Gebed tot verootmoediging

Gebed tot verootmoediging

"Aldus zij hebben leven en overvloed." Joh. 10:10b

O Heere God, wij hebben gezondigd. U sprak. U openbaarde zich. U liet ons uw almacht zien. En wij hebben het op zijn beloop gelaten. Terwijl we wisten wat uw grote daden zijn, hebben we de zonde laten gaan. We hebben ons besmet met de wereld. We hebben de afgoden binnengehaald. We hebben uw woord niet serieus genomen. U waarschuwt steeds weer dat we ons moeten heiligen en afzijdig houden van de werken van de duisternis. En wij roepen: Dat doen we toch ook! We zijn zo christelijk, vinden we zelf. We doen toch goed!

Maar Heere God, door de media komt dag in dag uit de liefdeloosheid onze huiskamers binnen. Via de tv, de radio, internet en computerspelletjes. We zeggen dat het ons niets doet, maar we laten de beelden en wat we horen op ons inwerken. En dan zeggen we dat het allemaal wel meevalt. Maar, Heere God, we weten niet eens meer dat het ons wat doet. En we weten niet eens meer wat zonde is. Dat wat zonde is, hebben we binnen onze acceptatiegrens getrokken. Als we alleen al denken aan alles wat met ontucht te maken heeft. En, o Heere God, hoevelen van ons zijn niet verslaafd aan de porno. Hoeveel zijn vooral ook in hun denken al echtbrekers. De Heere Jezus waarschuwt ons hiervoor heel duidelijk. Heere help ons, want we vergaan. Hoereerders zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Wij roepen U aan. Maak ons weerbaar tegen de mediaverloedering.

Onze kinderen laten we ondergaan in een afgods- en doodscultuur. De muziek voor jongeren is verre van harmonisch met vaak sadistische, satanische teksten. Maar we laten onze kinderen de cd's toch maar kopen. We weten het vaak niet eens. We laten hen ook maar naar disco's en houseparty's gaan. Wat moeten we? Anders lopen ze weg! Zaterdagavond in de kroeg en zondagmorgen lusteloos in de kerk. Heere, vergeef ons, dat we hen laten verkommeren. We leven hen het woord van God niet voor. En zij vergaan. Hoevelen hebben u de rug niet toegekeerd omdat wij hen te slap hebben opgevoed. We hadden het lef niet, terwijl we als ouders verantwoordelijk waren. Heere, vergeef ons. Heere, herstel ons. Heere, red onze kinderen.

Help ons dat het woord van U opengaat in onze gezinnen. Uw woord is de waarheid. U openbaart U in uw woord. ''Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe''. Johannes 3 vers 16. Die tekst kennen we allemaal. Maar we lezen misschien op zijn hoogst nog een dagboekje of een paar verzen aan tafel of we horen in de kerk nog uit de bijbel. Dat is het voor de meesten dan ook. We kennen uw woord niet.

Heere, we weten dat als de kennis van God uit het land is, het dan bergafwaarts gaat. Dan wordt het liegen, moorden, stelen en echtbreken, zoals U in Hosea 4 zegt. Uw woord is de weerhouder van het kwaad, maar het kwaad is onze huizen al binnengeslopen. Als uw woord dicht blijft in onze huizen, zijn wij een prooi voor de satan. Heere, ik wil beloven om de bijbel weer meer te gaan lezen. Heere, kom mijn slapheid en zwakheid te hulp. Hoe zouden wij kunnen leven zonder uw woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, zegt U in Psalm 119. En laat ons vooral onze jonge kinderen het lezen in uw woord leren. Het ze inprenten, zoals U ons opdraagt in Deuteronomium 6.

Laten ook de voorgangers en de oudsten radicaal het roer omgooien en vooral de gemeente weiden, het woord verkondigen en de gemeenschap hebben van het gebed. Dan zal de gemeenschap en de onderlinge liefde toenemen en de praktische handreiking aan hen die dat nodig hebben. Het lichaam koesteren. De zwakken helpen. De gehele gemeente moet opgewekt worden en een taak gegeven worden om elkaar te sterken en te behoeden in Christus. We moeten elkaar schuld belijden en elkaar vasthouden. Vergeef ons onze liefdeloosheid en eigenzinnigheid om bij alles eerst aan ons eigen belang te denken. We zijn zo door de tijdgeest beïnvloed. We willen ons daarvan bekeren en U onze schuld belijden en ons opnieuw aan U en elkaar toewijden. Heere, dank U wel.

Doorzoek mij en laat me zien waar ik mijn houding en leven heb te veranderen. Help mij prioriteiten stellen en hoe ik U meer kan dienen. Dank U voor de gaven en talenten die u mij gegeven heeft. Heere God, we zien de verloedering voor onze ogen. We weten dat er elke dag honderd kinderen in abortusklinieken worden gedood. We weten dat er heel veel euthanasie gepleegd wordt. Heere, we weten hoe men aan de mens zit te morrelen, omdat de mens als God wil zijn. Maar het is de dood! Het is de duivel, die zelfs al voor de geboorte het kind voor de ogen van de heilige God wegrooft.

Heere, wij moeten belijden dat we het wel erg vinden, maar er verder ook niets aan doen. Maar, Heere als wij het erbij laten zitten, wie komt er dan nog voor het leven op? Toen in de Bijbel uw volk de kinderen aan de Moloch offerde, kwam U onherroepelijk met uw oordeel. Het rijk van Salomo werd als straf in tien en twee stammen opgedeeld. En later ging uw volk in ballingschap en tot op vandaag is het nog steeds over de hele wereld verstrooid. Uw oordeel staat vast als we onze ongeboren kinderen blijven vermoorden. Als wij ons als gemeente niet radicaal en volhardend verzetten tegen deze moordpartijen, dan komt uw oordeel. Het bloed van deze kinderen schreeuwt om leven. Heere, maak ons weerbaar. Zet ons in vuur en vlam voor het leven. Help ons om op te staan tegen deze praktijken.

