Valse opwekking

Valse opwekking

Jezus en zijn discipelen waarschuwden herhaaldelijk dat de laatste dagen zouden worden gekenmerkt door misleiding en valse profeten (Matteüs 24:3-5, 11, 24; 1 Timoteüs 4:1). We hebben veel met hen te maken in de laatste paar decennia. Waarom zijn miljoenen christenen misleid door deze valse profeten en valse 'opwekkingen'? En waarom vallen zoveel predikers ten val aan immoraliteit en hebzucht? Hier zijn enkele belangrijke oorzaken: De meeste christenen zijn zich vandaag de dag niet bewust van wat het Nieuwe Testament leert, want zij hebben het niet zorgvuldig bestudeerd, zodat de leer van hun leiders niet de leer is van het Nieuwe Testament. Wonderen (bovennatuurlijke gebeurtenissen) zijn belangrijker voor hen dan hun karakter (een bovennatuurlijk leven). Materiële rijkdom wordt voor hen steeds belangrijker dan geestelijke rijkdom. Ze zijn niet in staat onderscheid te maken tussen waanzin of psychologische manipulatie en de daadwerkelijke leiding van de Heilige Geest; de oorzaak van onwetendheid van het Nieuwe Testament. Ze zijn niet in staat onderscheid te maken tussen psychosomatische genezing (genezing als gevolg van wisselwerking tussen psyche en lichaam) en bovennatuurlijke genezing in Jezus' naam. Emotionele opwinding en vreemde fysieke verschijnselen worden voor hen belangrijker dan innerlijke vreugde in de Heer. Voor de leiders: hun boodschap aan mensen is veel belangrijker dan juist hun persoonlijke wandel met God. De goedkeuring van mensen wordt steeds belangrijker dan de goedkeuring van God. Het aantal mensen dat bijeenkomsten bezoekt wordt voor leiders belangrijker dan de mensen die zich volledig aan Christus overgeven. De opbouw van hun persoonlijke koninkrijk en financiële imperium wordt voor deze leiders belangrijker dan het bouwen van een plaatselijke kerk en zichzelf ondergeschikt maken in die plaatselijke kerk (Jeremia 6:13) Dit alles is het tegenovergestelde van wat Jezus ons leerde. Het tegenovergestelde van Christus is de 'anti-Christ' in het Nieuwe Testament. Als christenen dit niet duidelijk zien, dan draait de antichrist de wereld om met zijn valse tekenen en wonderen (2 Tessalonicenzen 3:10). Ook zij zullen hem blindelings accepteren. Geleid worden door de Geest van Christus is de tegenovergestelde geest in bovengenoemde punten. Hier volgt een parafrase van Jezus' woorden in Matteüs 7:13-27 (lees voor de context Matt. hoofstuk 5 tot en met 7): “Nauw is de poort naar HET LEVEN, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels?” (Matt. 7:14-16). Hebben zij een leven vrij van woede, lust naar vrouwen, liefde voor geld en materiële rijkdom (zoals wereldse mensen)? Spreken zij zich uit tegen deze dingen, zoals Hij heeft gedaan? (Matt. 5:21-32; 6:24-34). Deze valse profeten hebben bovennatuurlijke gaven en doen wonderen in Zijn Naam, maar Hij zal ze op de laatste dag allemaal naar de hel sturen, omdat ze Hem niet gekend hebben (als de Heilige) en hun zonden niet hebben beleden in hun persoonlijk leven (Matt. 7:21-23). Dus als u een kerk wilt bouwen op een rots die niet zal schudden of omvallen, wees voorzichtig en doe alles wat Hij tot u heeft gesproken (Matt 5-7) en leer de mensen alles wat Hij ook u heeft onderwezen. Dan zal Hij altijd met u zijn (Matt. 28: 18, 20). Maar als je alleen hoort wat Hij zegt en het niet doet, dan kun je wel bouwen aan een indrukwekkende kerk, maar zal het zeker op een dag omvallen (Matt. 7:25). Hoe bouwen we dan aan een onwankelbare kerk in deze laatste dagen? We moeten leven naar de Bergrede en voortdurend preken. We moeten leven naar het nieuwe verbond en niet het oude verbond. We moeten weten dat er duidelijke verschillen zijn tussen de twee verbonden (2 Korinthe 3:6). We moeten ook het nieuwe verbond verkondigen. Wanneer predikers in zonde vallen, moeten ze zich verantwoorden net als in het Oude Testament, waar ook heiligen in zonde vielen. En dan begonnen ze opnieuw na een periode van rust. Zij citeren de voorbeelden van David die overspel pleegde en Elia die depressief werd, en zij zeggen: “Maar God maakte nog steeds gebruik van hen!” Maar zij zullen Paulus bijvoorbeeld niet citeren, die zuiver leefde in de overwinning tot het einde van zijn leven. Wat deze predikers (en de meeste christenen) niet hebben gezien is dat het Oude Testament GEEN voorbeeld is voor deze tijd. Wij hebben veel meer in deze tijd van genade, en “aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist (Lucas 12:48). Jezus is de Bemiddelaar van een NIEUW verbond en Hij is ons Voorbeeld en de Auteur van ons geloof, niet David of Elia. Het onderscheid tussen de heiligen in het Oude Testament (genoemd in Hebreeën 11) en Jezus, wordt zeer duidelijk weergegeven in (Hebreeën 12:1-4). Maar weinigen leven in deze realiteit. Zeer weinigen zien dat “God iets BETERS gegeven heeft aan ons” in het nieuwe verbond (Hebreeën 11:40). Ieder van ons kan van de weg vallen als we niet waakzaam en alert blijven, satan is een sluwe vijand. Onze veiligheid ligt in het opvolgen van het Nieuwe Testament en het ontvangen van goddelijke leiding. (En met 'goddelijk' leiderschap bedoel ik degenen die niet leven naar één van de tien punten die ik eerder vermeld heb). Als we leren van de fouten van anderen, kunnen we voorkomen dat we zelf die fouten maken. Dus laten we ons ten alle tijden richten op de Heer, want daar zullen we goddelijke openbaring ontvangen, zoals Johannes kreeg (Openbaring 1:17). Als we nederig zijn, zullen we genade ontvangen (1 Petrus 5:5). En wanneer de Heilige Geest ons de waarheid laat zien in Gods Woord en de waarheid over onszelf, laten we dan volkomen eerlijk zijn en de waarheid, dat ons beschermt van alle zonden, liefhebben. Op die manier zullen we door God worden beschermd tegen alle misleidingen (2 Tessalonicenzen 2:10, 11). Amen.
265