God beproefd ons in gewone dingen

God beproefd ons in gewone dingen

Het boek openbaring spreekt van de overwinning van het Lam van God. We zien in Openbaringen dat het Lam een leger bezit van discipelen door wie Hij deze oorlog strijd en wint. Deze discipelen zijn geroepen, uitverkoren en getrouw.

‘Want Heere der Heren is Hij en Koning der koningen zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepen, uitverkoren en gelovigen (eng. = getrouwen)’ (Openb. 17:14). Velen zijn geroepen, slechts weinigen verkoren, echter nog minder zijn getrouw. Dit zijn de overwinnaars, die tien maal in het boek Openbaring genoemd worden. Zij zijn de discipelen van Jezus die niet alleen aangenaam voor God zijn, maar ook beproefd zijn door Hem in vele omstandigheden en getrouw zijn gebleken voor Hem. Er waren er velen die geloofden in Jezus gedurende Zijn wandel op aarde, maar Hij vertrouwde Zichzelf aan velen van hen niet toe. ‘En toen Hij in Jeruzalem was.....geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende’ (Joh. 2:23, 24). Jezus wist dat de meerderheid die in Hem geloofden, nog steeds zichzelf zochten en alleen Hem zochten voor persoonlijke zegeningen. Hun zonden waren vergeven, maar ze hadden geen verlangen om overwinnaars te worden. Om overwinnaar te zijn, moet men het verlangen hebben vrij te zijn van alle eigenbelang. Toen Gideon een leger verzamelde om tegen de vijanden van Israel te strijden, bracht hij 32.000 man op de been. Maar God wist dat zij niet allen volkomen toegewijd waren. Daarom bracht God scheiding aan in het leger. Zij die vreesden werden als eerste naar huis gestuurd. Er bleven echter nog steeds 10.000 man over. Deze mannen werden getest bij het water. Slechts 300 man konden de test doorstaan en werden door God aangewezen (Richteren 7:1-8). De wijze waarop de 10.000 mannen het water dronken om hun dorst te lessen was de test wie in Gods leger mocht optrekken. Men had geen idee van het feit dat men getest werd op dat moment. 9700 mannen vergaten voor één moment de vijand om hun dorst te lessen en knielden neer. Slechts 300 bleven op hun voeten staan, waakzaam, en brachten het water met hun handen naar hun mond. Het is in deze gewone dingen van het leven dat God ons beproefd ‘“ in onze houding ten opzichte van geld, pleziertjes, aardse eer en roem, ons comfort, etc. Net zoals Gideon's leger, realiseren ook wij ons vaak niet dat God ons beproefd. Jezus waarschuwde ons om niet bezwaard te worden door de zorgen over de alledaagse dingen. Hij zei: ‘Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt’ (Lukas 21:34). Paulus spoorde de christenen in Korinthe aan: ‘Laten zij die vrouwen hebben voortaan zijn alsof ze die niet hebben, en zij die huilen, alsof zij niet huilen, en zij die blij zijn, alsof zij niet blij zijn, en zij die kopen alsof zij niet bezitten, en zij die van deze wereld gebruik maken, alsof zij die niet gebruiken. Immers de gedaante van deze wereld gaat voorbij......en dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet om een strik over u heen te werpen, maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Heere, zonder afgeleid te worden’ (1 Kor. 7:29-35). We mogen niets in deze wereld toestaan om ons van onze volkomen toewijding aan de Heere af te leiden. De dingen die in deze wereld toegestaan zijn, zijn hierin vaak een grotere valkuil dan de zondige dingen ‘“ omdat de toegestane dingen zo onschuldig lijken!! We mogen onze dorst lessen ‘“ maar we moeten waakzaam blijven en slechts het minimum van deze dingen tot ons nemen. Onze gedachten moeten de dingen zoeken die boven zijn, niet de dingen op aarde. We moeten alles achterlaten als we discipelen van Jezus willen zijn. Zoals een elastiek dat uitgerekt wordt, zijn onze gedachten bezig met de noodzakelijke dingen in deze wereld. Maar zodra deze dingen onze aandacht niet langer nodig hebben, moeten onze gedachten weer terugspringen naar de Heere en de eeuwige dingen, zoals het elastiekje, wanneer losgelaten weer terugspringt naar zijn normale positie. Dit is de betekenis van ‘Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn’ (Kol. 3:2). Bij veel gelovigen werkt het elastiekje juist net andersom. Zo af en toe worden hun gedachten naar de eeuwige dingen getrokken, maar wanneer losgelaten springt het terug in zijn normale positie, en is men weer bezig met de dingen van deze wereld. Paulus spoort Timotheüs aan: ‘Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft’ (2 Tim. 2:4). Paulus spreekt hier niet over verlossing maar hoe Timotheüs een effectief soldaat kan zijn van Christus. ‘Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen’ (2 Tim. 2:15). Timotheüs was reeds een kind van God. Nu moest hij zich beijveren om welbeproefd te zijn voor God. Paulus zelf werd door Christus Zelf in de bediening gesteld omdat hij beproefd was gebleken. Hij zei: ‘En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening’ (1 Tim. 1:12). Paulus was één van de geroepenen, van de uitverkorenen en van de GETROUWEN ‘“ en zijn verlangen was dat Timotheüs er ook één zou zijn. Maar Paulus werd eerst getest en beproefd voordat hij welbeproefd werd bevonden. Zo worden ook wij beproefd. God vertrouwd Zichzelf aan niemand toe voordat hij welbeproefd is gebleken.

264