Nederigheid

Nederigheid

"Het loon der nederigheid, met de vreze des HEEREN, is rijkdom, en eer, en leven." Spreuken 22:4

Bisschop J.C. Ryle uit de negentiende eeuw zegt over nederigheid: "Zij is de koningin van alle christelijke deugden." Alle bekeerde mensen behoren hun leven te sieren met nederigheid. Wil jij weten wat de oorsprong van nederigheid is? Dat kan met één woord beschreven worden: 'kennis'. Je hebt kennis van je eigen zondige hart nodig. Je hebt kennis van de Heere God nodig. Verder is er kennis nodig van Jezus Christus en van de prijs die Hij moest betalen voor onze zonden. Wanneer je deze zaken mag kennen en doorleven, zal je nooit trots en hoogmoedig kunnen zijn.

De ware nederigheid ontvangen wij wanneer wij 'niets' zijn voor de levende God. Wanneer ons 'eigen ik' niet meer meetelt. Nederigheid is een kenmerk waaraan je kunt zien of iemand een volgeling van de Heere Jezus is. Hoe kan jij weten of je nederig bent? Dat kunnen anderen aan jou zien. Aan de manier waarop jij met je ouders, leraren, vrienden en naasten omgaat. De manier waarop jij reageert richting hen. Als de nederigheid van Christus in jou woont, dan zullen anderen dat opmerken. Je dagelijkse houding thuis, op school of op je werk zal dan een goede geur van de Heere Jezus verspreiden.

Wij hebben onze nederigheid niet van onszelf. Nee, wij hebben de gezindheid van het zwijgende en hulpeloze Lam, van Jezus, nodig. Als we wederom geboren worden, komt Christus in ons wonen. Door Zijn inwoning worden wij ook nederig van hart. Juist op onverwachte momenten zullen andere mensen de nederigheid bij jou waarnemen. Je zal niet jaloers, boos, nijdig, driftig of geïrriteerd reageren. Nee, nederige jongeren zullen "de ander uitnemender achten dan zichzelf" (Fil. 2:3). Nederige jongeren hebben anderen hoog staan en hebben geduld met zwakke gelovigen en met wereldse mensen.

Weet je wat het gevolg is van godvruchtige nederigheid? In het Nieuwe Testament heeft de Heere Jezus dat zelf gezegd: "Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden" (Luk. 14:11). Dat is wat de tekst uit Spreuken 22:4 bedoelt met 'rijkdom' en 'eer'. Ben jij met nederigheid bekleed?

Lezen: Mattheüs 11:25-30 Evangelist Arjan Baan

290