Omgang met Jezus

Omgang met Jezus

Onderstaande woorden zijn overgenomen uit het bekende boekje ‘De navolging van Christus’ van Thomas à Kempis. In dit lezenswaardige boekje zien we duidelijk de bijbelse woorden: ‘Hij moet wassen en ik minder worden’. Enkele spreuken willen we je niet onthouden. Wanneer Jezus bij ons is, is alles goed. Wanneer Jezus bij ons is, alles goed en niets dunkt ons moeilijk. Maar als Jezus niet bij ons is, dan valt alles hard. Als Jezus ons niet toespreekt in ons binnenste, is alle troost zo arm. Maar zo Jezus maar een enig woord spreekt, ervaart men een rijke vertroosting. Stond niet Maria Magdelena dadelijk op van de plaats, waar ze weende, Toen Martha tot haar zeide: ‘De Meester is daar en Hij roept u? (Joh. 11:28). Zalig ogenblik, als Jezus ons van onze tranen tot de blijdschap des geestes roept! Hoe dor en hard zijt gij zonder Jezus, hoe dwaas en ijdel, zo gij iets begeert buiten Jezus. Is dit niet een grotere schade, dan dat gij de hele wereld verliezen zoudt? Wat kan de wereld u aanbrengen zonder Jezus? Het leven buiten Jezus is een vreselijke hel. Het leven met Jezus een liefelijk paradijs. Zo Jezus met u is, kan geen vijand u schaden. Wie Jezus vindt, die vindt de rijke schat, Een schat die alle rijkdommen van de wereld te boven gaat. Wie Jezus verliest, verliest meer dan hij verliezen kan en meer dan de hele wereld waard is. Dood-arm is hij, die zonder Jezus leeft, maar bovenmate rijk is hij, die in gemeenschap met Hem leeft. Vertrouwelijk omgaan met Jezus Het is verre van gemakkelijk om te leven in gemeenschap met Jezus, en het vereist een grote wijsheid om deze gemeenschap in stand te houden. Wees nederig en zachtmoedig, en Jezus zal met u zijn. Wees bescheiden en stil, en Jezus zal met u zijn. Wij kunnen Jezus gemakkelijk verjagen en Zijn genade verliezen wanneer wij ons overgeven aan de genietingen van de wereld. Maar wanneer wij Hem van ons uitgedreven hebben en Hij niet meer bij ons is, tot wien zullen wij dan gaan in onze nood en bij wien zullen wij dan vriendschap vinden? Gij kunt toch zonder een vriend niet leven, En als Jezus niet uw vriend boven alles is, Hoe treurig en verlaten zult gij zijn! Gij handelt daarom zo dwaas, Als gij in iemand anders uw vertrouwen of uw vreugde stelt. Het is beter om de hele wereld tegen te hebben, dan dat Jezus tegen u toornen zou. Laat dus onder allen, die ons dierbaar zijn, Jezus alleen onze welbeminde Boezemvriend zijn. Heb Jezus bovenal lief Zalig die weet, wat het is, Jezus lief te hebben, en zichzelf gering te achten om Jezus’ wil. Al wat wij liefhebben moet wij voor deze Geliefde prijsgeven, Want Jezus wil alleen boven alle andere dingen worden liefgehad. De liefde van het schepsel is bedrieglijk en onbestendig, Maar de liefde van Jezus is betrouwbaar en duurzaam. Wie het geschapene aanhangt, zal vallen met het wankele, maar wie Jezus omhelst, zal in der eeuwigheid niet wankelen. Heb Hem lief en beschouw Hem als uw Vriend, Die u niet zal verlaten, wanneer alleen zich van u afwenden, en die niet dulden zal, dat gij aan het einde verloren gaat. Houd in uw leven en sterven aan Jezus vast en verlaat u op Zijn trouw, want Hij alleen kan u uitkomst geven, waneer allen u in de steek laten. Uw beminde is zo geaard, dat Hij geen vreemde naast Zich duldt, Hij wil de enige in uw hart zijn om daar als een Koning zetelen op Zijn eigen troon. Zoekt gij Jezus in alles, gij zult overal Jezus vinden, maar indien gij uzelf zoekt, zult gij ook u zelf vinden, doch tot uw eigen verderf. Want een mens, die Jezus niet zoekt, brengt meer schade over zichzelf, Dan de hele wereld en al zijn vijanden te samen hem kunnen berokkenen. Verloochen uzelf en neem Zijn kruis op Jezus heeft heden ten dage vele beminnaars van Zijn hemels koninkrijk, maar weinig dragers van zijn kruis. Hij heeft er velen die zijn vertroostingen, weinigen, die zijn beproevingen begeren. Alle wensen wel zich met Hem te verheugen, weinigen willen ook maar iets voor Hem lijden. Vele roemen zijn wonderwerken, weinigen volgen Hem in de smaad van zijn kruis. Velen schijnt deze rede hard: ‘verloochen uzelven, neem uw kruis op en volg Jezus.’ Maar het zal veel harder zijn dat laatste woord te horen: ‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur.’ Sterven aan uzelf Houd dit voor zeker, dat uw leven een gestadig sterven moet zijn. Hoe meer een mens aan zichzelf sterft, des te meer begint hij voor God te leven. Niemand vermag de hemelse dingen te verstaan, zolang hij zich niet getroost verdrukkingen te lijden om Christus’ wil. Niets is voor God welgevalliger, niets ook is heilzamer voor uzelf in deze wereld, dan gewillig te lijden voor Christus. Ja, stond de keuze aan u, gij moest liever wensen vele verdrukkingen voor Christus te lijden, dan verkwikt te worden door vele vertroostingen, gij zoudt daardoor Christus meer gelijken, en meer gelijkvormig worden aan de waarachtig gelovigen. Want Zijn discipelen, die Hem volgen, en allen, die Hem begeren na te volgen, roept Hij zeer duidelijk tot het dragen van het kruis, als Hij zegt: ‘Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelven en neme zijn kruis op en volge Mij.’ Na alles doorlezen en doorzocht te hebben. Zij dit de slotsom van allen: ‘Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods (Hand. 14:22)’ Denk niet hoog van uzelf... Wie zichzelven goed kent, wordt gering in eigen oog, en heeft geen behagen in lof van mensen. Allen zijn wij zwak, maar een ieder houde zichzelf voor de zwakste. Overgenomen uit: ‘De navolging van Christus’ (Thomas a Kempis)
264