Jaarverslag 2005 - Uitbreiding activiteiten

Jaarverslag 2005 - Uitbreiding activiteiten Lieve vrienden, beste bezoekers, het jaar 2005 is voor de Stichting SRA een bijzonder jaar. Waarom? Dit jaar is het precies vijf jaar geleden dat de jongerenavonden zijn gestart in het Hervormd Centrum te Hardinxveld. De eerste avond vond plaats juli 2000, toen ds. P. de Vries heeft gesproken over “het komen tot Christus”. Doelstelling Laten we om te beginnen duidelijk zijn: Als Stichting SRA willen we ons blijven richten op de vijf doelstellingen van de begintijd. Het is goed om deze doelstellingen nog eens onder de aandacht te brengen: 1. Elkaar als jongeren uit de gereformeerde gezindte opzoeken rondom Gods Woord, vanuit een verlangen naar een herleving van het geestelijke leven in Nederland; tot Gods eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 2. Het verbreiden van de reformatorische boodschap van Wet & Evangelie. 3. Samen nadenken over Gods Woord, in een poging duidelijkheid te krijgen over geloofsvragen. 4. Gelegenheid bieden voor jongeren uit de gereformeerde gezindte om persoonlijke gesprekken te voeren over geloofszaken en geestelijke vragen. 5. Het toerusten van jongeren met betrekking tot het Christen-zijn in deze tijd en wereld. We zijn begonnen voor de jongeren. Toch bleek dat er ook ouderen behoefte hadden aan eenvoudig, Bijbels onderwijs. Ze waren welkom. Ze zijn nog steeds welkom. Maar we blijven ons richten op de jeugd. Zij zijn de toekomst van de kerk. We hopen en bidden, dat we in afhankelijkheid van de Heere door mogen gaan met deze avonden. Uw en jullie gebed is nodig. Zonder zijn zegen zijn we nergens. Veel is er gebeurd. Kritische geluiden. Artikelen zijn er geschreven. Temidden van alles mogen we zeggen, dat het werk niet ijdel is geweest in de Heere. Er zijn velen gezegend door de boodschappen. Duizenden CD’s, bandjes, brochures zijn verspreid over geheel Nederland. Een nieuwe website is gemaakt. Veel vrijwilligers hebben zich ingezet. Allen die hier aan meegewerkt hebben, dank daarvoor. ‘Een derde weg?’ Ook het afgelopen jaar zijn er diverse producten uitgegeven. Éen brochure sprong er uit. Een brochure die door velen is gelezen is de brochure “Een derde weg?” Deze brochure is door één van onze bestuursleden geschreven. Er zijn vele exemplaren van verkocht. De reacties kwamen. Het heeft veel losgemaakt. Een predikant heeft het in verschillende artikelen besproken en het is gepubliceerd in kerkbladen en op websites. Een verklaring hiervoor is dat mensen herkenning vinden in het verhaal. In de laatste jaren is door verschillende schrijvers gepoogd om eenzijdigheden binnen de bevindelijk-gereformeerde gezindte aan de orde te stellen. In “Een Derde Weg” wordt de problematiek vanuit een andere invalshoek bekeken. Op een allegorische wijze worden de opvattingen en argumenten van de nette, onbekeerde kerkmens ontmaskerd. Zo wordt er gesproken over mensen die zich op een afgebakend paadje aan de rechterkant van de brede weg bevinden en vandaar allerlei beschouwingen houden over bijv. hoe God werkt en voor wie het heil bestemd is, terwijl ze samen met de wereld op weg zijn naar het eeuwige verderf. Mensen bij wie het leven ontbreekt, maar zich toch gerust voelen omdat zij in ieder geval onder de zogenoemde ‘oude waarheid’ zitten. Mensen die kunnen legitimeren dat ze onbekeerd zijn. Mensen die zich in bepaalde leefregels wel onderscheiden van de massa die het grootste gedeelte van de Brede Weg bewandelen, maar (en dat op een theologisch beargumenteerde wijze) óók geen behoefte aan Christus hebben. Deze houding is een van redenen dat de SRA ontstaan is. Op de avonden proberen we door te laten klinken dat het ‘zonder geloof onmogelijk is om Gode