Heart Cry wil terug naar volle rijkdom van Bijbel

Op Refoweb stond een artikel over Stichting Heart Cry. Stichting Heart Cry heeft van Refoweb ruimte gekregen om te reageren. "Namens Heart Cry willen wij een reactie geven op zijn antwoord. (Dit is dus geen antwoord op zijn brochure tegen Heart Cry!) We zijn hier echter uiterst voorzichtig om een antwoord te schrijven; we hebben geschroomd om dit te doen." We willen er namelijk voor waken dat we in een soort polemisch gevecht getrokken worden waardoor er een conflict dreigt te ontstaan. Door middel van de media lijkt er steeds meer een situatie te ontstaan dat er twee partijen zijn: ‘vóór of tégen Heart Cry’ of ‘Heart Cry versus de kerk’. Dit is absoluut onze bedoeling niet. Het is vooraf goed om kennis te nemen van onze doelstellingen, welke uitvoerig worden uitgewerkt in het visiedocument. Deze tref je aan via deze link. We willen er nadrukkelijk op wijzen dat wij geen moeite hebben met de belijdenisgeschriften. Wel spreken we uit dat we er voor moeten waken niet door de bril van de belijdenisgeschriften naar de Heilige Schrift te kijken. Wij zien wel degelijk de waarde van de (gereformeerde) belijdenis in, alleen is het de vraag hoe en of deze functioneert binnen de gereformeerde gezindte. (Uiterst) links en (uiterst) rechts onderschrijven dezelfde formulieren en toch bindt het hen niet samen. Waar is de 'enigheid' dan nog op gebaseerd? We zien soms helaas het tegenovergestelde. De formulieren worden dan gebruikt als maatstaf voor rechtzinnigheid. Dat kan toch niet het doel zijn van een belijdenis? Een belijdenis moet iets dynamisch blijven. Het is echter te vrezen dat de gereformeerde belijdenis vaak zeer statisch functioneert en vooral gebruikt wordt aan te geven wat rechtzinnig is en wat niet. Dit alles overwegende hebben we ervoor gekozen deze belijdenis niet expliciet te noemen. (Ook voor gereformeerd dan wel reformatorisch geldt: 'in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’). Ecclesia reformata semper reformanda, klonk het sinds de zestiende eeuw: de kerk moet zichzelf voortdurend hervormen om trouw te blijven aan de kern van het evangelie. Wel kiezen we ervoor de drie sola's van de reformatie aan te halen. Alleen de Schrift, alleen genade en alles alleen door het geloof. Wij geloven dat de Bijbel werkelijk tot leven en volle ontplooiing komt door deze te lezen zonder het gebruik van andere hulpbronnen. De belijdenisgeschriften zijn in een bepaalde tijd, onder bepaalde omstandigheden tot stand gekomen. Iedere tijd heeft weer andere accenten nodig. Juist in deze tijd van geestelijk verval en wereldgelijkvormigheid is het nodig om op te roepen tot wedergeboorte, radicale bekering, levensheiliging en toewijding op alle terreinen van het leven. Zoals bekend houden ondergetekenden toerustingsavonden in Nederland (basislessen Geestelijke Groei). Op veel avonden citeren we belijdenisgeschriften, omdat we van overtuiging zijn dat sommige zaken niet mooier zouden kunnen worden geformuleerd. Wij ageren echter tegen het verheffen van belijdenisgeschriften op het niveau van de Heilige Schrift. Het is de vraag of belijdenisgeschriften inderdaad, zoals vaak wordt verwoord, een blauwdruk van de Schrift zijn. Is het kwalijk te zeggen dat een formulier uit de gereformeerde traditie sommige zaken te mager voorstelt? We hebben geen ander verlangen dan de Bijbel voluit te laten spreken. Het wonderlijke hiervan is dat de rijkdommen van belijdenisgeschriften dan als vanzelf gaan oplichten. We schrijven dit met dankbaarheid in ons hart. Stichting Heart Cry is niet uit op verwarring, juist op reformatie en herleving. We kunnen er niet aan ontkomen om leemtes te benoemen en misstanden aan de kaak te stellen. De zonde moet niet alleen als zonde worden herkend, maar ook als zonde worden behandeld. Het deksel moet van de beerput, wil daar ruimte zijn voor een krachtige hervorming binnen de gevestigde kerken en daarbuiten. Dit is niet strelend voor het vlees, maar de weg van heling en genezing is de weg van het uitsnijden van stinkende wonden. Het is ons verlangen dat het Woord van God weer wordt teruggebracht en functioneert als enige autoriteit. Maarten Luther heeft met gevaar voor eigen leven het Woord haar verdiende plaats gegeven. Hij deed dit met een schreiend hart en de situatie klaagde ook hemzelf aan, maar toch ging hij uit in Zijn kracht. God gebruikt mannen en vrouwen in Zijn dienst om de Schrift en de Christus van de Schrift terug te brengen. Wij willen onszelf absoluut niet op één lijn stellen met Maarten Luther; we kunnen nog niet in zijn schaduw staan. Wel proeven we hetzelfde verlangen. En dit verlangen is niet alleen Sola Scriptura, maar ook Tota Scriptura. Terug naar het Woord, en terug naar de gehele Schrift! En de spiegel van Gods Woord houden we onszelf ook iedere keer weer voor. Dit verlangen richt zich niet slechts op een bepaald kerkgenootschap of beweging, maar heeft een interkerkelijk vizier. We willen een interkerkelijke beweging zijn om op deze wijze gestalte te geven aan de woorden van Jezus in Johannes 17:20 en 21: 'En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen een zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelooft dat U Mij gezonden hebt.' Het is ons verlangen dat alle gelovigen elkaar mogen vinden (van welke richting dan ook) aan de voet van het Kruis om samen in Zijn kracht op te staan en deze wereld te bezoeken met de boodschap van zonde en vrije genade. Om samen tot opwas in Hem te komen en tot geestelijke volwassenheid te geraken in de weg van verootmoediging, gebrokenheid en algehele overgave. Om uit te stijgen boven de onderlinge verschillen en elkaar te vinden in de levende Christus. Stichting Heart Cry verlangt ernaar dat haar boodschap bij kerken, met haar predikanten en leden, gaat leven. Wij geloven dat we van Godswege een boodschap voor Nederland hebben. Het is nooit onze bedoeling mensen tegen elkaar op te zetten. Wel zien we dat er predikanten en kerkenraadsleden zijn die de situatie dusdanig hoog op laten voeren, waardoor velen in verwarring geraken. We mogen elkaar eerlijke waarheidsvragen stellen in liefde, maar dan wel via de Koninklijke route. Het is goed om elkaar eerst te bevragen, alvorens publicaties uit te geven of dingen te zeggen. Het heeft ondergetekenden geraakt dat sommige predikanten onze woorden zodanig hebben verdraaid, dat er weinig eerlijkheid en zuiverheid meer in zat. Een enkel telefoongesprek had dit kunnen voorkomen, waardoor deuren die nu zijn toegesloten geopend hadden kunnen blijven. We sluiten af met Efeze 3:20 en 21 om het Hoofd van Zijn gemeente te aanbidden: 'Hem nu Die machtig is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkt, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.'' Bron: Refoweb
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286