Een prachtig voorbeeld van een ware profeet

Een prachtig voorbeeld van een ware profeet

Uit 1 Koningen hoofdstuk 17 wil ik u graag de woorden van Elia onder de aandacht brengen die hij tegen koning Achab sprak: "Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta?" (naar het Engels vertaald). Deze ware profeten vreesden voor geen enkele koning om deze ene reden: zij stonden in Gods tegenwoordigheid. Koningen waren niet meer dan zandkorrels voor God. De grote nood is dat jonge mannen zulke profeten zullen zijn. Kennis van de Bijbel is belangrijk. Maar... veel belangrijker is dat u voor Gods aangezicht leeft. Om voor Gods aangezicht te kunnen leven moet u uw geweten 100% zuiver bewaren - zelfs niet voor 99%, maar 100%. U moet uzelf volkomen vernederen. Uw aangezicht moet te allen tijde in het stof zijn. Zo leefde Elia. Als God zo'n jonge man niet kan vinden, dan hoop ik dat Hij een jonge zuster kan vinden die voor Zijn aangezicht leeft en Zijn stem zal doen klinken. U mag dan wellicht niet op de preekstoel staan, maar u kunt invloed op mensen hebben vanuit uw eigen huis. God heeft vele broeders en zusters in ons land nodig die voor Zijn aangezicht leven. Elia was een man die onmiddellijk gehoorzaam was zelfs tot in de kleinste dingen die God hem zei. God zei hem op een dag om heen te gaan en zich te verbergen bij de beek Kerit - en onmiddellijk ging hij (1 Koningen 17:3). Daar brachten de raven hem brood en vlees en dronk hij uit de beek (1 Koningen 17:6). Elke morgen om 8 uur bracht een raaf hem wat eten. Om 5 uur 's middags bracht een andere raaf hem weer wat eten. Deze raven brachten hem vlees. Als de raven hem groenten hadden gebracht zou het een wonder zijn geweest. Maar een raaf die vlees brengt (want daar houden ze zelf zo van) is zelfs een nog groter wonder. Zo voorzag God voor Elia. Maar gaandeweg, na een aantal dagen, begon Elia meer te vertrouwen op de raven dan op de Heere! Vele dienstknechten van de Heere vertrouwen de Heere aanvankelijk voor hun financiële noden. Maar na een paar jaar zijn ze niet langer afhankelijk van de Heere, maar van enkele raven - mensen die hun regelmatig ondersteuning sturen! Dat is ook precies wat er met Elia gebeurde. Dus, wat deed de Heere? Hij liet de raven stoppen eten te brengen. God wilde het vertrouwen dat Elia in de raven had gekregen weer terugbrengen tot afhankelijkheid van Hem alleen. Dank God daarom als de raven niet meer komen - wanneer de toegezegde ondersteuning wordt onderbroken. Dan leren we opnieuw om alleen op de Heere te vertrouwen voor al onze noden. Ik ben zelf ook door dergelijke ervaringen heen gegaan. Ik dank God voor al die keren dat hij mijn blik wegnam van de raven en weer op Hem deed zien, Die het vee bezit op duizend heuvels, en die beloofd heeft om te voorzien in al mijn noden naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid in Christus Jezus. De Heere veranderde zijn werkwijze en droeg Elia op om naar Sarefat te gaan. Sarefat was buiten de grenzen van Israël. Elia zou gedacht kunnen hebben dat daar één of andere rijke zakenman voor hem zou gaan zorgen. Maar toen hij aankwam in Sarefat, was het niet een rijke zakenman die hij aantrof, maar een arme weduwe die net bezig was haar laatste eten te bereiden! De Heere zei Elia: "Zij is degene die voor jou gaat zorgen"! Gods wegen zijn waarlijk verbazingwekkend. God laat zulke dingen gebeuren omdat Hij een naijverig, een jaloers God is. Hij wil dat wij alléén op Hem vertrouwen, en niet in raven of rijke zakenmensen. Hij gebruikt de zwakste mensen van wie wij het minst verwachten om ons te helpen, zodat geen vlees zal roemen in Zijn tegenwoordigheid. De weduwe zei: "Wij zijn juist bezig onze laatste maaltijd te bereiden en dan zullen we sterven". Elia sprak tot haar "vrees niet, maak er eerst een kleine koek van. De pot met meel zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken, tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal" (naar 1 Koningen 17:13 en 14). En de pot met meel raakte niet op en de kruik met olie hield niet op te schenken. Er zijn vele predikers vandaag de dag die dit gedeelte gebruiken om arme mensen aan te sporen hem geld te geven. Maar dat is een volledige misinterpretatie van dit schriftgedeelte. Ten eerste zijn vandaag de dag weinig predikers profeten zoals Elia. Ten tweede zijn vele predikers vandaag de dag liefhebbers van geld, in tegenstelling tot Elia. Deze twee punten alleen al plaatsen Elia in een totaal andere categorie dan al deze predikers die uit zijn op het geld van de armen. Bovendien vroeg Elia de weduwe om een eenvoudige maaltijd in tijd van hongersnood; hij at hetzelfde eten dat de weduwe en haar zoon aten. Vandaag de dag vragen predikers niet om geld zodat ze slechts kunnen overleven, maar ze hebben het nodig voor hun weelderige levensstijl. Er gaan vandaag de dag vele valse profeten rond. Helaas weten vele van Gods kinderen niet te onderscheiden tussen de ware en valse profeten en worden zodoende misleid.

268