Inzicht in Gods hart

Inzicht in Gods hart

De volgende citaten zijn uit preken van Zac Poonen:

"God overziet de jaren waarin we onwetend waren van Zijn wegen. Maar Hij roept ons op om nu om te keren en Hem te gehoorzamen" (Hand. 17:30).

"Gehoorzaamheid aan God is net zo licht als de vleugels voor een vogel" (Mat. 11:30, Jes. 40:31).

"Jezus is ons woordenboek. Als we de geestelijke betekenis van een bepaald woord in het Nieuwe Testament willen weten, moeten we dit opzoeken in Zijn leven."

"De Heilige Geest kon in mensen komen wonen, nadat Jezus verheerlijkt was" (Joh. 7:39), omdat geen mensenhart schoon kon worden totdat Jezus Zijn bloed had vergoten.

"Genade begint met de vergeving van onze zonden. Maar Gods vergeving gaat verder om ons te bevrijden uit de macht van de zonde en ons geleidelijk te maken zoals Christus."

"Een kraai (een vleselijke christen) zal genieten van kadavers (dood aas), het maakt niet uit hoeveel hij is opgeleid. Een duif (een geestelijke christen) hoeft echter niet te worden geleerd of aangespoord om kadavers te vermijden" (Gen. 8:7-9).

"Voor christenen is invloed, zekerheid of succes niet van belang. Zij hebben alleen de Heilige Geest nodig!"

"God is op zoek naar een zuiver offer op elke plaats in deze wereld" (Mal. 1:11).

"Op zoek zijn naar waardering van anderen wanneer we bidden in het openbaar, is als een uiting van liefde voor je man in het openbaar, om gewaardeerd te worden door anderen. Alleen 'acteurs' (Grieks: 'huichelaars') doen dat" (Matt. 6:5)!

"Een wettisch iemand, die al vele jaren christen is, is als een volwassene die nog steeds een oppas nodig heeft" (Gal. 3:24-26).

"Wanneer u profeteert, moet u dat doen naar het niveau van uw geloof" (Rom. 12:6), dat is naar het niveau van uw leven (Rom. 1:17).

"Degenen die invloed hebben op babylon (deze wereld), zijn degenen die vastbesloten zijn om zichzelf nooit aan iets te bezoedelen" (Dan. 1:8).

"Een wettisch iemand, die gehoorzaamt aan Gods geboden en vervolgens anderen oordeelt omdat zij die dingen niet precies doen zoals hij ze doet, is als iemand die een heerlijke kip kerrie kookt en er vervolgens een dode hagedis in gooit."

"Als u groot wilt zijn in Gods koninkrijk: (1) Houd en leer zelfs de minste van Gods geboden (Matt. 5:19) en (2) verneder jezelf als een klein kind" (Matt. 18:4). Dan zal God u genadig aanzien (Jes. 66:2).

"Het is het gemakkelijkste voor God om iemand te zegenen. Maar het is het moeilijkste voor Hem om diegene nederig te houden na de gift van Zijn zegen."

"God wil geen 'vrijwilligers' die Hem dienen. Hij wil leerlingen die alles hebben verlaten" (Joh. 6:11,12).

"Als God als Heer van een productiebedrijf gezien zou worden, roept Hij ons enkel op om de distributie te verzorgen."

"Babylon is het huis van de 'dwaze man' - het horen van God's woorden en ze niet doen. 'Groot zal haar val zijn'" (Matt. 7:26-27 en Op. 18:2).

"Het merk van de antichrist kan gedragen worden op het voorhoofd (publiekelijk) of op de hand (in het geheim). Maar het kenmerk van het Lam kan alleen worden gedragen op het voorhoofd" (Op. 13:16 - 14:1).

"De enigen die het nieuwe lied kunnen leren zijn degenen die 'verlost zijn van de aarde'" (Op. 14:3) - degenen wier geest is ingesteld op dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

"De reden voor het ontbreken van vreugde in het leven van veel christenen is dat ze de zonde niet echt haten" (Heb. 1:9). Hoe meer we de zonde haten, hoe meer we "volheid van vreugde" zullen hebben (Psalm 16:11).

"Als u alleen dit ene vers in de Bijbel met u draagt, kunt u uw hele leven daarmee leven: 'Laat dezelfde gezindheid in u zijn, die in Christus Jezus was'" (Fil. 2:5).

"Ik ga u niet vragen om uw hand op te steken of om op te staan. Ik ga u vragen om te gaan zitten en de kosten te overrekenen: Is het de moeite waard om deze Heer te volgen? Gaat u uw leven van schijnheiligheid, religiositeit en wettische regels voortzetten? Of gaat u het allemaal weggooien en zeggen: 'Heere Jezus, ik wil U al de dagen van mijn leven volgen. Ik ben Uw leerling.'"

"Twee grote verschillen tussen de wereld en de kerk zijn: (1) De mensen van de wereld hebben geen eerbied voor God (Rom. 3:18), en (2) de mensen van de wereld zoeken hun eigen belang" (Fil. 2:21).

"We moeten erkennen dat we in de eerste plaats geschapen zijn om God vreugde te brengen en niet om zelf naar plezier te zoeken" (Op. 4:11).

"Proberen om de wijsheid van God te leren kennen, zonder in de eerste plaats te leren eerbied voor God te hebben, is net zoiets als wetenschap of aardrijkskunde te studeren, zonder eerst te leren lezen" (Spr. 9:10).

"Wat de Bijbel zegt over de Hemel en de hel is betrouwbaarder dan wat ieder mens zegt over deze twee" (Luc. 16:31).

"U kunt niet iets voor God verborgen houden en ermee wegkomen, net zomin als je met elektriciteit kan spelen zonder aan letsel of de dood te ontsnappen."

"U kunt God niet aanbidden als u niet gekleed bent in heiligheid" (Psalm 29:2).

"Zelfs Jezus' gebeden zijn alleen gehoord vanwege zijn eerbied voor God" (Heb. 5:7).

264