Het Woord van het kruis

Het Woord van het kruis

Hoofdstuk 53 van Jesaja beschrijft het hoofdstuk van het kruis en begint met een vraag: "Wie heeft onze prediking geloofd?" Wie in Israël zou geloven wat Jesaja profeteerde: dat de Messias zou komen, niet met macht, maar veracht als een persoon, als een wortel uit dorre aarde? "Hij groeide op bij Zijn Vader" (Jes. 53:2). Het geheim van Jezus' leven was dat Hij niet leefde voor het aangezicht van mensen, maar voor het aangezicht van Zijn Vader. Hij was niet aantrekkelijk voor mensen toen Hij aan het kruis hing. We lezen dat "Hij had gedaante noch heerlijkheid had dat wij Hem begeerd zouden hebben" (Jes. 53:2).

De boodschap van het evangelie is niet aantrekkelijk, ook niet voor de mens van vandaag. Christus werd niet geaccepteerd door de wereld in de eerste eeuw, en Hij wordt niet geaccepteerd door de wereld in de twintigste eeuw. De christus, die sommigen vandaag waarderen, is een valse christus en niet de werkelijke Christus, Degene Die sprak tegen de zonde, tegen de liefde van geld, en Die mensen leerde om zelfs hun vijanden lief te hebben. De echte Christus is veracht, verlaten en afgewezen, ook vandaag de dag. En als u de echte Christus volgt, verzeker ik u dat u met dezelfde afwijzing door de wereld te maken krijgt, waarmee Hij werd geconfronteerd. U zult zelfs veracht worden door velen die het christendom aanhangen, net zoals Jezus door de meeste religieuze mensen van Zijn tijd werd veracht. Het waren niet de Grieken en de Romeinen die Jezus verachtten en Hem verwierpen, maar de Farizeeën (de fundamentalisten van Zijn tijd).

Wie heeft een hart om het woord van het kruis - ook vandaag - te accepteren? We kunnen blij zijn met het horen van de prachtige beloften van zegen die we vinden in de Schrift. Maar het woord van het kruis komt samen met de beloften, in hetzelfde pakket. Je krijgt het één niet zonder het ander. Een reden voor de oppervlakkigheid in het leven van veel christenen vandaag is dat zij hebben geprobeerd om de beloften te krijgen zonder dat zij hun kruis opnamen.

Merk op dat er drie keer in Jesaja 53:7 staat dat Jezus zweeg. "Hij deed zijn mond niet open. Hij zweeg. Hij deed zijn mond niet open." Als gelovigen moeten we weten wanneer we onze mond wijd open moeten doen en tot de Heere moeten roepen op de momenten dat we Hem loven en danken. We moeten ook weten wanneer we onze mond moeten houden: als we beledigd, bekritiseerd en belasterd worden. Jezus wist hoe Hij Zijn Vader lof kon brengen en Hij wist ook hoe Hij kon zwijgen. Helaas is het met veel christenen andersom. Ze zijn stil als het gaat om Gods lof uit te zingen in de samenkomsten. Maar ze weten wel hoe te schreeuwen en zich te verdedigen wanneer iemand hen beschuldigt of pijn doet. Maar dat is het kenmerk van een omgekeerde wereld, en christenen moeten geheel anders zijn.

In Jesaja 53:7 lezen we dat de Vader blij was om Jezus te verbrijzelen - en "Daarom zal Hij Zijn zaad zien en Zijn dagen verlengen." Dit zijn de resultaten die voortkomen uit verdrukking. "Hij zal zijn dagen verlengen" betekent dat Jezus zou worden opgewekt uit de dood. En "het welbehagen van de Heere zal door Zijn Hand voorspoedig voortgang hebben." Dit is ook voor ons de manier om te leven. En zoals "Hij werd geteld met de overtreders" (Jes. 53:12), zo zullen wij ook verkeerd begrepen worden door andere christenen en geteld worden met de goddelozen.

264