Appélwoord Arjan Baan - Mars voor het leven

Mars voor het Leven 2014 - Den Haag - Circa 2.000 mensen liepen mee tijdens de mars tegen abortus. Aan het eind van de middag heeft Arjan Baan - namens Heart Cry - nog gesproken tijdens een bijeenkomst. Hierbij het korte appélwoord van 10 minuten. Vrienden van én voor het Leven, het is een zegen om vandaag hier interkelijk bij elkaar te zijn. 1. Het samenkomen geeft een gevoel van verbondenheid. Het is moedgevend. We zijn niet alleen in ons appél voor het leven. 2. Het samenkomen geeft ook een gevoel van urgentie. Het is vijf voor twaalf. Nederland gaat -zonder God- haar ondergang tegemoet. We moeten een heart cry en schreeuw om leven laten horen! "O land, land, land, hoor des HEEREN Woord" (Jer. 22:29). "Het is tijd voor de HEERE dat Hij werke, want zij hebben Uw wet verbroken" (Ps. 119:26). We komen samen in een wereld, die in vuur en vlam staat en in een tijd waar veel onschuldig bloed wordt vergoten. Allemaal hebben we de foto's gezien en/of de berichten gehoord van de onthoofdingen en gruwelijke christenvervolging in Irak, Syrië en Nigeria. Afschuwelijk en walgelijk. (Laten we hen ook niet vergeten vandaag... ) De grote vraag vandaag is echter: zijn wij ervan doordrongen dat wij hier in Nederland ook in een oorlog betrokken zijn? Een heilige oorlog, een geestelijke oorlog. Over IS gesproken. Satan Infecteert en Indoctrineert onze natie en bevolking. Op het gebied van normen en waarden, euthanasie, abortus, visie op homoseksualiteit, emancipatie, pornografie zijn er demonische machten en progressieve krachten volop actief om de samenleving te hersenspoelen. Het meest aangrijpende is dat het sluipenderwijs gebeurd...Dit zonde-virus verspreid zich ook over de kerken en gemeenten. Dagelijks worden we met e-mails en telefoontjes van kerkelijke mensen geconfronteerd. Ze zijn het spoor bijster. Ze zijn verstrikt geraakt in het warnet van één of andere zonde of verslaving. Ze verkeren in wanhoop en depressie en hebben soms fatale beslissingen genomen, met een point of no return. Vrienden van het Leven, we kijken naar vervolgde christenen, maar beseffen amper dat wij als Westerlingen op een gruwelijke manier door een geestelijke(!) vijand worden vervolgd. Het leven wordt hierdoor niet meer op waarde geschat, de dood wordt gepropageerd. Door de geschiedenis zien we die voortdurende strijd tussen het Leven en dood. Tussen het rijk van Jezus Christus en het rijk van Satan. Als we deze ontwikkelingen op ons in laten werken, dan zou je de moed kunnen verliezen. Dat moeten we niet doen! Het Oude Testament bevat indrukwekkende geschiedenissen van een gelovige minderheid, die het werkelijk van God verwachtte! We lezen in 1 Koningen 19:14 "Ik (Elia) heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten. De altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik ben alleen overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen." Elia was met 7.000 ook in de minderheid. Hij was echter een man van gebed en geloofde in een groot(!) God. Hij was verwikkeld in een strijd met de goddeloze Izebel, een dochter van de hel. Izebel had de priesters van God naar de rand van de samenleving gedreven. Zij werden vervangen door boomstammen van valse goden. Een pikzwarte duisternis kwam er over het land. De zonde en ongerechtigheid werd ingedronken als water. Iedere dag steeg de rook op vanaf duizenden afgodsaltaren. Het volk Israël had God vaarwel gezegd. Het zout was smakeloos geworden. Het fijne goud verduisterd. Er ging geen getuigenis meer uit van het volk van God! Weet je wie dat deden? Kinderen van Abraham. Hun voorgeslacht had God gediend en aangeroepen. De Heere had wonderen gedaan onder het volk Israël. Juist dit gezegende volk met de Thora (de Wet) had God verlaten. Is dat ook niet het beeld van ons land en onze samenleving?! Wij zijn als natie zo enorm gezegend. We werden het Israël van het Westen genoemd. We hebben verschillende keren een Gouden Eeuw (periode) gekend. We mogen terugzien op Godvrezende vorsten. Een overheid die de Statenvertaling mogelijk maakte. Maar nu? We zijn zelfgenoegzaam en onafhankelijk geworden. We hebben God niet meer nodig. We redden het zelf wel. We creëren onze eigen afgoden: bezit, sport en spel. We zien de gevolgen: een enorme kerkverlating. Kerken worden supermarkten en disco's. Een samenleving die leeft van entertainment, waar geen plaats meer is voor God en de Bijbel. We zien het om ons heen gebeuren: de toename van echtscheidingen, eenouder gezinnen, velen wonen "los-vast" samen, abortussen om de