De goddeloze

De goddeloze

De goddeloze is een rantsoen voor de rechtvaardigen." Spreuken 21:18a

De Heere Jezus, de Zoon des mensen is gekomen om Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. (Marcus 10:45).

Eeuwen geleden waren er slavenmarkten. Op een slavenmarkt stonden arme slaven te koop. Een arme slaaf kon zichzelf niet uit zijn toestand bevrijden. Een vriendelijke man loopt over de markt. De slaaf kan zijn aandacht niet trekken, maar de man ziet de arme slaaf wel. Hij trekt zich de miserabele toestand van de slaaf aan. De vriendelijke meneer wil de slaaf kopen, maar moet veel geld voor hem betalen.

In de Bijbel wordt het beeld van de slavernij gebruikt om jouw toestand van nature te beschrijven. Romeinen 3 beschrijft op een aangrijpende wijze de doodstaat van jou en mij. Jij bent een slaaf, geketend en verslaafd aan de zonden. Ja, je bént zonde. Je wilt misschien wel bevrijd worden, maar het lukt niet vanuit jezelf. Je probeert zo nu en dan iets netter te leven, maar het gaat niet. Je hebt en krijgt geen vrede. Schrik niet, maar de Bijbel zegt dat je een goddeloze bent. Dat betekent 'zonder God', en dus 'zonder hoop'. Maar ik heb toch een blijde boodschap voor goddelozen.

Christus wilde een rantsoen, een 'losprijs' zijn voor goddelozen. Daarom is er ook hoop voor jou! Want weet je wat er tweeduizend jaar geleden is gebeurd? Toen heeft Christus zondaren vrijgekocht uit de wrede hand van die harde slavenhandelaar, de satan. De Heere Jezus kwam naar de slavenmarkt van deze wereld. Hij kwam om aan het kruis de losprijs voor velen te betalen. Christus heeft eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen (Petrus 3:18). Wat een onuitsprekelijke genade!

Christus wilde Zelf een goddeloze worden. Jezus Christus, Die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat jij een rechtvaardige zou worden (2 Kor. 5:21). Wat was het doel van Zijn plaatsvervangende kruisdood? Het doel was om jou rechtvaardig te maken. Hoe word ik een rechtvaardige? Alleen door het geloof, door eenvoudig te vertrouwen op Christus' volbrachte werk. Wanneer je dat mag doen, ontvang je Zijn gerechtigheid en ben je rechtvaardig in de ogen van God.

Lezen: Romeinen 3:23-25 en 4:5 Evangelist Arjan Baan

290