Misleiding door valse wonderen en tekenen

Misleiding door valse wonderen en tekenen

Vandaag de dag is er veel misleiding in het christendom die veroorzaakt wordt door valse wonderen en tekenen - waarvoor Jezus ons waarschuwde in Mattheüs 24:24 en Paulus dat deed in 2 Thessalonicenzen 2:9. Paulus heeft ons ook in 2 Korinthe 11:1-4 gewaarschuwd voor de aard van deze misleiding: het komt tot ons in een andere Jezus, een andere geest en een ander evangelie.

"een andere Jezus" - Die ons niet vraagt ons kruis op te nemen en dagelijks aan onszelf te sterven;

"een andere geest" - Die mensen een ervaring en opwindende gevoelens geeft maar niet de kracht voor een heilig leven;

"een ander evangelie" - dat geen bekering vraagt en dat voorziet in onze aardse noden maar hen niet verlost van de zonde (dat de wortel is van alle problemen). Zo worden mensen tot "tweemaal meer een kind van de hel" (Matt. 23:15) gemaakt.

Om misleiding te ontlopen, moeten wij op Jezus zien en predikers in het licht van Wie Hij is beoordelen.

Hebben zij hetzelfde allesomvattende doel? De allereerste belofte in het Nieuwe Testament is "Jezus - Hij zal Zijn volk redden van hun zonden" (Matt. 1:21 - naar de Engelse vertaling). Dit is het voornaamste doel waarvoor Jezus naar deze wereld is gekomen. Een waarlijk Geestvervulde bediening zal erop uit zijn mensen vrij te maken van de zonde. Al het andere - inclusief genezing, wonderen en profetie - is van ondergeschikt belang.

Hebben zij dezelfde gezindheid c.q. houding? Het volgende wordt ons in de Schriften opgedragen: "Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was" (Fil. 2:5). We moeten daarom de gezindheid en houding van elke prediker vergelijken met die van Jezus. We moeten ons de volgende vragen stellen bij iedere prediker die wij horen: (I) Is hij nederig - zoals Jezus was? (II) Leidt hij mensen in de vrijmaking van zonden binnen en in waarachtige heiliging - zoals Jezus dat deed? (III) Vraagt hij mensen om geld te geven aan hem of zijn bediening? - Zoals Jezus nooit deed. (IV) Is hij eenvoudig benaderbaar voor eenvoudige of arme mensen - zoals zij Jezus konden benaderen?

Om zeker te zijn, kunt u onderstaande vragen bovendien stellen: (a) Leidt hij mensen tot Christus - en bindt ze niet aan zichzelf? (b) Heeft hij Godvrezende kinderen? (c) Heeft hij minstens één godvruchtige gemeente gebouwd? (d) Zijn de directe medewerkers godvruchtige mensen?

Hebben zij dezelfde houding ten opzichte van genezing? In de evangeliën lezen we niet één keer dat Jezus sprak over hoe we genezing kunnen ontvangen of wonderen kunnen zien. Terwijl hij duizenden mensen genas. In Handelingen lezen we evenmin één keer een prediking die uitlegt hoe we genezing of wonderen kunnen beleven. Dit terwijl zij toch vele mensen genazen. In alle 21 boeken van het Nieuwe Testament vinden we helemaal nergens iets over lichamelijke genezing - behalve één schriftplaats, namelijk Jakobus 5:14, 15, waar juist de oudsten worden opgeroepen om geloof te hebben en niet diegene die ziek is!

Maar wat we vandaag de dag vinden (in het bijzonder via de zogenaamde christelijke TV zenders) is precies het tegenovergestelde: we horen honderden boodschappen over genezing en wonderen - maar we zien nauwelijks een echte, bovennatuurlijke genezing. Van de meeste van de zogenaamde "genezingen" die op TV worden getoond, is bewezen dat ze gespeeld waren of onvoldoende aangetoond door onafhankelijke bronnen.

Jezus en de apostelen spraken echter veel over vrijmaking van zonden.

Maar vandaag de dag horen we nauwelijks nog een prediking (via TV of van de preekstoel) over hoe we vrij kunnen worden van zonden als boosheid, begeerte naar vrouwen en liefde voor geld (zoals Jezus predikte in Mattheüs 5 en 6). In de Schriften vinden we een naam die precies het tegenovergestelde representeert van wat Christus deed: "antichrist". Vandaag de dag heeft de geest van de antichrist zich sterk verspreid in het evangelische christendom. Dit is een teken dat Satan diep in het christendom is doorgedrongen met zijn misleidingen.

Waarom staat God misleiders onder Zijn volk toe? In Deuteronomium 13:1-3 wordt ons verklaard waarom God zulke misleiders onder Zijn volk vrijelijk laat begaan: "Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder geeft, en dat teken of dat wonder, waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten we achter andere goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen, luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar degene die dromen heeft! Want de HEERE, uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de HEERE, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel".

God staat valse profeten toe waarachtige tekenen en wonderen te doen en te profeteren over dingen die ook echt uitkomen om Zijn kinderen te beproeven - om te zien of ze werkelijk Hem alleen liefhebben of de goden nalopen waartoe de valse profeten oproepen.

Vandaag de dag zijn twee van de belangrijkste goden waartoe valse profeten christenen oproepen te volgen de goden van "geld" en "vermaak" (entertainment).

Geld - Mensen worden opgeroepen om welvaart en gezondheid te zoeken door geld te doneren aan de bediening van de prediker. Petrus echter vermaande de tovenaar Simon sterk, toen hij Gods gaven voor geld wilde kopen (Hand. 8:18-23).

Vermaak/Entertainment - Kerken zijn plaatsen van vermaak en entertainment geworden waar wereldse stijl van muziek en andere wereldse methoden worden gebruikt om mensen te trekken. Op deze wijze is het Satan (de machthebber van deze wereld) gelukt om christenen werelds-gezind en zo ineffectief voor God te maken.

Miljoenen christenen volgen de leringen van deze valse profeten vandaag de dag omdat deze leringen hun vleselijke verlangens bevredigen. Deze valse goden zijn de afgoden die christenen aanbidden in vele kerken en gemeenten vandaag. Wie oren heeft, laat hij horen.

268