meest onzinnige redenen en als we het leven beu zijn maken we er een eind aan; we doen aan euthanasie. God heeft ons ingestelde gezagsdragers gegeven voor de beschermwaardigheid van het leven: de kerk, de staat en het gezin. De kerk verkeert momenteel in een identiteitscrisis. De staat laat Gods Woord los en geeft miljoenen euro's subsidie aan sport en heeft geen oog voor het ongeboren kind. Huwelijk en gezin worden als ouderwets bestempeld en dikwijls in koelen bloede uiteengerukt. O, als deze drie gezagsdragers gaan dwalen, zijn we reddeloos verloren. Juist deze drie "kerk, staat en gezin" liggen onder vuur. En daarom moeten we juist daarvoor blijven bidden! Temidden van de goddeloze toestand in Israël richt God een man op. Elia is zijn naam. Een mens, net zoals wij (Jak. 5:17). Wat was het geheim van zijn leven? "Hij heeft gebeden". Hij heeft dagelijks voor God gestaan en gepleit bij God voor zijn land en volk. Hij ging in de bres staan voor zijn volk. (Ezech. 22:30) De opwekkingsprediker Leonard Ravenhill zegt: "Bidders zijn altijd onze nationale weldoeners". Elia riep God aan, in aanbidding en voorbede. "Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt." (18:37) Elia heeft niet gebeden dat overspelige priesters vernietigd moesten worden. Hij bad ook niet om bliksemstralen om het volk Israël te vernietigen. Nee, Hij bad dat de glorie van God en de kracht van God geopenbaard zou worden! Misschien zeg je wel: "Waar is de Heere de God van Elia?" “Waar is de God van Nederland?” Nou, dat is toch duidelijk? Waar Hij nog altijd is - op Zijn Troon! Diezelfde God leeft nog! De Engelse predikant Marten Lloyd-Jones zegt in een preek over de noodzaak van opwekking. "Laten we ophouden om naar de wereld om ons heen te kijken en laten we op Hem zien. Dat heeft de Kerk nodig: haar hoofd opheffen en op Hem zien. Laten we niet langer zien op de omstandigheden. Jezus is de Hoop voor de Kerk. Dit is de weg waardoor wij bemoedigd worden in het gebed en onze voorbeden. Onze enige uitweg is, ik herhaal het nog een keer, op Hem te zien...Hij is als Overwinnaar uit de strijd gekomen. Hij is de Bevrijder". Lieve mensen, we verwachten de Overwinnaar, de Bevrijder en Vredevorst! Laten we met verlangen uitzien naar Zijn werk en bovenal uitzien naar Zijn komst. A. De geestelijke nood is groot. Zijn we nog bezorgd over de geestelijke achteruitgang van ons land? Wat is uw en jouw last die je met je meedraagt in gebed? Alleen vandaag of gedurende het hele jaar? Laten we bidden dat ogen open gaan voor satans leugens en bedrog. Bid dat ogen geopend worden voor misleiding/verleiding. B. Wij hebben ook in deze tijd profeten - Elia's - nodig, die tegen de stroom in zwemmen. We zijn geroepen onze hartenkreet voor hét Leven te laten klinken. Elia schuwde niet om Achab en Izebel te waarschuwen. Laten we in onze omgeving in liefde en ernst waarschuwen als het Leven geweld wordt aangedaan. C. We zien gelukkig een jongere generatie opstaan, die terug wil keren naar de Bijbel. We weten dat er jongeren op een Bijbelse manier een relatie en huwelijk willen aangaan, ouders met een warm hart voor het gezin hun kinderen willen opvoeden. Jazeker...."Er zijn er ook in Nederland nog 7.000 die hun knie voor Baäl niet gebogen hebben en wiens mond hem niet gekust heeft" (1 Kon. 19:18). Het is een bemoediging om te zien dat er een nieuwe generatie opstaat en weer terug verlangt naar "de oude paden". Ze verlangen om de “Waarheid van Gods Woord in de praktijk van elke dag toe te passen”. O, laten we de kerkelijke strijdbijlen begraven, en één van hart God aanroepen: "Antwoordt ons, antwoordt ons, toon ons nu Uw heerlijkheid!" D. Vrienden voor het Leven, laat de focus niet zijn op deze ene dag. Niet 1 dag per jaar een Mars voor het Leven. Nee, laten we 365 dagen per jaar een Mars voor hét Leven (hoofdletter) houden. Laten we allemaal op de plek waar God ons gesteld heeft getuigen en bidders zijn, zodat door onze levens heen de Heere Jezus zichtbaar zal zijn in ons dagelijkse leven. Alleen dan zal de Kerk weer het zout zijn, dat het bederf tegengaat! Leonard Ravenhill zei: "Één biddend mens staat bij God opgetekend als een meerderheid." De koningin van Engeland vreesde de gebeden van de hervormer John Knox meer, dan duizend soldaten. Als we allemaal als biddende Elia's naar huis gaan, dan gaan we die lang gewenste - door God gewerkte opwekking en herleving - nog zeker meemaken. Want: DIE God leeft nog! Namens Stichting Heart Cry, Evangelist Arjan Baan 6 december 2014
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286