Het juk van Jezus op ons nemen

Het juk van Jezus op ons nemen

Er zijn momenten dat we op kruispunten in ons leven komen waarop we keuzes met verstrekkende gevolgen moeten maken. Keuzes zoals een baan en levenspartner hebben gevolgen voor onze hele toekomst. Hoe moeten we die keuzes maken op zulke momenten? We kennen de gevaren en valkuilen langs de mogelijke paden niet. We weten ook niet welke strikken Satan voor ons heeft neergelegd. En toch... moeten we een keuze maken welke weg we zullen gaan.

Het is daarom niet alleen wenselijk voor ons, maar zelfs noodzakelijk dat we iemand naast ons hebben in zulke beslissingen. Iemand die we volkomen kunnen vertrouwen en die de hele toekomst kan overzien. In de Heere Jezus Christus wordt ons zo iemand gegeven, en Hij verlangt ernaar om ons langs de meest veilige en beste weg te leiden.

De Bijbel leert ons dat God een specifiek plan heeft voor ieders leven (Ef. 2:10). Hij heeft een baan voor ons in gedachten, een levenspartner uitgekozen, en zelfs bepaald waar we zouden wonen en de bezigheden die Hij wil dat we elke dag doen. In alle gevallen moet Zijn keuze wel de beste zijn, want Hij kent ons door en door en Hij neemt alles in ogenschouw. Het is daarom het verstandigst om Zijn wil te zoeken in alle dingen - zowel de grote als de kleine.

Het is niet alleen dwaas maar ook gevaarlijk om alleen de redeneringen van ons beperkte denkvermogen en de sterke aandrang in onze gevoelens te volgen. Tenzij we worden gegrepen door de diepe overtuiging dat Gods plan met ons werkelijk het beste is, zullen we niet snel geneigd zijn om Zijn wil in alle dingen te zoeken. Velen hebben schipbreuk geleden in hun leven omdat zij niet van jongs af aan geleerd hebben om de wil van God te zoeken. Het is inderdaad "goed voor een mens, als hij een juk draagt in zijn jeugd" (Klaagl. 3:27).

In Mattheüs 11:28-30 nodigt Jezus ons uit om Zijn juk op ons te nemen. Wat bedoelt Hij met een juk op je nemen? Ossen die gewend waren om de akkers te ploegen werden bij elkaar gehouden door een juk dat op hun beide nekken rustte. Wanneer een jonge os getraind moest worden om te ploegen, werd het samen onder één juk gebracht met een oude, meer ervaren os. De jonge os werd zo gedwongen in dezelfde sporen te lopen en met dezelfde snelheid voort te gaan als de meer ervaren os. Dit beeld verklaart ons wat het betekent het juk van Jezus op ons te nemen. We zullen moeten leren om samen met Hem de weg te gaan die Hem behaagt, nooit sneller te willen en dingen te doen zonder Zijn leiding, noch achter te blijven wanneer Hij ons roept in een nieuwe stap van gehoorzaamheid.

Er zijn weinigen die deze betekenis van het juk verstaan. Nog minder mensen zijn bereid het juk ook te aanvaarden. De os wordt gedwongen door zijn eigenaar om het juk op zijn nek te nemen. Maar Jezus nodigt ons uit. Bij Hem is geen dwang. Hoe dwaas zijn wij om deze uitnodiging af te slaan! We nemen kennelijk liever het zware juk van onze eigen wil op ons, wat gepaard gaat met frustraties, nederlagen en wroeging, dan dat we het lichte juk opnemen van Jezus dat waarachtige vrijheid en diepe vrede brengt!

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij (zoals de ervaren os de jonge os leert)... en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" (Matt. 11:28-30).

We lezen van Henoch dat hij "wandelde met God" (Gen. 5:22) - dat wil zeggen dat hij niet vooruit snelde noch achterbleef, maar onder het juk wandelde op de weg die God hem aanwees - en dat voor 300 jaar. God getuigde van Henoch dat Hij een behagen in hem had (Hebr. 11:5). Dit is de enige wijze waarop wij God kunnen behagen - door te leven en voort te gaan onder Zijn juk, in Zijn volmaakte wil. Alleen zo zijn we in staat om zonder wroeging of schaamte voor Hem te staan als Hij komt.

264