te behagen’. De duivel vindt het prima dat onze kerken vol zitten en dat mensen instemmen met de gehoorde prediking. Het gaat hem er immers om dat mensen bij de Zaligmaker vandaan blijven. En of dat dan op een vrome of een wereldse manier gebeurt zal hem weinig uitmaken. Reformatorisch god-loos of werelds god-loos, voor hem maakt het geen verschil. Daarom kunnen we de kritiek die we wel eens krijgen relativeren. De boodschap dat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf heeft altijd vijandschap opgeroepen. Ons gebed en verlangen is dat velen uit onze kring mogen inzien in welk vreselijk gevaar ze verkeren zolang ze de Derde Weg bewandelen, dat ze de toekomende toorn zullen ontvluchten en dat ze de smalle Weg ten eeuwige leven mogen bewandelen. Evangelisatie onder de jeugd Vorige jaar hebben wij jullie bericht dat de SRA zich de laatste jaren nog meer bewust geworden is, dat evangelisatie, ook onder kerkelijke jongeren, in een grote behoefte voorziet. Onze Stichting heeft een werkgroep ingesteld om zich expliciet daarmee bezig te houden. Ook het afgelopen jaar zijn er enkele bezoeken gebracht aan zogenaamde ‘refo-cafés’, zoals Schelluinen en Nijkerk. Onlangs zijn we bijvoorbeeld met zeven jongeren in Nijkerk geweest. Aan de ingang van het refo-cafe hebben we daar kaarten, folders, CD’s en bandjes uitgedeeld. Tientallen gesprekken zijn gevoerd. Sommige jongeren waren zichtbaar geraakt. De disco’s zijn dit jaar door ons minder bezocht. De gesprekken zijn daar namelijk moeilijker en oppervlakkiger. Bij de refo-jongeren is er nog een Gods besef waar te nemen, die bij onkerkelijke jongeren vaak niet echt aanwezig is. Eén ding is zeker waar: de geestelijke nood en onkunde is schrikbarend. Op de meest fundamentele geloofsvragen, weten ze geen antwoord te geven. Toch schuilt er dikwijls achter het hart van deze kerkelijke jongeren meer dan we denken. Er liggen op de bodem van het hart toch wezenlijke vragen. Er is dikwijls een verlangen om uit die negatieve spiraal te komen. Het is echter vaak onmogelijk om daaruit te komen, omdat deze kerkelijke jongeren onderdeel uitmaken van een grote groep van kerkelijke jongeren die de Heere ook niet van harte willen volgen. Dit groepsgedrag is zo sterk, dat hieruit loskomen eigenlijk niet mogelijk is, tenzij dat God een wonder doet. Toch moeten we als kerken en jongeren organisaties blijven proberen deze kerkelijke en randkerkelijke jongeren te bereiken. Er wordt wel gezegd: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Daar ligt een kern van waarheid in. De jeugd is van groot belang voor de toekomst. Als ze niet meer betrokken zijn bij de kerk of zelfs niet meer naar de kerk gaan, moeten we toch met z’n allen proberen hen op die plaatsen op te zoeken waar we ze toch nog kunnen ontmoeten. Die verantwoordelijkheid hebben wij allemaal. Vorige jaar hebben wij gesproken over het aanstellen van een jeugdevangelist. Als SRA-bestuur is er besloten om mij – Arjan Baan (voorzitter van SRA) als part-time jeugdevangelist aan te stellen. Met deze aanstelling willen we als Stichting niet een eigen koers en beleid m.b.t. het jeugdwerk varen. Nee, met de plaatselijke kerken en jongerenorganisaties willen we nadenken over het bereiken van bepaalde jongerengroepen. Een buitenstaander heeft soms gemakkelijker contact. Het is dus niet dat de jeugdevangelist nieuwe activiteiten zal gaan opzetten. Integendeel, hij zal juist opereren in samenwerking met het kerkelijk jeugdwerk. Gezamenlijk kunnen nieuwe laagdrempelige initiatieven doordacht worden. Wat zullen in eerste instantie de werkzaamheden van de jeugdevangelist zijn? In de eerste plaats zal de jeugdevangelist ter beschikking staan om – interkerkelijk - jongerenavonden, bijbelstudieavonden, preekbesprekingen, lezingen, catechese avonden en ander soort jeugdavonden te verzorgen. Diverse thema’s voor de jeugd kunnen dan aan de orde komen. Door de vele (intensieve) contacten met jongeren hopen wij dat onze jeugdevangelist hierdoor een wezenlijke bijdrage mag leveren aan het jongerenwerk in het algemeen. In de tweede plaats zal de jeugdevangelist ter beschikking staan t.b.v. ouderavonden, waar jeugdproblematiek aan de orde komt. Als Stichting willen we ouderen bemoedigen, voorlichten en waarschuwen met betrekking tot de opgroeiende jeugd. In de derde plaats zal de jeugdevangelist ter beschikking staan voor pastorale counseling. Jongeren, die worstelen met geestelijke vragen en geen hulp kunnen vinden, kunnen dan daarmee bij de jeugdevangelist terecht. Hij zal een aanspreekpunt zijn voor die jongeren die erg verlangen naar een persoonlijk gesprek. Sommige jongeren durven niet naar hun predikant of ouderling en blijven liever in de anonimiteit. Anderen jongeren voelen zich eenzaam en ervaren nauwelijks iets van de onderlinge gemeenschap en warmte in de gemeente. Ze weten niemand te raadplegen. Door als jeugdevangelist een aanspreekpunt te zijn, kunnen jongeren – op een laagdrempelige manier – met hun vragen komen en eventueel doorverwezen worden naar anderen in hun eigen omgeving. Hoe wordt deze jeugdevangelist bekostigd? De SRA heeft geen financiële middelen om een jeugdevangelist te bekostigen. We kunnen momenteel redelijk rond komen door middel van de verkoop van producten; en door middel van de collecten en giften. We hopen en vertrouwen dat dit zo zal blijven. We willen de financiële ondersteuning van de jeugdevangelist geheel scheiden van de overige SRA-werkzaamheden. Daarom wordt er een aparte bankrekening aangevraagd. Dit rekeningnummer zal later bekend gemaakt worden via Nieuwsbrief, website en folders. SRA-bezoekers, vrienden, bekenden, particulieren en bedrijven, die het werk van de jeugdevangelist willen ondersteunen kunnen daarvoor een vrijwillige bijdrage en/of gift overmaken op een daarvoor bestemde SRA-rekening t.n.v. de jeugdevangelist. Op deze manier kan het werk van een jeugdevangelist ondersteund worden. We zullen de SRA-achterban via de Nieuwsbrief, e-mail en website van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. We zullen na een jaar evalueren. Zoals we reeds eerder aangaven, zijn de jongerenavonden van de SRA in de achterliggende jaren rijk gezegend door de Heere. Velen hebben de Weg, de Waarheid, en het Leven gevonden door de lezingen op de avonden. Daarnaast is er ook veel nood openbaar gekomen. Dit betreft geestelijke en psychische nood. Er wordt al geruime tijd de mogelijkheid geboden voor pastorale nazorg: via e-mail of telefonisch contact. Wij bemerken uit deze reacties dat de geestelijke en psychische nood onze gezindte zeker niet voorbij gaat. Tevens is de behoefte aan meer kennis en toerusting vanuit het Woord van God groter geworden. Jongeren mogen door Gods genade tot geloof komen. Dat is een wonder! Het ontbreekt echter helaas maar al te vaak aan geestelijke leiding met betrekking tot de dagelijkse praktijk van hun christenleven. Hierdoor blijven mensen steken bij de eerste beginselen van het geloofsleven. De ‘vaste spijze’ wordt dan gemist. Stichting ‘Metanoia’ Omdat wij als Stichting SRA ons blijvend willen richten op de vijf doelstellingen, waarmee we vijf jaar geleden begonnen zijn, willen wij ons met deze problematiek, vragen en zorgen niet specifiek gaan bezighouden. Als Stichting SRA willen we ons blijven richten op jongeren en ouderen in de reformatorische gezindte die worstelen met de toe-eigening van het heil. We willen “samen nadenken over Gods Woord, in een poging duidelijkheid te