Hoe ouder hoe kouder

Hoe ouder hoe kouder

"Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken." Spreuken 22:6

Die de Heere vroeg zoeken, zullen Hem vinden (Spr. 8:17b). De Heere God is almachtig en kan mensen van alle leeftijden in het hart grijpen. Hij wil kinderen en ouderen redden. Wanneer je echter om je heen kijkt, dan kom je tot de ernstige conclusie dat als een jongen of een meisje zich niet op jonge leeftijd tot de Heere Jezus bekeert, hij of zij het grote gevaar loopt om het ook niet op oudere leeftijd te doen.

Oudere mensen verkeren nog wel eens in wanhoop. Waarom? Omdat ze aangeven te laat te zijn begonnen met het zoeken van de Heere. Ze rekenden op een late bekering; en dat was mis! Ze hadden het uitgesteld tot later. En van uitstel kwam afstel!

Daarom zegt Salomo tegen jou: "Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve." Er kan dus op latere leeftijd een tijd aanbreken dat je geen lust en kracht meer hebt om Christus te zoeken.

Daarom is het van ontzagwekkend belang om op jonge leeftijd in de vreze des Heere opgevoed te worden. Daarom hebben jouw ouders je thuis verteld over de Heere Jezus. Daarom kreeg je godsdienstles op school. Daarom zit je nu op de catechisatie. Daarom zit je op de jeugdvereniging. Daarom word je door jouw ouders of dominee gewezen op zonden en fouten. Je moet niet gelijk boos worden, want zij hebben namelijk het behoud van je ziel op het oog. Je ouders hebben bij jouw doop beloofd jou te onderwijzen in de christelijke leer.

Jonge mensen, jullie tijd is kort. Wie zegt dat je oud zal worden? O, vrees voor het verhardende effect van het doorgaan in de zonde; want hoe ouder, hoe kouder. Zoek Hem daarom nu je nog jong bent, want het is een groot voorrecht als je al op jonge leeftijd de Heere Jezus mag leren kennen. Christus is het zo waard om al jong gediend te worden, en tevens word je bewaard voor veel zonden.

Op oudere leeftijd zal je dan niet wanhopig behoeven te zijn, maar kan je zingen: "Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in Zijne heerlijkheid" (Psalm 49:6).

Lezen: Deuteronomium 6:1-9 Evangelist Arjan Baan

290