Wereldberoemde mensen op hun sterfbed

Wereldberoemde mensen op hun sterfbed

Het is erg interessant en onthullend wanneer men eens bestudeert wat beroemde mannen kort voor hun dood gezegd en ondervonden hebben. Een blik op het sterfbed verraadt vaak meer dan al die grote woorden en werken tijdens hun leven.

Op het moment dat mensen oog in oog met de dood staan, verliezen velen hun masker en worden eerlijk.

VOLTAIRE De beroemde satiricus, kwam op een vreselijke manier aan z'n einde. Zijn verpleegster zei: "Voor al het geld van de wereld wil ik geen ongelovige meer zien sterven!" Hij schreeuwde de hele nacht om vergeving.

DAVID HUME De atheïst schreeuwde: "Ik ben in de vlammen!" Zijn vertwijfeling was een vreselijke scène.

HEINRICH HEINE Was een grote spotter. Later bekeerde hij zich en tegen het eind van zijn leven schreef hij nog een gedicht, waarvan de laatste regels luidden: "o Heer, o Heer, voor U kniel ik neer, vergeef, vergeef me mijn liederen!"

NAPOLEON Zijn lijfarts schreef: "De keizer stierf eenzaam en verlaten. Zijn doodsstrijd was vreselijk."

CESARE BORGIA Een staatsman: "Voor alles heb ik maatregelen getroffen in de loop van mijn leven, alléén voor de dood niet en nu moet ik volledig onvoorbereid sterven."

KAREL IX (Frankrijk) "Ik ben verloren, ik erken het openlijk."

HOBBES Een Engelse filosoof: "Ik moet een vreselijke engte door die naar de duisternis leidt!"

SIR THOMAS SCOTT De vroegere president van het Engelse Hogerhuis: "Tot op dit ogenblik dacht ik, er is geen God of hel. Nu weet en voel ik, dat beide bestaan en ik ben aan het verderf uitgeleverd door het rechtvaardige oordeel van de Almachtige."

GOETHE "Meer licht!"

LENIN Stierf in geestelijke onmacht. Hij bad tafels en stoelen om vergeving voor zijn zonden. Wat ontstellend voor een man, die voor miljoenen een voorbeeld en leider werd.

SINOWJEW De president van de Communistische Internationale, die door Stalin werd doodgeschoten: "Hoor Israël, de Heere onze God is de enige God."

CHURCHILL "Wat een dwaas ben ik geweest!"

JOGODA Chef van de Russische geheime politie: "Er moet een God bestaan. Hij bestraft me vanwege mijn zonden."

JEZUS CHRISTUS "Het is volbracht."

NIETZSCHE Stierf waanzinnig.

JAROSLAWSKI President van de internationale goddelozen beweging: "Alstublieft, verbrand al mijn boeken. Zie de Heilige! Hij wacht reeds lang op mij, Hij is hier."

BOEDDHA "Ik heb het niet gemaakt."

Hoe zal u sterven? Zal het bij u ook te laat zijn? Hoe zullen uw laatste woorden luiden, hoe zullen uw laatste ervaringen van uw (aardse) leven zijn?

Voltaire, David Hume en anderen zouden zeker gelachen en gespot hebben wanneer men ze tijdens hun leven duidelijk gemaakt zou hebben dat ze zonder Jezus Christus eeuwig verloren zouden gaan. Maar ook zij moesten erkennen, hoe waar de Bijbel is, als er staat: "En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel." (1) Dit oordeel geldt zonder uitzondering voor ieder mens op grond van persoonlijke schuld en zonden, die we in ons leven op ons geladen hebben. Zulke zonden kunnen niet door goede werken teniet worden gedaan of uit de wereld worden geruimd. Wijzelf kunnen niets aan onze redding doen dan in vertrouwen aannemen wat God voor ons heeft gedaan. De Bijbel zegt daarover: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave." (2) Door eigen inspanningen kan niemand zichzelf voldoende rechtvaardigen voor God, de rechtvaardige Rechter! Maar God zond Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde om voor ons in deze hulpeloze situatie een weg tot redding te openen. Jezus stierf in onze plaats aan het kruis om daarmee het oordeel van God over onze zonden op Zich te nemen.

Zijn laatste woorden: "HET IS VOLBRACHT!" getuigen van deze allesomvattende bevrijding van God voor ons. Op deze manier hebben christenen vrede met God tijdens dit leven en ook in de dood.

Een Chinees communist, die vele christenen voor executie had uitgeleverd, kwam tot een predikant en zei: 'Ik heb velen van jullie zien sterven. Jullie christenen sterven anders. Wat is jullie geheim?' Het geheim van echte christenen is de innerlijke vrede, die uit een nauwe relatie met God voortkomt.

Als u ook een zinvol leven door die vrede met God zou willen gaan beginnen, vraag Hem daar dan om in een persoonlijk gebed. Het komt niet op de wijze van formuleren aan, maar op je innerlijke houding. De Heere Jezus Christus zegt: "Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen." (3)

U kunt natuurlijk ook heel zelfverzekerd met een glimlach deze dingen aan de kant schuiven en uit uw gedachten verdringen. Maar u kunt de dood niet ontvluchten. Luister daarom naar de raad van de profeet Amos: "Zo schik u, o Israël! om uw God te ontmoeten." (4)

Op onze site kunt u veel materiaal vinden die u een gids kunnen wezen op weg en reis naar de eeuwigheid. Het belangrijkste is dat u Hem mag vinden, uw zonden u om niet worden vergeven in het Bloed van de Heiland. De Geest kan alleen dat toepassen aan uw onsterfelijke ziel!

269