Omgang met Jezus

Omgang met Jezus

De volgende woorden zijn afkomstig uit het bekende boekje 'De navolging van Christus' van Thomas a Kempis. In dit inspirerende boekje zien we duidelijk de bijbelse woorden: 'Hij moet groter worden en ik minder'. Enkele spreuken willen we je niet onthouden:

Wanneer Jezus bij ons is, is alles goed. Als Jezus bij ons is, voelt alles goed en lijkt niets moeilijk. Maar als Jezus niet bij ons is, dan voelt alles zwaar. Als Jezus niet tot ons spreekt in ons hart, is alle troost zo beperkt. Maar als Jezus maar een enkel woord spreekt, ervaren we diepe vertroosting. Denk aan het moment dat Maria Magdalena meteen opstond van de plek waar ze huilde toen Martha tegen haar zei: 'De Meester is hier en Hij roept je' (Johannes 11:28). Een zalig moment wanneer Jezus ons uit onze tranen roept naar de vreugde van de Geest!

Hoe dor en hard zijn we zonder Jezus, hoe dwaas en ijdel als we iets buiten Jezus verlangen. Is dit niet veel kostbaarder dan het verliezen van de hele wereld? Wat kan de wereld ons bieden zonder Jezus? Het leven zonder Jezus is een vreselijke hel. Het leven met Jezus is een lieflijk paradijs. Als Jezus bij je is, kan geen vijand je schaden. Wie Jezus vindt, vindt een rijke schat, een schat die alle rijkdommen van de wereld overtreft. Wie Jezus verliest, verliest meer dan hij kan bevatten en meer dan de hele wereld waard is.

Doodarm is hij die zonder Jezus leeft, maar bovenmatig rijk is hij die in gemeenschap met Hem leeft. Vertrouwelijk omgaan met Jezus is verre van gemakkelijk, en het vereist grote wijsheid om deze gemeenschap te behouden. Wees nederig en zachtmoedig, en Jezus zal bij je zijn. Wees bescheiden en stil, en Jezus zal bij je zijn. We kunnen Jezus gemakkelijk wegjagen en Zijn genade verliezen wanneer we ons overgeven aan wereldse genoegens. Maar als we Hem uit ons hart verdrijven en Hij niet langer bij ons is, bij wie zullen we dan troost en vriendschap vinden in tijden van nood? We kunnen niet zonder een vriend leven, en als Jezus niet onze allerbeste vriend is, zullen we treurig en verlaten zijn! Je handelt dwaas als je je vertrouwen en vreugde in iemand anders stelt. Het is beter om de hele wereld tegen je te hebben dan dat Jezus boos op je is. Laat daarom onder allen die ons dierbaar zijn, Jezus alleen onze geliefde boezemvriend zijn.

Heb Jezus boven alles lief. Zalig ben je als je weet wat het is om Jezus lief te hebben en jezelf als niets te beschouwen omwille van Hem. Alles wat we liefhebben moeten we opofferen voor deze Geliefde, want Jezus wil boven alles geliefd worden. De liefde van het geschapene is bedrieglijk en onbestendig, maar de liefde van Jezus is betrouwbaar en duurzaam. Wie zich vastklampt aan het geschapene, zal vallen met het wankelende, maar wie Jezus omarmt, zal nooit wankelen voor eeuwig. Heb Hem lief en beschouw Hem als je Vriend die je niet zal verlaten, zelfs als anderen dat wel doen, en die niet zal toestaan dat je verloren gaat.

Houd in je leven en sterven vast aan Jezus en vertrouw op Zijn trouw, want alleen Hij kan je redden als iedereen je in de steek laat. Jezus is zo jaloers dat Hij geen andere goden naast Zich duldt. Hij wil de enige zijn in je hart, die als een Koning op Zijn eigen troon zetelt. Als je Jezus in alles zoekt, zul je Hem overal vinden. Maar als je jezelf zoekt, zul je jezelf vinden, maar dat zal je ondergang zijn. Want een mens die Jezus niet zoekt, brengt meer schade toe aan zichzelf dan de hele wereld en al zijn vijanden samen kunnen aanrichten.

Verloochen jezelf en draag je kruis. Jezus heeft vandaag de dag veel liefhebbers van Zijn hemels koninkrijk, maar weinig mensen die Zijn kruis dragen. Velen verlangen naar Zijn troost, maar weinigen willen Zijn beproevingen ondergaan. Iedereen wil zich verheugen met Hem, maar weinigen willen ook maar iets voor Hem lijden. Velen prijzen Zijn wonderen, maar weinigen volgen Hem in de smaad van Zijn kruis. Het klinkt voor velen hard: 'verloochen jezelf, neem je kruis op en volg Jezus.' Maar het zal nog veel harder zijn om die laatste woorden te horen: 'Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur.'

Sterf aan jezelf. Houd dit voor zeker: je leven moet een voortdurend sterven zijn. Hoe meer een mens aan zichzelf sterft, hoe meer hij voor God begint te leven. Niemand kan de hemelse dingen begrijpen zolang hij niet bereid is om verdrukkingen te verdragen omwille van Christus. Niets is voor God aangenamer, niets is heilzamer voor jou in deze wereld, dan bereid te zijn voor Christus te lijden. Ja, als je kon kiezen, zou je liever veel verdrukkingen voor Christus willen lijden dan verkwikt worden door veel vertroostingen, omdat je daardoor meer op Christus zou lijken en meer gelijkvormig zou worden aan de ware gelovigen. Want Zijn discipelen, die Hem volgen en iedereen die Hem wil navolgen, roept Hij duidelijk op om het kruis te dragen, wanneer Hij zegt: 'Als iemand achter Mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.'

Na alles te hebben gelezen en overwogen, is dit de conclusie voor ons allen: 'We moeten door veel verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan' (Handelingen 14:22). Denk niet te hoog van jezelf... Wie zichzelf goed kent, wordt nederig in eigen ogen en verlangt niet naar lof van mensen. We zijn allen zwak, dus laat eenieder zichzelf als de zwakste beschouwen.

Overgenomen uit: 'De navolging van Christus' (Thomas a Kempis)

264