Verwacht je Hem?

Verwacht je Hem?

In de kerk gaat het in preken maar weinig over de wederkomst van de Heere Jezus. Klopt dat wel? Is het belangrijk om veel met de wederkomst bezig te zijn?

Die stelling is waar en niet waar. Niet waar, omdat in vrijwel iedere kerk elke zondag wordt beleden: "…vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden…" Maar de stelling is ook waar. Je kunt niet zeggen dat er in onze kerken een hartelijk uitzien leeft naar de komst van Jezus. Of dat klopt? Van geen kant! Als een bruid niet uitziet naar de huwelijksdag is dat een slecht teken. Het is maar zeer de vraag of het dan ooit zal komen tot een gelukkig huwelijk.

Hem terug verwachten is de normale christelijke levenshouding. De eerste christengemeente heeft zich niet vergist in een spoedige komst van Hem. Wij vergissen ons door zo te leven alsof de wederkomst per definitie nog vreselijk lang duurt. Het is nog erger. Als we nooit naar Zijn komst uitzien, lijken we meer op de spotters uit de Petrusbrief. "Komt er nog wat van", zeiden ze. "Van dat Koninkrijk van God? We zien er niet veel van." "Ja", zegt Petrus, "er komt zeker wat van, maar één dag is bij de Heere als duizend jaren en andersom." De wijzers van Gods klok lopen anders dan van onze klok. Waarom? "Omdat", zegt weer Petrus, "Hij niet wil dat er enigen verloren gaan" (2 Petrus 3:9). Kun je dat begrijpen? Hij is nog niet gekomen, omdat Hij eerst nog wil kloppen op de deur van jouw hart. Om binnengelaten te worden. Dat kan geen uitstel lijden. Want we kunnen de dag van Jezus' komst niet berekenen, maar je kunt er wel óp rekenen. Door te letten op de tekenen. Het voert te ver om in dit korte stukje op die tekenen in te gaan. Dat is de vraag ook niet. De vraag is of het voor een christen belangrijk is om ermee bezig te zijn.

Vijf redenen waarom die levende verwachting inderdaad belangrijk is:

  1. De verwachting van Hem biedt troost in het lijden. Het is volkomen legitiem om ook om deze reden uit te zien naar Zijn komst. In je eigen lijden, maar ook ziende op al het lijden in deze wereld. Straks worden alle tranen afgewist. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen. Als Hij komt wordt het pas ten volle echt goed. Een waar christen kan zeggen: "Het beste komt nog…"
  2. De verwachting van Hem is een aansporing tot heiligmaking. "Eenieder die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is" (1 Joh. 3:3). Als je als bruid wacht op je bruidegom, zorg je dat je er goed uitziet. Op z'n mooist! Ik hoorde van een bruiloft waar de bruid, wachtend op haar bruidegom, een kop koffie over haar jurk liet vallen. Haar hele jurk onder de vlekken. Ze hebben er alles aan gedaan om die jurk schoon te krijgen, want… haar bruidegom kwam eraan.
  3. Het verwachten van Hem versterkt het geloof. Veel gebrek aan zekerheid houdt verband met een te veel opgaan in deze wereld. Een wereld die zo vaak teleurstelt en uiteindelijk zal vergaan. "Wel nu", zegt Petrus, "omdat dan al deze dingen zullen vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de komst van de dag Gods…" (2 Petrus 3:3, 4:8-13). Bedenk de dingen die boven zijn. Ontmoet Hem niet terloops, maar neem de tijd voor gebed en Zijn Woord.
  4. Hem verwachten omdat de Kerk dan eindelijk één zal zijn. Hier zitten zelfs Calvijn en Luther niet helemaal op één lijn. Hier zijn er voorgangers die elkaar bestrijden met de hand op de Bijbel. Wat kun je moe worden van al die verdachtmakingen en dwangmatigheden. Straks zullen de wolf en het lam samen weiden, terwijl hier de lammeren elkaar soms niet verdragen. Maar als Hij komt, zal alles door de vrede bloeien: "Vader, Ik wil dat zij één zijn…"
  5. Hem verwachten omdat ik Hem dan eindelijk kan geven wat Hij waard is. Nu kan ik Hem nooit geven wat Hij waard is om te ontvangen. In mijn beste ogenblikken zou ik het wel willen, maar kan ik niet beantwoorden aan Zijn liefde en Zijn genade. Maar straks zal ik Hem eindelijk zien. Dan zal God eeuwig alles zijn en in allen! Of het belangrijk is om met de wederkomst bezig te zijn? Vast en zeker! "En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet... Die deze dingen getuigt zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja kom, Heere Jezus."
269