Opwekking en moderne afgoden

Opwekking en moderne afgoden

In een radioprogramma van de stichting Adullam via TWR werden enkele kenmerken van een opwekking genoemd, maar ook verhinderingen die een opwekking in de weg kunnen staan. Evangelist Wim Malgo van de Midder¬nachtszending beschreef in 1993 hoe moderne afgoden ook in de weg kunnen staan. We willen in deze studie aandacht daaraan besteden en ze bij de naam noemen. Heel belangrijk is het werk van Gods Heilige Geest in ons leven. Hij is het Die christenen en niet-christenen laat zien wat in Gods ogen zonde is. Zonde is dat wat tussen God en mensen in ging staan en waardoor de mensen Gods liefde en genade niet kunnen opmerken. Vaak zijn het de gevolgen van de zonde, die mensen de ogen kunnen openen voor de eeuwige dingen; en het zijn vaak de gevolgen die mensen aan het denken zetten over waar ze in feite mee bezig zijn. Zo is het met het milieu, de overbevol¬king, hongersnood in heel de wereld en de huidige politieke instabiliteit in veel vroegere communistische landen. Juist daar waar lange tijd God en Zijn Woord dood of verboden werd verklaard, is men getroffen door de gevolgen van deze houding. Daar waar mensen opnieuw gaan rekening houden met God en Zijn woord, beginnen dingen in de levens van zondaren te veranderen en de hele maatschappij wordt hierdoor gunstig beïnvloed. Voordat we Wim Malgo aan het woord laten, willen we nog enkele belangrijke ontdekkingen doorgeven die een geestelijk reveil in de weg staan. Veel mensen denken namelijk dat afgoderij reeds lang uitgebannen is, sinds de moderne westerse 'beschaving' ook hier voet aan wal heeft gezet. Dat deze beschaving vaak in wezen niet meer is dan een verkapte vorm van kapitalisme en egoïsme, ontgaat velen. Zelfs onder christenen speelt geld dikwijls zo'n belangrijke rol, dat het hele geestelijk leven erdoor verknipt en verstrikt wordt, waardoor geestelijke en blijvende vruchten uitblijven en de ik-gerichtheid en eenzaamheid van het individu gevoed wordt. Laten we de vijf moderne en toch ook weer oude afgoden eens aan een onderzoek onderwerpen, want het zijn déze goden van de oudheid die een reveil in de weg staan! In de Griekse wereld kende men vroeger vijf goden die we nu bij de naam willen noemen en vergelijken met wat we om ons heen zien. (1) Ten eerste is daar de god Autos, een godheid die het zelfbewustzijn van de mens onder de aandacht brengt en het stimuleert te gaan heersen over ziel, geest en lichaam. Het is met name in dit New-Age tijdperk, dat het menselijke zelfbewustzijn sterk onder de aandacht wordt gebracht. Te lang is volgens deze moderne beweging de mensheid geknecht door christenen met hun leer van zelfverloochening. De mensen moeten juist bewust ervan worden gemaakt dat ze goden zijn en aan God gelijk zijn. God is het universele bewustzijn van de gezamenlijke individuele personen. Wanneer mensen zich meer bewust worden van wie ze zelf zijn, en het aan God gelijk zijn dus beginnen te accepteren, gaan er grote dingen gebeuren: zoals krachten van de ziel die vrij komen, zelfhypnose, suggestie, visualisatie, zelf-genezing, zelfontplooiing en ga zo maar door. Bij de studie van een van de andere goden, die van Thanatos, de god van de dood, komt deze zelfverlossing opnieuw aan het licht. Autos, het woord zegt het al: autoritair, heerszuchtig, autodidact, autonoom willen zijn, onafhankelijk, oorspronkelijk en ga zo maar door. In feite is het de verheerlijking van jezelf, het al dan niet vrome IK! Was het juist dát niet wat Lucifer van zijn troon stootte, toen hij zich bewust werd een god te zijn, omdat het woord dat God tot hem had gesproken hem een zekere autoriteit verschafte over de andere engelen die God had geschapen en onder zijn leiding had geplaatst? Als chris¬telijke en maatschap¬pelijke voor¬gangers zich bewust worden van hun macht en autoriteit, misbruiken ze die vaak en ontstaat er snel een