en de geest van de mens zelf onderworpen aan de Heilige Geest.

God gaf Adam geen reden waarom hij niet kon eten van de verboden boom, omdat Hij het geloof van Adam wilde laten groeien. En op dit gebied komt ook als eerste Gods beproeving tot ons. Kunnen wij Hem gehoorzamen, ook als Hij ons roept iets te doen wat we niet begrijpen? Hoe reageren wij als God ons roept om iets te doen dat we met ons verstand als iets onnodig ervaren?

Toen de Heere Jezus Petrus vroeg uit de boot te stappen en op het water te lopen, was die opdracht tegengesteld aan alles wat het verstand van Petrus kon bedenken. Maar als hij zijn verstand was gevolgd, zou hij nooit dat wonder ervaren hebben. Men kan vele van zulke voorbeelden aanhalen uit de Schriften. En hier ligt de oorzaak van de krachteloosheid van vele christenen en waarom vele gelovigen nooit Gods bovennatuurlijke werking in hun leven ervaren. Ze leven door het verstand en niet in geloof.

Geloof is ook een volkomen vertrouwen in Gods liefde. Satan suggereerde aan Eva dat Gods liefde voor hen niet volkomen was, en dat Hij daarom hen die heerlijke vruchten ontzegde. Als Eva door geloof had leren leven en niet door het verstand, zou ze hem geantwoord hebben: "Luister Satan, ik weet niet waarom God ons verboden heeft van die vrucht te eten. Maar ik ben van één ding zeker - dat God heel veel van ons houdt; en daarom ben ik er zeker van dat Hij nooit één goed ding ons zou ontzeggen. Dus, als Hij deze vrucht verboden heeft, moet er wel een hele goede reden voor zijn, wat ons welzijn op het oog heeft." Dat zou het antwoord in geloof zijn geweest. Maar in plaats daarvan viel ze voor de leugen van de duivel.

Het is alleen het schild van geloof in Gods volmaakte liefde dat "alle vurige pijlen van de boze zal kunnen uitblussen" (Efeze 6:16). Alle ontmoediging en depressie zijn het resultaat van een leven geleid door ons verstand en niet uit geloof. Alle bezorgdheid en vrees hebben hun wortels in dezelfde oorzaak.

God staat toe dat we beproefd worden - om verzocht te worden, om te twijfelen aan Zijn liefde, wanneer Hij de "gevoelens" van Zijn tegenwoordigheid van ons wegneemt - zodat we leren sterk te worden in geloof. Zo groeien we op tot volwassenheid en kan Hij Zijn plan voor ons volvoeren.

God maakte die boom van kennis van goed en kwaad aantrekkelijk, want zo alleen konden Adam en Eva beproefd worden. Zouden ze zoiets aantrekkelijks afwijzen, ten gunste van God? Of zouden ze God afwijzen en kiezen wat hen zelf behaagde? Dit is ook de keuze die wij moeten maken in de momenten van verzoeking. Daarom heeft God toegestaan dat verzoeking zo aantrekkelijk kan zijn. Het is daar waar we een werkelijk aantrekkelijk iets afwijzen, iets wat op ons een bijzondere aantrekkingskracht heeft en waarvan we weten dat het ons het nodige plezier zal geven, dat we bewijzen God werkelijk lief te hebben met heel ons hart. Het is op deze manier dat we ons geloof in Gods volmaakte liefde bewijzen - gelovende dat wat God heeft verboden, Hij dat in volmaakte liefde doet en voor onze bestwil heeft gedaan. Zo wordt elke verzoeking tot zonde en tot ongehoorzaamheid aan God een beproeving van ons geloof.

In geloof leven is er zeker van zijn dat elk gebod van God komt uit Zijn hart vol met volkomen liefde dat het allerbeste met ons voor heeft. Toen God de Israëlieten de Tien Geboden gaf, vertelde Mozes hen "God is gekomen om u op de proef te stellen" (Exodus 20:20). Deuteronomium 33:2,3: "in Zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. Ja, Hij heeft de volken lief!" Zouden ze geloven dat deze vurige wet een teken was van Gods liefde voor hen? Dat was de beproeving. Daar waar Eva faalde in haar vertrouwen in God, faalden ook de Israëlieten en zij waren ongehoorzaam aan de geboden. Maar juist op dit gebied heeft Jezus overwonnen. Hij leefde in geloof. Elke verzoeking die Satan bracht in de wildernis werd weerlegd met het eenvoudige antwoord: "Er staat geschreven....". Jezus leefde in gehoorzaamheid aan het hele woord van God. Gods Woord is in volmaakte liefde aan de mens gegeven en Jezus gehoorzaamde het in geloof. Zo is Hij onze Leidsman geworden.

Als we verlangen om Gods kinderen effectief te dienen, is het essentieel dat ook wij door geloof leven – en ons geloof bewijzen door een volkomen gehoorzaamheid aan Gods geboden. Zo alleen kunnen we voorbeelden voor anderen zijn.

Zac Poonen Vertaling: Gerard Schröder

264