Gods roeping tot heiligheid

Gods roeping tot heiligheid

2. De roeping laat ons zien wat de ware beweegredenen tot heiligmaking zijn: omdat God heilig is. Het is alsof God tot ons zegt: “Heiligheid is Mijn zaligheid en Mijn heerlijkheid. Ik nodig jullie uit tot gelijkvormigheid aan Mijzelf. Ik heb niets beters, niets hogers om jullie aan te bieden. Wees heilig, want Ik ben heilig.” Roep ernstig tot God om aan ons de liefelijkheid van Zijn heiligheid te openbaren, zodat onze ziel alles zal willen opofferen in antwoord op die heilige roeping! 3. De roeping wijst ons ook wat de aard is van ware heiligheid: “Gelijk Hij heilig is, zo wordt ook gij heilig.” Om heilig te zijn, is om Godgelijkvormig te zijn. Om heilig te zijn is om een gezindheid, een wil, een karakter te bezitten zoals God. Die gedachte hierover lijkt bijna godslasterlijk, totdat wij weer horen: “Hij heeft ons uitverkoren in Christus, om heilig te zijn”. In Christus is de heiligheid van God verschenen in een menselijke vorm. In Christus’ voorbeeld en in Zijn gemoed en geest, hebben wij de heiligheid van onze onzichtbare God vertolkt gezien. In de vorm van een menselijke levenswandel. Om als Christus te zijn, is om heilig te zijn, zoals God heilig is. 4. De roeping maakt ons de kracht van ware heiligheid duidelijk. “Er is niemand heilig, gelijk de Heere”. Er is geen heiligheid dan alleen in Hem, en in wat Hij schenkt. Heiligheid is niet iets wat wij kunnen doen of verdienen, maar het is een mededeling van het Goddelijke leven. Het is een inblazing van de Goddelijke Natuur. Het is de kracht van de Goddelijke tegenwoordigheid die op ons rust. En onze vermogens om heilig te worden, worden gevonden in de roeping van God. God, de Heilige, roept ons tot Hemzelf. Zo verklaard Hij: “Ik ben de HEERE, die u heiligt”. De roeping om heilig te zijn, komt van God. Van God vol oneindige macht en liefde, dat we met vertrouwen kunnen zeggen: “Wij kunnen zijn, wat Hij van ons eist.” 5. Ook wijst de roeping ons wat de weg tot heiligheid is. De roeping van God is krachtig en doeltreffend. Laten wij naar Hem luisteren en de roeping zal met kracht bewerken wat nodig is. Zijn roepstem geeft leven aan de doden, en heiligheid aan hen die Hij levend maakt. Hij roept ons tot Hemzelf om Zijn heiligheid te bepeinzen. Om naar Zijn heiligheid te verlangen. Om Zijn heiligheid ons toe te eigenen. Hij roept ons tot Christus in Wie de Goddelijke heiligheid ook menselijke heiligheid geworden is. Hij roept ons tot Christus om de Goddelijke in Hem te zien en te bewonderen, te begeren en aan te nemen. Hij roept ons tot de inwoning en het onderwijs van de Geest van heiligmaking. Om ons aan de Geest van heiligmaking over te geven, zodat Die in ons kan bewerken wie wij in Christus zijn. Laten wij stil worden en luisteren naar de stem van God. Toen de HEERE Zijn knecht Mozes geroepen heeft uit de braambos, heeft hij geantwoord: “Hier ben ik.” Mozes heeft toen zijn gezicht verborgen, want hij was bevreesd om op God te zien. Weet u lezer, de Heere roept op dit moment ook u tot heiligheid. Hij roept u tot Hemzelf, de Heilige. Als de Heere u beloofd heilig te maken, laat uw hele ziel dan antwoorden: “Hier ben ik, Heere! Spreek Heere! Openbaar Uzelf aan mij!” En terwijl u luistert, in diepe stilte en eerbied, zal Zijn roepstem tot u komen uit de eeuwigheid, van voor de grondlegging van de wereld: “Wees heilig!” (Efeze 1:4). U zal een stem horen van Sinai met zijn donder en bliksem: “Wees heilig!” (Lev. 11:45). Nog sterker en teerder komt de roepstem van het kruis: “Wees heilig!” (1 Petrus 1: 15,18,19). Kind van God, heeft u het ooit beseft, dat onze Hemelse Vader ons tot Hemzelf roept, om ons heilig te maken? Hebben wij misschien meer verlangt en gezocht naar vreugde dan naar heiligheid? Laten wij nu tot Hem naderen en met schaamte en droefheid belijden, hoe weinig dit ons levensdoel is. Maar laten we ook moed vatten, want “Hij die ons roept, is getrouw, Die het ook doen zal.” (1 Thess. 5:24). Andrew Murray
264