dictatuur zoals die onder de komende antichrist valt te verwachten. De Bijbel waarschuwt ons echter dat de geest van de antichrist (tegen-Christus) reeds zichtbaar is in sommige zich religieus noemende groeperingen! Helaas is het juist déze godheid die onder christenen een verschrik¬kelijke macht uitoefent. De gevolgen zijn individualisme, autoritair gedrag van voor¬gangers en oudsten en onaf-hankelijk gedrag van individuele gemeenteleden die zich niet meer wil laten gezeggen. Herkent u de woorden van 2 Tim. 3:1 en verder? En wat dacht u van Gal. 5, waar de vruchten van het vlees besproken worden? Lees het maar na en u zult het zien, God kent onze afgoderij van de god Autos! Hoelang zullen we deze godheid nog dienen? (2) Dan heb je de god Kratos, de god van de machthebbers. Waar mensen zichzelf zoeken onder leiding van de god Autos en zijn helpers, in feite demonen die het ik van de mens strelen met zoals Paulus het zei "pluimstrijkende woorden", volgt spoedig de god Kratos. In zijn gevolg zijn, zoals je het in Openb. 6 kunt lezen, oorlog, geweld, ziekte, bederf, honger en dood. Wie macht zoekt, raakt verstrikt in machtswellust, klassenstrijd, anarchisme, rassenonlusten en magie. Maar vrede, liefde, zelfverloochening kan deze godheid niet geven, want dat bezit hijzelf niet! Wanneer stoppen christenen met het dienen van deze god? (3) En dan volgt onmiddellijk de god Mammon, de geldgod, die mensen al sinds mensenheugenis gebonden heeft en verstrikt, ook en misschien wel juist, christenen. Onze welvaartstaat, rijkdom en materialisme bracht voorspoed, zo denkt men, maar nooit is de eenzaamheid en ik-gerichtheid, het geweld en de jaloezie zo groot geweest als nu. Jezus zei reeds dat je niet God en de Mammon kunt dienen. Hoe waar is dat gebleken, getuige de ervaring van de apostel Paulus, die zei dat mensen die rijk wilden worden zichzelf met vele smarten hebben doorboord en van de waarheid zijn afgedwaald. De zekerheid en het gezag die de Mammon lijkt te bieden, blijkt een luchtkasteel te zijn. Want je geld kun je niet meenemen in het graf, en geluk is niet te koop met goud en zilver, evenmin als gezondheid en echte liefde! Hadden de rijke jongeling en de verloren zoon al niet zoiets ervaren? (4) Na de geldgod volgt de vrouwelijke godin van de lust, de godin Venus. Kent u haar? Ongetwij¬feld! Ze is juist in onze eeuw van zgn. verlicht denken overbekend, want seksualiteit moet uit de taboesfeer, zo schreeuwen de voorstanders van de vrije liefde. Of het nu homoseksualiteit is of lesbische liefde of heteroseksualiteit, ze moet ongeremd en vrij beoefend kunnen worden, niet gebonden door het huwelijk of een morele maatstaf of norm. Pas dan zou men de ware vrijheid leren kennen van het individu. "Weg met het christelijk geloof" roept men daarom steeds luider! Herkent u deze godheid? Wanneer breekt u met deze godin Venus? (5) En dan is het einde spoedig daar! De ziekte Aids rukt steeds meer op en eist zijn tol, de dood! En hiermee is de god Thanatos verschenen! Vroeger had men nog angst voor hem, getuige het woord uit Hebreeën 2:15, maar die menselijke vrees voor de dood wordt door bijna alle religieuze groeperingen ontkend of weggeredeneerd. De leer van de reïncarnatie vraagt aandacht, je kunt altijd maar weer reïncarneren en in het vlees van een dier of een mens terugkeren om je fouten van het verleden uit te boeten en goed te maken. Een geruststel¬lende gedachte, je gaat niet dood bij de dood! Het leven gaat door en dat volgende leven kan best goed zijn, als je maar leert aanvaarden dat je mag overstappen bij de dood in de volgende trein van het leven. De eindbestemming? Welnu, dat is het juist, de cirkel is rond, het zelfbewust¬zijn gaat op in het "kosmische al", het gezamenlijke "zijn", het hoogste goed van de oosterse filosofie. Opgaan in het universum, het geest worden en zo de gelukkige eeuwigheid in! Gelooft ú het? Dan bent u