Wees niet bang voor laster

Wees niet bang voor laster

Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, die dood geweest is en levend geworden: Ik weet van uw verdrukking en armoede, hoewel u rijk bent, en de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn, en een synagoge van satan vormen. Wees niet bevreesd voor wat u zult lijden. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen om u te beproeven, en u zult tien dagen lang verdrukking hebben. Wees trouw tot de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal geen schade lijden door de tweede dood. (Openbaring 2:8-11)

De gemeente in Smyrna werd geconfronteerd met de laster van mensen die beweerden Joden te zijn, maar in werkelijkheid een synagoge van satan vormden (Openbaring 2:9). Laster is iets waarmee alle gelovige kinderen van God te maken krijgen. Let op dat de laster en oppositie waarmee deze gemeente werd geconfronteerd, kwam van degenen die zichzelf Gods volk noemden - "Degenen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn, maar een synagoge van satan" (Openbaring 2:9). Deze groep Joden waren religieuze mensen die hun Bijbels bestudeerden (Genesis tot Maleachi). Maar de Heer noemde hen "een synagoge van satan" omdat ze huichelaars waren. Daarom vervolgden ze de ware discipelen van Jezus. Op dezelfde manier zijn veel gemeenten die zijn gestart door godvrezende gelovigen vandaag de dag ook verworden tot "gemeenten van satan" in de ogen van God.

Oppositie voor de ware discipelen van Jezus komt tegenwoordig niet alleen van heidense religies (wat begrijpelijk is), maar ook van mensen die zeggen dat ze christenen zijn, maar het niet zijn en een gemeente van satan vormen. Als we vandaag zouden zeggen dat een zogenaamde christelijke "gemeente" eigenlijk "een gemeente van satan" is, zouden velen ons beschuldigen van on-christelijk gedrag. Maar ze vergeten dat Jezus zelf Petrus bestrafte door te zeggen: "Ga weg achter Mij, satan" (Matteüs 16:23), en dat Jezus zelf deze groep religieuze mensen "een synagoge van satan" noemde. Hij zou vandaag dezelfde krachtige taal gebruiken om "gemeenten" te vermanen die zijn afgedwaald van hun roeping. Jezus waarschuwde Zijn discipelen: "Zij zullen u uit de synagoge werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen" (Johannes 16:2). Wat Hij toen zei dat de leden van een synagoge Zijn discipelen zouden aandoen, gebeurde later ook door de "kerk". In de middeleeuwen werden veel godvrezende volgelingen van Jezus gedood door de "christelijke" inquisitie. Deze haat jegens de discipelen van Jezus bereikte (volgens sommigen) haar hoogtepunt tijdens de tijd van de antichrist en de Babylonische "wereldkerk". We moeten bereid zijn als zo'n vervolging zich opnieuw voordoet.

Daarom moeten we niet bang zijn voor kleine laster en oppositie waarmee we nu geconfronteerd worden door zogenaamde christenen vandaag de dag. We moeten nooit bang zijn om belasterd te worden, want Jezus zelf werd verguisd. "Hij is een vraatzuchtig man, een valse leraar, een godslasteraar, een krankzinnige, een bezetene, een bastaard en heeft satanische macht," zeiden de religieuze mensen van Zijn tijd op aarde (Lukas 7:34; Johannes 7:12; Mattheüs 26:65; Marcus 3:21,22; Mattheüs 12:24; Johannes 8:48). Hij vertelde Zijn discipelen: "Een discipel staat niet boven zijn meester, en een slaaf niet boven zijn heer. Het is voldoende voor de discipel om gelijk te zijn aan zijn meester, en de slaaf aan zijn heer. Als ze het Hoofd van het huis Beëlzebul noemen (een Joodse titel voor satan, de vorst van de demonen), hoeveel te meer dan de leden van Zijn huisgezin!" (Mattheüs 10:24-25).

Petrus spoort ons aan: "Leid een voorbeeldig leven te midden van de heidenen, opdat zij, wanneer zij van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, uw goede werken mogen zien en God verheerlijken op de dag van de bezoeking" (1 Petrus 2:12). Gods belofte aan ons is: "Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult u in het ongelijk stellen. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE en hun recht van Mij, spreekt de HEERE" (Jesaja 54:17). Dus we hoeven niet bang te zijn om belasterd te worden. De Heer zal ons op het juiste moment verdedigen. Tot die tijd kunnen we het ons veroorloven om stil te zijn en te negeren wat goddeloze mensen over ons zeggen.

264