Valse opwekking

Valse opwekking

Jezus en de apostelen waarschuwden steeds weer opnieuw dat de laatste dagen gekenmerkt zouden worden door een wereldwijde misleiding en een menigte van valse profeten. (Matth. 24:3-5,11,24; 1 Tim. 4:1) – en we hebben er veel gezien in de laatste decennia. Waarom worden miljoenen christenen misleid door deze valse profeten en deze valse "opwekkingen"? Waarom vallen zo vele predikers ten prooi aan immoraliteit en hebzucht? Hier zijn, zoals ik het zie, sommige van de hoofdredenen:

  • De meeste christenen zijn zich niet bewust van wat het Nieuwe Testament ons leert, omdat zij het niet zorgvuldig hebben bestudeerd; en daardoor volgen zij de leringen van hun leiders en niet de leringen van het Nieuwe Testament.
  • Wonderen (bovennatuurlijke gaven) zijn belangrijker geworden voor hen dan hun karakter (een bovennatuurlijk leven).
  • Materiële rijkdom is voor hen belangrijker dan geestelijke rijkdom.
  • Ze zijn niet in staat om de vleselijke uitingen of de psychologische manipulatie te onderscheiden van de échte beweging van de Heilige Geest; de reden hiervoor is opnieuw onwetendheid van het Nieuwe Testament.
  • Ze zijn niet in staat het onderscheid te maken tussen psychosomatische genezing (genezing die komt door een juiste houding in het denken) en bovennatuurlijke genezing in Jezus' Naam.
  • Emotionele opwinding en vreemde lichamelijke manifestaties zijn belangrijker geworden dan de innerlijke vreugde van God.
  • Wat de leiders betreft is hun bediening voor de mensen belangrijker geworden dan hun eigen wandel met God.
  • De goedkeuring van mensen is belangrijker geworden voor deze leiders dan de goedkeuring van God.
  • Het aantal mensen dat de samenkomsten bezoekt is voor deze leiders belangrijker geworden dan of deze mensen wel totaal toegewijd zijn aan Christus.
  • Het bouwen van een persoonlijk koninkrijk en hun financieel imperium is belangrijker geworden voor deze leiders dan het bouwen van een lokale gemeente/kerk en zichzelf tot dienstknechten te maken t.b.v. deze lokale gemeenten/kerken (Jer. 6:13).

Dit alles is ZEER TEGENGESTELD aan wat Jezus onderwees. Dat wat tegengesteld is aan Christus wordt de "antichrist" genoemd in het Nieuwe Testament. Als christenen dit niet duidelijk zien, zal het zo zijn dat wanneer de antichrist verschijnt in de wereld, met valse tekenen en wonderen (2 Thess. 2:3-10), zij hem ook blindelings zullen accepteren. Door de Geest van Christus geleid worden, betekent een geest bezitten die tegengesteld is aan de voorgaande punten. Hier is een omschrijving van Jezus' woorden in Mattheüs 7:13-27 (lees het in de context van de hoofdstukken 5 tot en met 7): "Zowel de poort als de weg tot het EEUWIGE LEVEN zijn erg nauw – zoals ik u net heb beschreven." Maar de valse profeten zullen komen en u vertellen dat de poort en de weg niet nauw zijn maar makkelijk en breed. U zult in staat zijn hen makkelijk te herkennen door de vrucht van hun karakter te observeren: leven ze een leven vrij van boosheid, vrij van begeerte naar vrouwen, vrij van de liefde voor geld en vrij van het bezorgde zoeken naar materiële rijkdom (zoals de wereld dit zoekt)? Preken ze tegen deze dingen, zoals ik hier doe? (Matth. 5:21-32; 6:24-34). Deze valse profeten mogen vele bovennatuurlijke gaven bezitten en wonderen doen en zelf mensen genezen "in Mijn Naam", maar Ik zal ze naar de hel sturen op die laatste dag, omdat ze Mij niet kenden (als DE HEILIGE) en ze de zonden in hun eigen leven niet opgaven (Matth. 7:21-23). Als je een kerk wilt bouwen op de rots die – nu, straks of in de eeuwigheid – niet wankelt....wees alert om alles te doen wat Ik tot je gesproken heb (Mattheüs 5-7) en onderwijs de mensen in alles wat Ik je geboden heb te doen. Dan zal Ik altijd bij je zijn en Mijn autoriteit zal achter je staan (Matth. 28:20,18). Maar als je alleen maar hoort wat Ik zeg en het niet doet, dan zal het voor de mensen misschien lijken op een grote en indrukwekkende kerk, maar het zal zeker ten gronde gaan en vallen op een dag (Matth.7:25).

Hoe kunnen wij dan een onwankelbare kerk bouwen in deze laatste dagen?

1. We moeten de Bergrede uitleven (Mattheüs 5-7) en het continu preken.

2. We moeten leven in het Nieuwe Verbond en niet in het Oude Verbond. Want we moeten duidelijk het verschil weten tussen de twee verbonden (2 Kor. 3:6). We moeten ook het Nieuwe Verbond preken. Wanneer predikers vandaag aan de dag in erge zonden vallen, dan rechtvaardigen zij zichzelf (en vinden er troost in) door voorbeelden van Oude Testamentische heiligen die in zonden vielen. En ze hervatten hun bediening weer na een periode van stilte. Ze noemen de voorbeelden van David die overspel pleegde, en Elia die depressief was, en zeggen dan: "Maar God gebruikte hen nog steeds"! Maar ze noemen niet het voorbeeld van Paulus die leefde in overwinning en reinheid tot het einde van zijn leven. Wat deze predikers (en de meeste christenen) niet hebben gezien is dat deze Oud Testamentische heiligen GEEN voorbeelden zijn voor vandaag. We hebben veel meer ontvangen in de eeuw van genade – "en aan wie meer gegeven is, van hem zal meer geëist worden" (Luk. 12:48). Jezus is de Middelaar van het NIEUWE verbond en HIJ is ons voorbeeld en de Auteur van ons geloof vandaag – niet David of Elia. Het verschil tussen de Oud Testamentische heiligen (genoemd in Hebreeën 11) en Jezus wordt heel duidelijk uitgelegd in Hebreeën 12:1-4. Maar weinigen leven vanuit deze realiteit. Maar weinigen hebben gezien dat "God heeft voorzien in iets BETERS voor ons" in het Nieuwe Verbond (Hebr. 11:40). Elk van ons kan vallen op de manier waarop vele predikers gevallen zijn, als wij niet waakzaam en alert zijn - want satan is een kundige vijand. Onze veiligheid ligt in het exacte gehoorzamen van de leringen van het Nieuwe Testament, en in het onderwerpen aan godvruchtig leiderschap. (Als ik het over "godvruchtig" leiderschap heb dan bedoel ik hen die niet één van de verkeerde waarden hebben, die ik eerder genoemd heb). Als we leren van de fouten van anderen, kunnen we het voorkomen om zelf ook die fouten te maken. Laten we onze gezichten altijd in het stof houden voor de Heere – want het is daar, waar we Goddelijke openbaring zullen ontvangen, zoals Johannes in Openbaring 1 vers 17. Als we onszelf vernederen, zullen we genade ontvangen om overwinnaars te zijn (1 Petr. 5:5). En als de Heilige Geest ons de Waarheid in Gods Woord en de waarheid over onszelf laat zien, laten we dan totaal eerlijk zijn en de waarheid liefhebben, om gered te worden van alle zonden. Dat is de weg waardoor wij beschermd zullen worden door God Zelf voor alle misleiding (2 Thess. 2:10,11). Amen.

268