Leven door geloof

Leven door geloof

Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het christelijke leven vaak als een zware last ervaren, in plaats van het glorieuze leven dat de Bijbel beschrijft. Hun probleem was dat ze nooit begrepen hoe het leven van het geloof is, onder het nieuwe verbond. Ze probeerden heilig te worden door middel van de principes van het oude verbond en daardoor misten ze wat God voor hen had weggelegd. 2 Korintiërs 3:6 vertelt ons dat het nieuwe verbond de bediening van de Geest is, die leven brengt, terwijl het oude verbond een bediening was van de letter die doodt! En als we precies leven volgens de letter van Gods geboden – zelfs in het nieuwe verbond – zal dat nog steeds de dood voortbrengen. Alleen als we leven door geloof en de Heilige Geest toelaten om ons te leiden, zullen wij binnengaan in het "leven van Christus". Omdat Jezus is opgevaren naar de hoge en zijn Heilige Geest naar deze aarde gezonden heeft, kan ons leven veel heerlijker zijn dan dat van enig oudtestamentische heilige. Dus als we bij onszelf merken dat we vandaag de dag onder veroordeling, depressie en somberheid leven, zal dat komen omdat we nog steeds leven onder de principes van het oude verbond (2 Kor. 3:9). Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening – geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Adam miste dit leven van geloof, in de kracht van de Heilige Geest, toen hij voor de boom van de kennis van goed en kwaad koos in plaats van voor de boom des levens (Gen.2: 9). Hij koos ervoor om de kennis van goed en kwaad in zich te laten komen wonen, in plaats van afhankelijk te zijn van God. De boom van het leven vertegenwoordigt het leven van het geloof onder het nieuwe verbond, terwijl de boom van de kennis van goed en kwaad staat voor een leven van inspanning om er zelf te komen, onder het oude verbond. Als Adam had gekozen voor de boom van het leven dan zou hij door het geloof hebben geleefd - in constante afhankelijkheid van God. Dan zou de Heilige Geest hem een goddelijk leven hebben gegeven. Maar in plaats daarvan koos hij om te leven in afhankelijkheid van zichzelf, onafhankelijk van God. En zo stierf hij. Alle ongelovigen leven zo - zonder constant afhankelijk te zijn van God. Helaas leven veel gelovigen ook op deze manier. Alle religies leren hun volgelingen om goed te doen en om het kwaad na te laten. Christenen die op zoek zijn naar heiligheid doen ook het goede en vermijden het kwaad. En in hun streven naar heiligheid komen ze op een gegeven moment zo ver, dat ze een steeds fijner onderscheid gaan maken tussen goed en kwaad door middel van verschillende regels en gewoonten! Toch zijn de meeste van hen nog nooit tot een werkelijk heilig leven gekomen. Waarom? Omdat ze het zoeken in goede werken en niet in geloof. God leerde de Israëlieten 1500 jaar lang door de wet, wat goed was en wat slecht was. Maar gehoorzaamheid aan de goede werken die door de wet geboden werden heeft geen enkele Israëliet een deel gegeven aan het eeuwige leven. Leven door een aantal regels en voorschriften - hoe hoog de norm ook - zal nooit tot echte godsvrucht leiden, zelfs vandaag de dag niet. Ware heiligheid is het leven van God in de ziel van de mens - en God moet dit aan ons geven als een geschenk. We kunnen dit zelf nooit bereiken. We moeten het ontvangen door geloof. Paulus zei dat hij zich ‘levend’ voelde, toen hij niet wist van de eisen van de wet van God. Maar toen hij zich bewust werd van de missstanden in zijn leven, voelde hij zich ‘dood’ (Rom.7: 9)! Dit is de ervaring van velen die opnieuw geboren zijn. Ze lijken gelukkig te zijn en "leven" zolang ze alleen horen over de vergeving van hun zonden. Maar zodra ze horen over de overwinning over de zonde en gehoorzaamheid aan Gods geboden, voelen ze zich ellendig en veroordeeld en "dood". Maar Paulus stopte niet bij de wet van het oude verbond – en dat moeten wij ook niet doen. God liet