volgens de leer van de Bijbel bedrogen en gaat u voor eeuwig verloren. U zult de plaats van de duivel, de verleider en mensenmoordenaar vanaf het begin moeten delen, namelijk de hel, de poel van brandend vuur en zwavel volgens de woorden van de Heere Jezus. En Hij kan het weten, want Hij heeft deze verschrikkelijke plaats Zelf bereid voor de ongehoorzame lichtdrager Lucifer en zijn gevallen engelen, hoe moderne theologen dit ook mogen ontkennen! Gods Woord is de waarheid; en alle andere woorden die het woord van Jezus tegenspreken, leiden op dwaalwegen naar de hel! De dood is door Jezus overwonnen, maar alleen voor hen die met Jezus zichzelf willen verloochenen, hun IK willen kruisigen met Hem, om dan met Paulus te zeggen en uit te dragen: "Niet meer ik, maar Christus leeft in mij!" Wanneer we dit beleven, is er het begin van een opwekking, een opwekking uit de doodsslaap van mensen die lauw en lijdelijk toezien hoe de wereld bezig is te vergaan! In feite is dat een radicale bekering van al de genoemde afgoden, die openlijk worden verworpen en ontmaskerd, zoals Jezus dat op het kruis van Golgotha reeds heeft gedaan. Durven we nog wel over 'kruis dragen' te spreken? Of hebben we ons leven te lief om het los te laten om de Heere Jezus te volgen en de afgoden de rug toe te keren? Jezus heeft al de genoemde goden overwonnen door de mensheid te tonen wat echte liefde is, liefde die sterker is dan de dood, ons ik, het geld, de seks en de macht. Liefde overwint alles en blijft bestaan, óók als er geen seks mogelijk is, omdat daar die Heilige Geest van zelfbe¬heersing is gekomen Die in ons wil wonen. Kent u die Geest al en hebt u Jezus toegelaten werkelijk Heer van uw leven te zijn, door u aan Hem over te geven en te gehoorzamen? Alleen zó ontvangt u deze Heilige Geest volgens het getuigenis van de apostel Petrus. Dan kunt u het zonder het moderne en kapitalistische ik-geloof stellen van "succes door positief denken en geloven". Dan kunt u het zonder de geldgod en zonder de Kratos van de macht en manipulatie van de massa stellen. Dan hebt u geen angst voor de dood; maar u bent er ook niet onverschillig onder, en zoekt die dood niet door uit het leven te stappen of mee te helpen dat anderen eruit stappen en zo het levensrecht in eigen handen nemen. Kies nu heden wie u wilt dienen, zo zei Jozua, de opvolger van Mozes. En zo wil ik dat vandaag óók doen, luisteraar. Kies voor de liefde van Jezus Christus, Die voor ú in zelfopofferende liefde naar het kruis ging, om u voor eeuwig van de genoemde afgoden te bevrijden en in Zijn eeuwige heerlijkheid te brengen! We hebben beloofd ook Wim Malgo nog aan het woord te laten. Maar omdat we niet zoveel tijd meer over hebben, zullen we slechts enkele passages de revue kunnen laten passeren. Passages die allemaal over opwekking gaan: Luister maar wat hij bijv. te zeggen heeft over de noodzaak van een chris¬telijk reveil. Hij zegt dat een opwekking onder christenen nood¬zakelijk is om de hierna genoemde redenen: 1. Omdat alleen een opwekking de opstanding van de Heere Jezus weer tot een realiteit kan maken voor ongelovigen. 2. Omdat slechts een echte opwekking de eenheid onder Gods volk weer een werkelijkheid kan laten zijn, een werkelijkheid waarover Jezus in Joh. 17 gesproken heeft met Zijn Vader. 3. Omdat slechts een opwekking de genadetijd kan verlengen en het dreigende gericht kan uitstellen. 4. Omdat slechts een opwekking het Woord van God weer tot een geur van leven kan maken voor goddeloze mensen. 5. Omdat slechts een opwekking bewerken kan dat u doorgaat op de weg van de heiligmaking. 6. Omdat de wederkomst van de Heere Jezus door een opwekking bespoedigd wordt. Laten we al deze zes punten goed op ons laten inwerken, tenminste...als u behoort bij hen die werkelijk bereid zijn zich volledig, zonder reserve aan God over te geven, zodat de opwekking bij ú en mij kan beginnen! Bent u bereid?
265