Dwalingen in de kerk nemen toe

Dwalingen in de kerk nemen toe

Er is iets wat mij zwaar op het hart ligt. Ik doel op een toename van het aantal dwalingen. Zelfs wedergeboren christenen worden erdoor meegesleurd. Er zijn diverse redenen voor. Een paar wil ik er noemen.

 1. Er is weinig kennis van het Woord van God. Mensen bestuderen het Woord van God niet en hebben weinig Bijbelkennis. Men kan daardoor niet goed de waarheid van de halve waarheid en leugen onderscheiden.
 2. Er is weinig onderwijs in de grote waarheden van de Bijbelse geloofsleer. Tijdens de prediking is er weinig aandacht voor gezonde, logische, systematische geloofsleerstellingen. De klem ligt tegenwoordig op lichamelijke en emotionele ervaringen met God. De klem moet echter liggen op de openbaring van God en geestelijke waarheden aan ons hart, gewerkt door Gods Geest. Deze openbaringen zullen ons geestelijk denken verlichten.
 3. Er zijn steeds meer zwak opgeleide predikers die een ongezonde leer brengen. Ze preken zonder dat ze zelf gegrond zijn op de aloude Bijbelse waarheden die al eeuwenlang in de kerk worden verkondigd. De leer van de apostelen is niet meer de norm voor wat ze verkondigen (Ef. 2:20). Lees 1 en 2 Timotheüs om te kijken wat Paulus zegt over de gezonde leer.
 4. Een toenemende mensgerichtheid in plaats van Godgerichtheid verzwakt het geestelijke gezag van de prediking. Het scherp tweesnijdende zwaard wordt veranderd in een potje zalf om ieders oren te zalven en te strelen. Men kan ongestoord naar de hel gaan.
 5. Confronterende prediking (die van tijd tot tijd naast gezonde lering nodig is), wordt meer en meer als al te radicaal beschouwd. Een prediking met een krachtige oproep tot bekering, heiligmaking en breken met zonde wordt schaars. Predikers geloven de leugen dat je mensen niet bang moet maken met de hel en Gods toorn. Men heeft blijkbaar nooit Lukas 12:4-5 en 2 Korinthe 5:11 gelezen. Er wordt meer en meer water bij de wijn gedaan. De preken zitten vol met leuke verhaaltjes die mensen aan het lachen of huilen maken, zonder dat er iets geestelijks gebeurt.
 6. Het Woord van God is niet genoeg. Extra lichamelijke en emotionele ervaringen (zoals elektrische schokken door het lichaam, vallen in de Geest, flauwvallen, onbeheerst schreeuwen en lachen) worden steeds meer gezocht. Allemaal ervaringen die niet in de Schrift voorkomen.
 7. De New-Age leugen dat je voor ieders overtuiging en visie ruimte moet maken en niet mag bekritiseren, dringt de kerken binnen. Men zegt dat je liefdeloos bent als je tegen dwalingen en valse geestelijke ervaringen of manifestaties waarschuwt. Het Woord van God leert dat alle geesten, leringen en bedieningen getoetst moeten worden aan de Schrift, als enige norm (2 Tim. 3:16).
 8. Christus is voor velen niet meer genoeg. De Heilige Geest is gekomen om Christus (steeds rijker, voller en dieper) aan ons te openbaren. Om dat wat Hij aan het kruis heeft gedaan aan ons te onderwijzen, geloof te geven om deze heerlijke waarheden door het geloof aan te nemen en toe te eigenen door het geloof! Hedendaagse christenen hebben weinig kennis van wat geloof is en zoeken daarom naar vreemde ervaringen om God te ervaren. Men wordt echter door demonen misleid en beïnvloed. Paulus waarschuwt dat in het laatste der dagen mensen in de Gemeente leringen van duivelen zullen aanhangen (1 Tim. 4:1).
 9. Velen wenden zich tot mystieke methoden en technieken om God in het gebed te beleven. In plaats van met vrijmoedigheid naar de troon van genade te gaan op grond van het volbrachte werk van Christus alleen (Hebr. 10:19-23), zoekt men het in allerhande vage mystieke methoden. Weer anderen gaan hun huis zalven om demonen weg te jagen. Men beseft niet dat men daarmee hun ongeloof bewijst, want men gelooft niet dat gebed, geloof en bestraffing in de naam van Jezus genoeg zijn. Sommige predikers gaan op mensen blazen om de Heilige Geest te laten ontvangen, zonder te weten dat Jezus dat al gedaan heeft. Jezus deed dit om daardoor symbolisch tegen de discipelen te zeggen dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen, op grond van Zijn verzoeningswerk. Jezus zelf zal, namens de Vader, de Heilige Geest uitstorten. De apostelen ontvangen de Heilige Geest op dat moment niet, maar pas met Pinksteren.
 10. Er is een ziekelijk gejaag om altijd iets nieuws te horen of te ervaren. Men verlangt er niet naar om dieper onderwezen te worden in de eeuwige reeds geopenbaarde waarheden van het Woord. Onvolwassenheid in het geloof is het gevolg. Onvolwassen gelovigen staan geweldig bloot aan dwalingen, zoals de leugen die nu weer verkondigd wordt, dat een christen zijn zonde niet hoeft te belijden als hij weer zondigt, omdat hij al rechtvaardig in Christus is. Omdat hij rechtvaardig is, zijn al zijn toekomstige zonden al vergeven (aldus Joseph Prince). Inderdaad is er al wel verzoening voor gedaan, maar ze moeten nog wel beleden en vergeven worden. Joseph Prince beweert dat 1 Johannes 1:5-9 voor ongelovigen is, maar dat is een dwaling.
 11. Er is een bezetenheid om grote gebouwen enz. neer te zetten. Men verlangt niet om ware discipelen te maken. Jezus leerde zijn discipelen om alles te verlaten om Hem te volgen. Hij en Zijn discipelen leerden duidelijk dat je Zijn geboden bewaart, als je Hem liefhebt. Kijk daarom altijd (ook m.b.t. dwalingen) eerst naar het leven van Jezus en Zijn discipelen. Hebben de apostelen huizen gezalfd? Sommigen zalven nu ook hun katten en honden met olie om ze tegen demonen te beschermen! Pas op voor predikers die iets nieuws verkondigen wat in de afgelopen eeuwen nooit in de kerk geleerd is!
268