Een Geestvervulde bediening

Een Geestvervulde bediening

Een Geestvervulde bediening is een dienst die de specifieke roeping van God vervult. In Kolossenzen 1:23-25 schrijft Paulus: "waarvan ik... een dienaar geworden ben" en in 1 Timotheüs 2:7: "ben ik aangesteld als prediker en apostel". Paulus werd aangesteld door de doorboorde handen van Zijn Heiland, en niet door enig mens. Het is God geweest die Paulus tot het apostelschap riep. Deze roeping werd hem gegeven, zo schrijft hij in Kolossenzen 1:25. Het was Gods gave - niet iets dat hij uit zichzelf bereikt of verdiend had.

In hetzelfde vers geeft Paulus aan dat deze roeping hem gegeven was om anderen te dienen. Het was een rentmeesterschap dat hem door God was toevertrouwd om de gemeente op te bouwen. God heeft een specifieke roeping voor een ieder van ons. Het is tevergeefs om God te vragen ons te maken tot iets waar Hij ons niet toe geroepen heeft te zijn - want het is de Heilige Geest die ons een gave geeft zoals Hij dat wil.

Paulus werd geroepen een apostel te zijn. Maar niet iedereen van ons heeft die roeping. Wat we nodig hebben is Hem te zoeken voor de kracht, om juist dat te doen waartoe Hij ons geroepen heeft. "Let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult" was Paulus' aansporing aan Archippus (Kol. 4:17).

God weet wat Zijn gemeente nodig heeft voor een bepaalde tijd en plaats, en Hij bereidt een ieder van ons voor (als wij ons daaraan onderwerpen) voor een specifieke bediening - die anders kan zijn dan datgene wat we eigenlijk zelf zouden willen doen. "Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezing? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers?" (1 Kor. 12:29, 30). Het antwoord op deze vragen is duidelijk... nee!

God heeft echter al deze gaven aan Zijn lichaam gegeven. Het is voor ons van belang om onze gave en roeping te herkennen - en deze gave uit te oefenen en zo onze roeping te vervullen. Geestvervulde dienst is een dienst die de specifieke roeping waarvoor God ons roept vervult.

Er is één gave in het Nieuwe Testament waarvoor we speciaal worden aangemoedigd die te zoeken, namelijk de gave van profetie (1 Kor. 14:39). Dit is wellicht de gave in de gemeente van Christus vandaag de dag die het meest nodig is. Een profetische bediening bouwt op (versterkt en doet groeien), wekt op (vermaning en aansporing) en vertroost (bemoedigt) (1 Kor. 14:3).

Wij moeten bidden dat God ons profeten geeft in onze gemeenten en kerken, die de hele waarheid van God spreken, zonder vrees of aanzien des persoons - mannen die uit een ander hout gesneden zijn dan de religieuze professionals, die meer interesse tonen voor hun salaris, status en populariteit. Moge de Heere ons helpen om ernstig Zijn aangezicht te zoeken om onze roeping te verstaan.

265