Terug naar Gods onfeilbare Woord

Terug naar Gods onfeilbare Woord

In een eerdere brochure schreven we erover hoe noodzakelijk het is om in tijden van geestelijke nood te bidden. We stelden toen met droefheid vast dat veel kerkelijke mensen verhard en onbewogen zijn. Daarom vroegen wij jullie om in je binnenkamer de knieën te buigen en de HEERE GOD vurig te bidden om de doorwerking van de Heilige Geest. We zagen dat er verband bestaat tussen geestelijke herleving in de kerk en het gebed van Gods kinderen. Naast bidden is er in het dagelijkse leven niets zo belangrijk als bijbellezen. Daarover gaat het in deze folder, Onze maatschappij vraagt heel veel van ons; we moeten prestaties leveren. Als jongere moet je druk bezig zijn op school; als oudere wordt er maximale toewijding van je verwacht op je werk. En daarom zetten we onszelf allemaal volledig in. We willen immers carrière maken, veel geld verdienen, een mooi huis bewonen, dure kleding dragen. En we denken op deze manier gelukkig te worden. Een vraag: Ben jij werkelijk gelukkig? Waarom doe je er wel alles aan om je zelfzuchtige doelstellingen in dit tijdelijke leven te verwezenlijken, en waarom doe je er niet alles aan om werkelijk gelukkig te worden? Zoek je niet te veel de dingen van de aarde, en te weinig de dingen die Boven zijn? Wij vragen je in alle liefde om hierover na te denken, en je geluk en blijdschap niet te zoeken waar je die niet kunt vinden. Verlies jezelf niet in deze tegenwoordige wereld; ga niet op in je studie, je werk, je kleding, rijkdom, macht en status. Zeker, het zijn op het oog prachtige bronnen, en het water ervan smaakt zoet. Vele reformatorische mensen drinken ervan en denken er niet over om er afstand van te nemen. Maar denk eraan dat God van deze bronnen heeft gezegd: ‘Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom dorsten’. (Joh. 4:13). Hoeveel je er ook van drinkt, je krijgt er nooit genoeg van en je hart wordt er nooit door verzadigd! Er is een andere weg naar het ware geluk, naar de blijdschap die blijft. Deze weg is betrouwbaar, en hij is toegankelijk voor iedereen. Om daarop te wandelen heb je geen geld nodig, geen goede positie, geen geleerdheid. Je bent er alleen van buiten gesloten als je jezelf buitensluit. Het is de enige weg naar het geluk. Waar is deze weg te vinden? In het Woord van God! Jezus Christus zegt dat Hij de Weg is, de Waarheid en het Leven; en dat dit waar is, wil de Heere God jou persoonlijk leren, door de Heilige Geest. Hij zegt daarom nu tegen jou: “Onderzoekt de Schriften; want die zijn het die van Mij getuigen” (Joh. 5:39) Terug naar Gods Woord: Sola Scriptura God openbaart Zichzelf in Zijn Woord; Hij maakt zichzelf aan jou bekend. Hij wil dit doen door middel van de Bijbel. Ds. A. Hellenbroek schrijft in zijn vragenboekje: “Waaruit moeten wij de zaligmakende kennis verkrijgen?” Antwoord: “Uit de Heilige Schrift“. 2 Petrus 1:19. Hellebroek schrijft n.a.v. Jesaja 4:2 “Tracht door het onderzoek van Gods Woord u hoe langer hoe meer te overtuigen; dat het u geopenbaard is. Laat het u daarbij dan niet genoeg zijn die verborgenheid te kennen als dè waarheid, maar zoek u zelf te overtuigen van de noodzakelijkheid van deze waarheid, dan zal u de Waarheid, Christus, meer zekerheid geven.” Helaas komen wij er niet meer aan toe om de Bijbel te bestuderen; we hebben het te druk. We lezen allerlei stichtelijke lektuur; en na de maaltijd ook even uit de Bijbel. Maar bestuderen we het Woord en mediteren we erover? Nee, daarvoor hebben we geen tijd. Weet je wat het zeggen wil als je ergens geen tijd voor hebt? Dat je die zaak niet belangrijk genoeg vindt om er tijd aan te besteden. Te weinig Bijbellezen heeft twee verschrikkelijke gevolgen: 1. Je gaat voor eeuwig verloren, door het ontbreken van Schriftkennis. 