De gereedschapskist van de Heilige Geest

De gereedschapskist van de Heilige Geest M.M. van Campen UItgeverij Groen € 9,95 ISBN 97890S8970122 'Ik zit nog in het pierebadje' Verrassend: een dominee uan de Gereformeerde Bond binnen de PKN pleit in een bijbelstudieboekje voor openheid rond de Geestesgaven. "Ik had zes jaar geleden nooit kunnen denken dat ik nog eens in deze wateren terecht zou komen." Voormalig dorpsdominee M.M. van Campen (1965) - zwarte pantalon, hagelwit overhemd - is sinds 2005 predikant van de Mara¬nathakerk, een klassieke bondsgemeente in Rotterdam-Zuid. Hoe kwam het tot de opmerkelijke ommezwaai in zijn leven op dit punt? "Zo'n zes jaar geleden vroegen cate¬chisanten mij of ik eens wilde preken over de gaven van de Geest," vertelt hij. "Ik had me daar nooit zo in verdiept, dus die vraag bleef liggen. Maar sindsdien heb ik drie boeken gelezen die mijn ogen hebben geopend: De Geest van God van Willem Ouweneel, De gaven van de Geest van Derek Prince, en De doop met de Heilige Geest van - nota bene - een voluit gereformeerde broeder, ds. D.G. Molenaar. Hun boeken overtuigden me ervan dat we iets wezenlijks missen in onze kringen." Doorgestreept "Tijdens een studieverlof in 2009 las ik dat boekje van bijbelleraar Derek Prince. lk was juist bezig met een prekenserie over een uitdrukking die Paulus zes keer gebruikt: `Ik wil niet, broeders, dat u onbekend bent met...' Hij noemt dan steeds thema's die hij uitermate belangrijk vindt, bijvoorbeeld lsraëls toekomstige bekering, Romeinen 9-11, en het lot van de in Christus ontslapen gelovigen, 2 Tessalonicenzen 4. Mijn laatste preek ging over `de geestelijke uitingen', 1 Korintiërs 12. Terwijl ik daarmee bezig was, dacht ik: 'Paulus vond deze Geestesgaven kennelijk zeer belangrijk; vind ik dat óók? - Zo kwam ds. Van Campen op het idee om een nieuwe prekenserie te houden, nu over de negen gaven die Paulus in 1 Korintiërs noemt (zie pag. 23). "Bij de voorbereiding wilde ik - naast bestudering van de bijbelse gegevens - niet alleen kijken wat evangeli¬sche christenen hierover schrijven, maar ook nagaan of er in mijn eigen traditie sporen van te vinden zijn. Dat bleek het geval! Bij¬voorbeeld in de vroegere gezelschappen; het kwam voor dat gelovigen daar ook een woord van wijsheid of kennis kregen, al noemden ze dat niet zo. Het boek van ir. Jan van der Graaf over wijlen ds. G. Boer (een van de beroemd¬ste voorzitters van de Gereformeerde Bond, red.), Passie voor het Evangelie, heb ik in dit verband verslónden. Ds. Boer zei: 'De gaven zijn weg, maar dat hoort niet zo te zijn!' Ik vroeg me verbijsterd af: waarom wordt dát bijbelse geluid in onze kringen eigenlijk niet gehoord? Calvijn zag deze gaven als startver¬sterkers voor de begintijd van de christelijke gemeente; later waren ze niet meer nodig — de zogenaamde `streeptheologie'. Waar Paulus een dikke streep onder zet, dat heb¬ben wij doorgestreept!" Verlegenheid De prekenserie over de negen Geestesgaven, die goed landde in de gemeente, zijn om¬gewerkt tot De gereedschapskist van de Heilige Geest. In dit bijbelstudieboekje spreekt hij ook zijn eigen verlegenheid rond het onder¬werp uit. Met tongentaal heeft hij bijvoor¬beeld geen persoonlijke ervaring. "Maar ik zeg er liever hakkelend toch iets over, dan dat ik zwijg. Als het gaat om bevrijdigings¬pastoraat en ziekenzalving, dan heb ik daar inmiddels wel - biddend, voorzichtig en in nauw overleg met de kerkenraad - de eerste stappen in gezet. Ik zit nog in het pierebadje, maar ik verlang naar het diepe." Dat verlangen wortelt in zijn overtuiging dat de Geestesgaven geen `extraatje', maar essentieel zijn. "Als we ze missen, zijn we niet een gemeente zoals God die bedoelt. God gebruikt niet alleen het Woord, ook de Geest. Woord én Geest: onderscheiden, maar onlosmakelijk verbonden. Ik ben ervan overtuigd dat we in de eindtijd leven, waarin - zie 1 Tessalonicenzen 2 - zich tekenen en krachten van satan openbaren. Mijn verlangen is dat Christus' gemeente weer zal zijn als een chanoekia, een negenarmige kandelaar, waarop de negen Geestesgaven als heldere lichten branden in een donkere nacht - Gods grote Naam ter eer." De negen gaven van de Geest (1 Koritne 12): 1. Het woord van wijsheid 2. Het woord van kennis 3. Het onderscheiden van geesten 4. Geloof 5. Genezingen 6. Werkingen en krachten 7. Profetie 8. Allerlei talen 9. Uitlegging van talen
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286