aan Paulus een andere wet zien - de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus. Dit was de wet die hem eindelijk bevrijdde van de zonde (Rom.8: 2). Velen proberen heilig te worden door goed te doen. Vergeet niet dat Eva at van de boom, omdat het er goed uit zag! Ze was er niet naar op zoek om iets kwaad te doen! Ze at de vrucht, niet omdat ze wilde worden als de duivel, maar omdat ze wilde worden als God - want dat was wat de duivel had haar beloofd (Gen.3: 5). Mensen die leven volgens de wet maken vandaag ook dezelfde fout – ze denken dat ze kunnen worden als God door middel van uiterlijke goede werken. Veel van het goede dat we zien in de levens van veel christenen komt, niet van echte heiligheid, maar door een goede opvoeding. Veel van deze christenen zijn netjes, maar ze hebben niet een gepassioneerde honger naar God. Ze brengen hun leven door met het bijeenverzamelen van Bijbelkennis, maar ontvangen nooit enige openbaring van God. Als gevolg daarvan, zijn hun levens niet veel anders dan de levens van nette ongelovigen om hen heen. Al deze gelovigen missen iets van vitaal belang, waarvan God wel wil dat ze het hebben - de goddelijke natuur. Het is niet in de eerste plaats Gods bedoeling om ons dingen goed te laten doen, maar Hij wil dat we Hem vertrouwen, zodat Hij ons Zijn natuur kan geven. In Zijn ogen, zijn de rechtvaardigen niet diegenen die goed doen, maar diegenen die leven door geloof (zie Romeinen 4:5 en Habakuk 2:4). In Habakuk 2:4, laat God het contrast zien tussen twee groepen mensen - degenen die geloven in de Heere en degenen die trots zijn. Zij die trots zijn kunnen niet leven door geloof. De reden dat velen Gods gaven niet vrijwillig aanvaarden door het eenvoudige geloof is, omdat ze te trots zijn om wat dan ook vrijwillig te aanvaarden. Ze willen hun vergeving liever verdienen en hun heiligheid verkrijgen door zelf iets te doen. Satan vertelt christenen zelfs vandaag de dag (zoals hij Eva vertelde) dat ze niet afhankelijk van God hoeven te zijn om het verschil tussen goed en kwaad weten. Hij vertelt hen dat ze het verschil kunnen weten door hun geweten of door het lezen van de Bijbel. Maar veel ongelovigen leven ook door hun geweten – en ze leven een redelijk fatsoenlijk leven. Een christen kan ook zo leven - maar hij zal niet rechtvaardig zijn in Gods ogen. Veel gelovigen beginnen hun leven als christen op de goede manier – door alleen op God te vertrouwen voor hun rechtvaardigmaking, maar dan gebeurt er met hen wat er met de christenen in Galaten gebeurde; ze proberen door hun eigen inspanningen volmaakt te worden (Gal.3:3). Ze evalueren hun geestelijke waarde door hoeveel ze gedaan hebben voor God of door de resultaten die ze gezien hebben in hun bediening. En ze voelen zich tevreden. Maar toen mensen Jezus vroegen hoe ze de werken van God konden doen, heeft Hij hen vertelt dat ze geen goede werken moesten doen, maar dat ze moesten geloven in Hem (Joh 6 :28-29)! Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Er zijn vele paradoxen in het christelijke leven en hier is de eerste die we tegenkomen als we zijn gered: We weten dat Jezus ons rechtvaardigt, zo grondig dat we nu voor God staan, alsof we nooit gezondigd hadden - want God belooft dat Hij nooit onze zonden uit ons verleden tegen ons zal gebruiken (Heb.8:12). Tegelijkertijd is ons ook verteld dat we onze zonden uit het verleden nooit moeten vergeten, omdat we anders blind en kortzichtig worden (2 Pet.1: 9)! Dus aan de ene kant zien we dat God Zich nooit onze zonden uit het verleden zal herinneren en aan de andere kant horen we dat we die zonden nooit moeten vergeten. Hoe kunnen we leven met deze schijnbare tegenstrijdigheid? Alleen door meer bewust te zijn van het feit dat het bloed van Jezus ons gereinigd heeft van de zonden die we hebben gedaan, dan dat we ons bewust zijn van die zonden zelf. Lees die laatste zin nog eens, want dit is een van de belangrijkste