Opwekking en moderne afgoden

Opwekking en moderne afgoden

In een radioprogramma van de stichting Adullam via TWR werden enkele kenmerken van een opwekking genoemd, maar ook verhinderingen die een opwekking in de weg kunnen staan. Evangelist Wim Malgo van de Middernachtszending beschreef in 1993 hoe moderne afgoden ook in de weg kunnen staan. We willen in deze studie aandacht daaraan besteden en ze bij de naam noemen.

Heel belangrijk is het werk van Gods Heilige Geest in ons leven. Hij is het Die christenen en niet-christenen laat zien wat in Gods ogen zonde is. Zonde is dat wat tussen God en mensen in ging staan en waardoor de mensen Gods liefde en genade niet kunnen opmerken. Vaak zijn het de gevolgen van de zonde, die mensen de ogen kunnen openen voor de eeuwige dingen; en het zijn vaak de gevolgen die mensen aan het denken zetten over waar ze in feite mee bezig zijn. Zo is het met het milieu, de overbevolking, hongersnood in heel de wereld en de huidige politieke instabiliteit in veel vroegere communistische landen. Juist daar waar lange tijd God en Zijn Woord dood of verboden werd verklaard, is men getroffen door de gevolgen van deze houding. Daar waar mensen opnieuw gaan rekening houden met God en Zijn woord, beginnen dingen in de levens van zondaren te veranderen en de hele maatschappij wordt hierdoor gunstig beïnvloed.

Voordat we Wim Malgo aan het woord laten, willen we nog enkele belangrijke ontdekkingen doorgeven die een geestelijk reveil in de weg staan. Veel mensen denken namelijk dat afgoderij reeds lang uitgebannen is, sinds de moderne westerse 'beschaving' ook hier voet aan wal heeft gezet. Dat deze beschaving vaak in wezen niet meer is dan een verkapte vorm van kapitalisme en egoïsme, ontgaat velen. Zelfs onder christenen speelt geld dikwijls zo'n belangrijke rol, dat het hele geestelijke leven erdoor verknipt en verstrikt wordt, waardoor geestelijke en blijvende vruchten uitblijven en de ik-gerichtheid en eenzaamheid van het individu gevoed wordt.

Laten we de vijf moderne en toch ook weer oude afgoden eens aan een onderzoek onderwerpen, want het zijn déze goden van de oudheid die een reveil in de weg staan! In de Griekse wereld kende men vroeger vijf goden die we nu bij de naam willen noemen en vergelijken met wat we om ons heen zien.

(1) Ten eerste is daar de god Autos, een godheid die het zelfbewustzijn van de mens onder de aandacht brengt en het stimuleert te gaan heersen over ziel, geest en lichaam. Het is met name in dit New-Age tijdperk, dat het menselijke zelfbewustzijn sterk onder de aandacht wordt gebracht. Te lang is volgens deze moderne beweging de mensheid geknecht door christenen met hun leer van zelfverloochening. De mensen moeten juist bewust ervan worden gemaakt dat ze goden zijn en aan God gelijk zijn. God is het universele bewustzijn van de gezamenlijke individuele personen. Wanneer mensen zich meer bewust worden van wie ze zelf zijn, en het aan God gelijk zijn dus beginnen te accepteren, gaan er grote dingen gebeuren: zoals krachten van de ziel die vrij komen, zelfhypnose, suggestie, visualisatie, zelf-genezing, zelfontplooiing en ga zo maar door.

(2) Dan heb je de god Kratos, de god van de machthebbers. Waar mensen zichzelf zoeken onder leiding van de god Autos en zijn helpers, in feite demonen die het ik van de mens strelen met zoals Paulus het zei "pluimstrijkende woorden", volgt spoedig de god Kratos. In zijn gevolg zijn, zoals je het in Openb. 6 kunt lezen, oorlog, geweld, ziekte, bederf, honger en dood. Wie macht zoekt, raakt verstrikt in machtswellust, klassenstrijd, anarchisme, rassenonlusten en magie. Maar vrede, liefde, zelfverloochening kan deze godheid niet geven, want dat bezit hijzelf niet!

(3) En dan volgt onmiddellijk de god Mammon, de geldgod, die mensen al sinds mensenheugenis gebonden heeft en verstrikt, ook en misschien wel juist, christenen. Onze welvaartstaat, rijkdom en materialisme bracht voorspoed, zo denkt men, maar nooit is de eenzaamheid en ik-gerichtheid, het geweld en de jaloezie zo groot geweest als nu. Jezus zei reeds dat je niet God en de Mammon kunt dienen.

(4) Na de geldgod volgt de vrouwelijke godin van de lust, de godin Venus. Kent u haar? Ongetwijfeld! Ze is juist in onze eeuw van zgn. verlicht denken overbekend, want seksualiteit moet uit de taboesfeer, zo schreeuwen de voorstanders van de vrije liefde. Of het nu homoseksualiteit is of lesbische liefde of heteroseksualiteit, ze moet ongeremd en vrij beoefend kunnen worden, niet gebonden door het huwelijk of een morele maatstaf of norm.

(5) En dan is het einde spoedig daar! De ziekte Aids rukt steeds meer op en eist zijn tol, de dood! En hiermee is de god Thanatos verschenen! Vroeger had men nog angst voor hem, getuige het woord uit Hebreeën 2:15, maar die menselijke vrees voor de dood wordt door bijna alle religieuze groeperingen ontkend of weggeredeneerd. De leer van de reïncarnatie vraagt aandacht, je kunt altijd maar weer reïncarneren en in het vlees van een dier of een mens terugkeren om je fouten van het verleden uit te boeten en goed te maken.

De dood is door Jezus overwonnen, maar alleen voor hen die met Jezus zichzelf willen verloochenen, hun IK willen kruisigen met Hem, om dan met Paulus te zeggen en uit te dragen: "Niet meer ik, maar Christus leeft in mij!" Wanneer we dit beleven, is er het begin van een opwekking, een opwekking uit de doodsslaap van mensen die lauw en lijdelijk toezien hoe de wereld bezig is te vergaan! In feite is dat een radicale bekering van al de genoemde afgoden, die openlijk worden verworpen en ontmaskerd, zoals Jezus dat op het kruis van Golgotha reeds heeft gedaan.

265