2. Je hebt geen zicht op de eenvoud van Gods Woord. Velen weten precies hoe God een mens bekeert; maar ze missen zaligmakende kennis van Christus. In Hosea 4:6 staat: “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is”. Hierover zegt Andrew Gray: "onkunde is de gebaande weg naar de hel". O, laat reformatorisch Nederland hierdoor gewaarschuwd worden! Luisteren wij niet veel te graag naar de mening van de kerk, de predikant en de bekeerde mens? Maar al deze mensen kunnen fouten maken en dwalingen koesteren. Onfeilbaar is alleen Gods Woord! Ook de Roomse Kerk dwaalde en dwaalt op dit punt, door te zeggen dat je niet alleen moet luisteren naar de Schrift, maar ook naar de traditie. Daarom bestudeerden vijf eeuwen geleden katholieken de Schrift niet, maar gaven ze zich blindelings over aan de mening van de kerk. Maar wat verschrikkelijk: de kerk dwaalde! Luther mocht door genade leren dat alleen de Schrift de juiste weg wijst. Laten daarom ook wij terugkeren naar Gods Woord en onszelf afvragen: Wat heeft de Heere vandaag tot mij persoonlijk te zeggen? Luther schreef: “Graaft, graaft in Gods Woord en je zult op iedere pagina Christus tegenkomen”. O, dat wij zouden handelen naar de raad die ook Augustinus opvolgde, en waardoor hij tot bekering kwam: "Neem en lees! Neem en lees!" J. C. Ryle zegt: “Laten we ons daarom vast voornemen om steeds meer in de Bijbel te gaan lezen. Laten we niet zonder voldoende reden het dagelijkse bijbellezen overslaan. Ik zeg het nog eens: laten we waakzaam zijn. Zodra we de Bijbel open slaan, komt de duivel naast ons zitten. O, dat we zullen lezen met een hongerige geest en een eenvoudig verlangen om gesticht te worden. Laten we ons vast voornemen meer over de Bijbel te mediteren. Het is een goede zaak om, als we de wereld intrekken, twee of drie teksten met ons mee te nemen om daarover na te denken, iedere keer dat we daartoe de gelegenheid hebben. Daardoor worden we voor veel ijdele gedachten bewaard en dringt hetgeen we die dag gelezen hebben dieper door. Daardoor wordt onze ziel voor vruchteloosheid en slechte dingen bewaard. Onze gedachten worden erdoor geheiligd en verlevendigd en zo wordt voorkomen dat ze worden als een vijver waar de kikkers gedijen, maar de vis sterft. Laten we meer over de Bijbel spreken. Daardoor verdrijven we de duivel en blijven onze harten op God gericht.” Luther en meditatie van de Bijbel Mediteren, wat is dat eigenlijk? Mediteren betekent: luisterend lezen, meestal een gedeelte uit de Bijbel; wie mediteert, komt ‘in gesprek' met de tekst, met de Heere God Zelf. Juist als je leeft in een gehaaste maatschappij is het goed dagelijks een uur vrij te maken voor het lezen van de Bijbel. Ook Luther deed dit. Hij had hiervoor een praktische methode en raadt ons aan om na het lezen van een aantal Bijbelteksten (niet te veel in één keer) onszelf vier vragen te stellen: a. Wat stà à t er in de tekst? Vertaal hem in je eigen woorden. Als je het moeilijk vindt om jezelf te concentreren, zou je de betekenis ervan kunnen opschrijven. b. Wat vrà à gt de tekst van mij vandaag…te doen? De tekst moet ‘handen en voeten’ krijgen. De Heere God wil je deze dag begeleiden. c. Waarvoor mag ik danken? d. Waarvoor moet ik bidden; voor wie mag ik voorbede doen?
265