principes van het christelijke leven. Als je het gelooft, kan deze waarheid je vrijmaken. Het is niet nederig om je schuldig te voelen over zonden uit het verleden. Dat is ongeloof, geen nederigheid en het is een belediging van het bloed van Christus. Zulk ongeloof geeft God op geen enkele manier de eer. Paulus noemde zichzelf ‘de voornaamste der zondaren’, zelfs nadat hij 30 jaar lang christen was geweest (1 Tim. 1:15). Tegelijkertijd zei hij ook: “Ik ben me van geen kwaad bewust” (1 Kor. 4:4). Beide feiten waren waar. Deze verzekering is datgene wat ons een groot vertrouwen geeft voor God en grote vrijmoedigheid tegenover satan’s beschuldigingen en tegen de angsten waarmee satan ons probeert bang te maken. De meest populaire boeken in de christelijke boekhandels zijn tegenwoordig de boeken die gaan over geloof en de Heilige Geest. Maar de meeste van deze boeken leiden christenen in een vals geloof en in valse ervaringen. Het ‘geloof’ dat in deze boeken geleerd wordt is geloof waarmee je welvarend en gezond wordt – niet waarmee je heilig en geestelijk wordt. Er wordt christenen verteld dat ze alles kunnen krijgen van God wat ze willen, als ze maar genoeg geloof hebben. Dat onderwijs is fundamenteel in tegenstelling tot de leer en de praktijk van de eerste apostelen en aan die van goddelijke zendelingen (van de 19e en begin 20e eeuw) die hun leven opgeofferd hebben voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God. Oprecht geloof is dat wat ons in staat stelt de wereld te overwinnen (1 Joh .5:4) - de wereld is "de begeerte van de ogen, de begeerlijkheid van het vlees en de hoogmoed van het leven" (1 Joh. 2:16). Zoals Jezus deze wereld overwon, kunnen wij die ook overwinnen (zie Johannes 16:33 en Openbaring 3:21). Wanneer we de wereld overwinnen, zullen we niet langer misleid worden door satan die ons vertelt dat de genoegens die komen door de gezondheid en rijkdom belangrijker zijn dan het genieten van de gemeenschap met God. God wil ons op een pure manier laten genieten van de gemeenschap met Hem. Dat is het enige dat het verlangen wegneemt naar andere genoegens (Psalm 16: 11). Velen doen hun uiterste best om de aantrekkingskracht van zondige genoegens met menselijke middelen te overwinnen. Maar alleen als wij de gemeenschap met God ervaren kunnen we echt vrij worden. Geloof in God en de kracht van de Heilige Geest kan u bevrijden van elke gebondenheid die satan ooit op je heeft gelegd. Ben je niet bereid om een werelds plezier dat aantrekkingskracht op je heeft op te geven, roep dan tot de Heere, zoals Petrus deed toen hij in de zee wegzonk en riep: “Heere, red mij”. Je zult merken dat God je niet alleen het verlangen geeft om vrij te zijn van de zonden, maar dat je die zonden ook zult gaan haten. In het nieuwe verbond is het God, Die het willen en het werken in ons werkt (Fil. 2:13). Wat een wonderbaarlijk evangelie is dat nieuwe verbond! Het leven van Jezus is niet iets dat we kunnen imiteren. We moeten eraan deelnemen door de Heilige Geest. De meeste christenen ervaren dit niet, omdat ze niet arm van geest zijn. Dat betekent dat ze niet leven met een voortdurende focus op God en op het feit dat ze Hem nodig hebben. Ze zijn zelfverzekerd en onafhankelijk. Jezus riep alleen de dorstigen om tot Hem te komen en te drinken. Om te wandelen door geloof moeten we voortdurend dorstig zijn (armen van geest), altijd bewust van onze behoefte aan de macht van de Heilige Geest. Er moet een voortdurende roep in ons hart zijn (zelfs onuitgesproken) om te worden vervuld met de Geest en om Zijn kracht ervaren. Degenen die tot Jezus komen en drinken, zullen merken dat er stromen van levend water uit hun binnenste gaan vloeien (een leven in de volheid van de Heilige Geest - Joh. 7:37-38). Dus de zwakste gelovige kan de heerlijkheid van dit leven van geloof in het nieuwe verbond ervaren en zo sterk worden als de sterkste. Hij die oren heeft om te horen, die hore.
264