God en de mammon

God en de mammon

Het is opvallend dat hoewel Jezus spreekt over Satan als "de overste van deze wereld" (Joh. 14:30), Hij hem nooit noemt als de andere meester tegenover God, waaruit mensen kunnen kiezen om te dienen. In plaats daarvan noemde Jezus twee meesters die door mensen kunnen worden gediend: God en Mammon (Luk. 16:13). Over het algemeen hebben predikers in het christendom altijd mensen aangespoord om te kiezen tussen God en Satan. Maar Jezus spoorde mensen aan om te kiezen tussen God en Mammon.

Satan is een meesterlijke verleider. Hij weet dat als mensen wordt verteld te kiezen tussen God en Satan, niemand voor Satan zal kiezen. Maar als de keuze tussen God en Mammon is, zullen zelfs gelovigen het moeilijk vinden om een beslissende keuze te maken. Satan weet dat christenen vaak hun baan, woonplaats, enzovoort kiezen op basis van hun liefde voor Mammon (rijkdom en bezittingen) in plaats van een verlangen om het koninkrijk van God te bevorderen.

Hij beseft dat zulke gelovigen onbruikbaar zijn voor Gods doel, ongeacht de hoeveelheid religieuze activiteiten waaraan ze deelnemen. Hij weet ook dat veel christelijk werk in de wereld meer afhankelijk is van Mammon (geld en bezittingen) dan van de kracht van de Heilige Geest. Een dergelijk christelijk werk heeft geen blijvende waarde, zelfs als het indrukwekkend lijkt in kleurrijke christelijke tijdschriften.

We moeten ons bewust zijn van Satans listen. We moeten standhouden tegen zijn listen en niet tegen zijn toorn (Ef. 6:11). Satans woede heeft het werk van God nooit verhinderd. Vervolging heeft de gemeente van Jezus Christus juist laten bloeien in elk land en elke tijd. Maar de Satan heeft vaak succes gehad met zijn listen, daar waar zijn toorn faalde (zie Op. 12:11-12).

Satan is blij als hij buiten beeld blijft, omdat hij dan mensen op een betere manier kan misleiden. Hij weet heel goed wanneer een gelovige is beïnvloed door de liefde voor Mammon in zijn beslissingen; feitelijk dient zo iemand prins Mammon, ook al denkt hij dat hij God dient. Als de houding van een gelovige naar Mammon verkeerd is, zal het ook in elk ander gebied verkeerd zijn, omdat hij dan deel wordt van het wereldsysteem dat de Heer juist wilde vernietigen. Zo iemand is een verrader van Gods zaak, zelfs als hij zich dat misschien niet realiseert. Hij werkt zelfs aan de kant van de duivel, zonder het te weten. Dit is het fundamentele probleem van de gelovige vandaag. Ze begrijpen de duivelse listen niet.

Voordat Jezus naar het kruis ging, vertelde Hij Zijn discipelen: "De overste van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij" (Joh. 14:30). Mammon heeft geen macht over Jezus. De Satan kan geen zwakke plek in Hem vinden en Hem op geen enkele manier raken. Maar Satan vindt veel ingangen in de levens van gelovigen door Mammon. Daardoor is hij in staat om hen af te brengen van Gods plan voor hun leven.

In de loop van de eeuwen is de grootste tegenstand voor dienaren van de Heer gekomen van "christenen" en "gelovigen" die Bijbels zijn in hun leer, behalve wat betreft de leer van de liefde voor geld. Het is niet verrassend dat "gelovigen" Mammon aanbidden tegenover Gods ware profeten. Jezus zelf had te maken met het verzet van de Farizeeën, van wie alle andere leerstellingen goed waren (Matth. 23:3), maar die Mammon dienden en liefhadden (Luk. 16:14).

Gelovigen die Mammon volgen, hebben genoeg geld om te reizen wanneer en waar ze maar willen en om te kopen wat en wanneer ze maar willen. Alleen liefhebbers van Mammon kunnen zich zulke dure gewoonten veroorloven. Maar zij die zo'n verkwistende levensstijl hebben, kunnen nooit een getuige voor de Heer zijn in een lijdende wereld.

Het is gevaarlijk om veel meer geld te hebben dan wat we nodig hebben. Jona had veel extra geld en kon het zich veroorloven om een kaartje te kopen om naar Tarsis te gaan, en daardoor ongehoorzaam zijn aan Gods bevel. Hoe veilig was Jona geweest voor zo'n verzoeking als hij het geld toen niet had gehad. Het was om zijn apostelen te behoeden voor zulke verzoekingen dat Jezus ze arm achterliet in de wereld.