En Heere, als onze kinderen in de baarmoeder, de veiligste plaats die je kunt bedenken, niet meer veilig zijn, dan neemt het geweld toe in de samenleving en dan wordt het moord en doodslag op straat en in onze huizen en vooral ook in onze harten. Je kunt ook abortus plegen in je hart. Dan wordt het ontucht en verslaving. Dan willen we vluchten uit deze harde werkelijkheid. Dat gaat onze "bijbelgetrouwe" huizen niet voorbij. Hoeveel jongeren zijn al niet vereenzaamd, zitten met hun identiteit, lopen met zelfmoordplannen rond of zitten bij de psychiater. Heere, vergeef ons als ouders...

O God, wij hebben gezondigd. U komt spoedig. U hebt het gezegd. U roept op om het evangelie te brengen aan een wereld verloren in schuld. Maar onze evangelisatie is op sterven na dood. Het is geen prioriteit. Het is een afdeling. We hebben het allemaal mooi weggeorganiseerd in onze instituten en commissies. Maar er is geen vurig verlangen in de gemeente om de verlorenen in ons eigen dorp en stad te redden van de eeuwige ondergang. We zijn verlegen met de oproep om er op uit te gaan. We preken wel goed, maar we brengen het niet in praktijk. We weten er geen handen en voeten aan te geven. En dat terwijl er een wereld om ons heen in verloedering en ellende afstoomt op de eeuwige ondergang. O Heere God, vergeef ons. Geef ons nieuwe kracht en moed.

We weten dat uw woord de waarheid is. Uw woord geeft richting en kracht. Help ons om nieuwe initiatieven te nemen om de verlorenen te zoeken. Heere, het is fantastisch werk. Heere dank U wel, dat er zovele voorgangers, ouderlingen, diakenen en werkers zijn die dat verlangen hebben. Heere, ruk ons allen los van onze vastgeroeste paden en leidt ons op die nieuwe weg om te gaan naar de heggen en steggen. Heere, het zal weerstand oproepen bij hen die moeilijk wakker te krijgen zijn. Maar geef de enkeling, die de moed heeft, de kracht om vol te houden. En dank U wel voor een ieder die dat al doet. Heere, help ook onze organisaties en bewegingen om krachtiger op stap te gaan. We leven in een gezegend land, waar zoveel mogelijk is. We leven in een land waar de kerkgang het grootst is in heel Europa en toch is de verloedering ook het grootst. Heere, breek en week ons los. Laat ons zien waar we moeten veranderen. Dank U wel dat U het doet. Heere, dank U wel!

Heere, wat een zegen, dat U een hoorder en verhoorder van gebeden bent. Heere, wat hebt U machtige dingen gedaan op het gebed. Grote legers deinsden terug. U hebt uw volk op wonderbaarlijke en krachtige wijze uitgeleid uit Egypte. U hebt hen door de Rode Zee geleid. Muren zijn gevallen. U omringde uw knechten met een macht van engelen. U beschermde in het vuur en in de leeuwenkuil. U verhoorde gebeden en leidde uw volk op uw belofte weer terug. U, Heere Jezus, nam de tijd om te bidden. U bracht nachten biddend door op de berg. U roept op tot gebed. U zult uit de hemel horen naar het gebed van uw gemeente, zoals U zegt in 2 Kronieken 7:14. U belooft dat als we bidden, U zult antwoorden. U roept op om te bidden en te vasten. U komt naar ons toe door het gebed en de kracht van de Heilige Geest. O Heere, wat een wonder, dat U, heilige God, naar mij nietig mensenkind, vol zonden en tekortkomingen, wilt omzien om mij krachtig bij te staan, als mijn hart volkomen naar U uitgaat, zoals U zegt in 2 Kronieken 16:9! Het is een wonder! Wij kunnen er niet bij! Het is uw grote genade, dat wij door geloof om niet gerechtvaardigd worden door het offer van onze Heere Jezus Christus! Heere, dank U wel!

Heere help ons. Heere vergeef, als we zo weinig tot U hebben geroepen. Heere, wij roepen U aan. Heere, help ons trouw te zijn in het gebed. Heere, wek ons op, om elkaar te zoeken en samen te bidden. Heere, dank U wel, dat Uw woord vol staat van praktische aanwijzingen om te bidden. Dank U voor alle gebeden die opgezonden worden. Vermenigvuldig het gebed! Laat de bazuin geblazen worden om een plechtige samenkomst bijeen te roepen net zoals U in Joël 2 zegt. Want Heere, de mensen mogen zien, dat U een machtig God bent, die zijn kinderen nooit in de steek laat. Heere, dank U wel voor uw grote kracht. Voor uw macht en majesteit. Dank U wel voor alles wat U doet in ons land. Heere, wij willen niet in onze eigen zwakheid, maar in uw kracht opstaan en voorbede doen voor ons land en voor ons volk. Dank U wel, dat U mij aanraakt om trouw te worden in de voorbede, het vasten en bidden. O, Heere, ontferm U over ons land en ons volk! Zegen de Koningin en haar huis en allen die in hoogheid gezeten zijn. Dank U dat U een vergevend God bent. Heere wij geloven, dat U ook vandaag, net als zovele malen in het verleden, machtige daden doet op het gebed van Uw kinderen. Heere dank U wel!

Amen.

265