De Heer, die Job, Abraham en David rijk maakte, had zijn discipelen gemakkelijk rijk kunnen maken. Maar Hij deed het niet. Waarom niet? Omdat de nieuwtestamentische apostelen, in tegenstelling tot de oudtestamentische heiligen, oorlog moesten voeren tegen Satan. En als Satan hen aanviel, was het essentieel dat hij geen liefde voor Mammon in hen zou vinden. Anders zou Gods doel nooit vervuld kunnen worden door hen heen.

Hoe staat het met u? Als Satan u aanvalt, heeft hij dan macht over u omdat hij de liefde voor Mammon in u vindt? De strijd tegen Satan wordt niet op aarde gevochten, maar in "de lucht" (Ef. 6:12). Daar is het waar de macht van Satan door ons moet worden gebonden (Matth. 18:18). Alleen zij die gericht zijn op de hemel kunnen deze strijd voeren. Zij die Mammon liefhebben zijn wereldsgezind en onbruikbaar in deze strijd. Satan weet dit heel goed, ook al weten gelovigen dat niet.

In de hemel wandelen de heiligen op gouden straten. De hemel is bereid voor hen die hebben geleerd om het goud onder hun voeten te plaatsen, zelfs op aarde. Ons vasten en bidden kunnen Gods doel niet vervullen als we Mammon liefhebben en wereldsgezind zijn. Het is alleen het gebed van de rechtvaardige man – iemand die vrij is van de hechting aan aardse dingen, zoals Elia – wiens gebeden krachtig zijn voor God (Jak. 5:16,17).

Dit is waarom God ons soms toestaat om veel geld te verliezen – om ons te bevrijden van de liefde voor Mammon en ons bruikbaar te maken voor Hem. Het zal heel moeilijk zijn voor een discipel van Jezus die volkomen eerlijk en oprecht is, om rijk te worden door zijn zaken in een wereld die onder de heerschappij van Satan is. Om een rijke man te worden in zo'n wereld moet men Satans principes volgen op een of ander gebied en ongehoorzaam zijn aan de principes van Gods Woord. De Bijbel zegt duidelijk: "Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik van veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mens doen wegzinken in verderf en ondergang" (1 Tim. 6:9).

Iemand die zoekt om rijk te worden in God, kan nooit rijk worden in de wereld (Luk. 12:21; 1 Tim. 6:17). Dit geldt ook voor predikers die rijk zijn geworden door het evangelie te prediken en christelijke boeken en bandjes te verkopen. Iets anders is het leiden van reizen naar Israël ("Het Heilige Land"??). Als een prediker 10 mensen bij elkaar kan krijgen voor een reis naar Israël, zal het reisbureau hem een gratis kaartje geven. Zulke predikers aanbidden "Het gouden kalf" en zijn dienaren van Mammon, niet van de Heere Jezus Christus.

Het "welvaartsevangelie" werd bedacht in de tweede helft van de 20e eeuw door predikers die Mammon liefhadden. Zij vonden enkele "Schriftuurlijke" verklaringen om hun verkwistende levensstijl en de immense hoeveelheid welvaart die ze hadden opgestapeld met tienden en giften van hun volgelingen te rechtvaardigen. Ze jaagden op oudtestamentische beloften die God aan Israël had gegeven en begonnen deze beloften te proclameren als het onfeilbare teken van Gods zegeningen vandaag. En gelovigen die liefhebbers zijn van geld omarmden dit nieuwe evangelie met blijdschap.

Een niet-christelijke journalist in de VS hoorde van zo'n kerk waar het "welvaartsevangelie" werd gepreekt en wilde zien of deze prediking echt werkte. Hij ging naar de parkeerplaats van de kerk en keek naar de merken van de auto's die daar geparkeerd stonden. Hij ontdekte dat de parkeerplaats gereserveerd was voor de predikant en zijn assistenten, die de duurste auto's hadden. De meeste andere auto's waren goedkoop. Hij concludeerde dat het "welvaartsevangelie" werkte – alleen voor hen die leefden van de tienden en gaven van de gemeente. De rest van de gemeente bleef in dezelfde toestand als altijd!

Zelfs in arme landen zoals India worden predikers rijk van de tienden en gaven van arme mensen door dit valse evangelie. Wat moet de Heere denken van de christelijke "kerk" en haar leiders vandaag? Degenen die Mammon volgen, zijn tolerant geworden tegenover zonden en hebben zichzelf daardoor machteloos gemaakt in hun strijd tegen Satan. De poorten van de hel zullen zegevieren over deze "gemeente". En dat is het duidelijkste bewijs dat dit niet de gemeente is die de Heere bouwt, want de machten van de duisternis kunnen nooit over die gemeente zegevieren (Matth. 16:18).

Wanneer en waar een echte opwekking van de Heilige Geest plaatsvindt, zal het een opwekking zijn die gelovigen bevrijdt van de liefde voor Mammon. Alleen zo'n opwekking zal prins Mammon uit de kerk verdrijven. Elke andere zogenaamde opwekking is namaak!

Wie oren heeft om te horen, laat hem horen!

264