krijgen over geloofsvragen”. Dat betekent dat ethische onderwerpen en onderwerpen m.b.t. huwelijk, opvoeding, seksualiteit, psyche in principe daarbuiten vallen. Toch weten we dat – temidden van een geseculariseerde samenleving - er een grote behoefte is aan bijbels onderwijs met betrekking tot deze onderwerpen. Jonge ouders en gezinnen snakken naar praktische toerusting. Ze zitten regelmatig met hun handen in het haar en zien erg tegen de toekomst op. Deze dringende behoefte heeft bij sommigen de vraag losgemaakt of we door middel van een nieuwe stichting met specifieke doelstellingen hieraan kunnen bijdragen. Er is daarom een nieuwe Stichting opgericht: de Stichting Metanoia. De keuze van Metanoia als naam van de stichting ligt in de diepe betekenis van dit woord. De betekenis van het woord metanoia is ‘bekering’. Het werkwoord dat bij metanoia bestaat uit twee woorden. Het tweede deel van het werkwoord is verwant met noes, wat wel vertaald wordt met ‘gemoed’ of ‘denken’ (Rom.12: 2; Ef.4:23; Rom.14:5). Metanoia wil zeggen een innerlijke grondige verandering van denken, een totale innerlijke omkering. In 1Kor.2:16 zegt Paulus: ‘maar wij hebben de noes van Christus’. Dat duidt op de innerlijke gezindheid, karakter en denken van Christus die in de bekering de plaats in gaat nemen van de oude vleselijke noes. Met deze nieuwe Stichting beogen wij deze diepe verandering van denken door het Woord van God en de kracht van de Heilige Geest. In de geloofsgehoorzaamheid aan de Bijbelse oproep tot bekering, ligt ons inziens de basis voor zowel geestelijke vernieuwing en verdieping, alsook voor de genezing van vele psycho-pastorale problemen. Een oprechte bekering, een verandering van denken vanuit een levende relatie met God en Zijn Woord, zal ons leven voorgoed veranderen. Binnen de stichting Metanoia worden twee hoofddoelen beoogd: In de eerste plaats willen we met een aantal vrijwilligers (maatschappelijk en pastoraal werkers) psycho pastorale hulp verlenen aan mensen die geestelijke nood ervaren, maar waarbij eventueel ook psychische of relationele problemen een rol spelen. (Let op! De nadruk ligt op pastorale hulp). Tevens willen we vanuit de Stichting Metanoia workshops, toerustingavonden, studieavonden en studiedagen aanbieden over uitéénlopende thema's als: investeren in je huwelijk, man-vrouw verschillen, ouder-kind verhouding, Godvrezende opvoeding, geloof, karakter en psyche, seksualiteit, enz. De sprekers die wij hiervoor uitnodigen komen uit de breedte van kerkelijk Nederland. Een voorbeeld van zo’n workshop (studiedag) is D.V. 5 november. Hier zal Prof. Dr. M.J. Paul spreken over “geloof en psychische problemen” en de “doorwerking van occultisme in kerkelijke kringen en de bevrijding daarvan”. In de tweede plaats willen we ons door middel van lezingen en conferenties specifiek richten op geestelijke herleving en verdieping. We willen ons in de lezingen en conferenties richten op het Woord van God om jongeren (en ouderen) toe te rusten met praktisch onderwijs over het leven met de Heere. Naast sprekers uit eigen land worden er voor de conferenties ook geregeld internationale sprekers uitgenodigd. Zo is er D.V. 21-23 Oktober een conferentie over geestelijke vernieuwing en verdieping in Sliedrecht met het thema: "Herleving - God's antwoord voor Zijn Kerk!" (Psalm 85:7). Spreker zal dan zijn ds. P. de Beer uit Zuid-Afrika. Met deze activiteiten willen wij niet de kerk vervangen, maar juist temidden van het kerkelijk leven meewerken aan de opbouw en toerusting van het lichaam van Christus. Het doel is dat jongeren gefundeerd mogen worden in de rijkdom van het Woord van God en op de plaats waar zij wonen, werken en kerken, bij mogen dragen aan de opbouw en uitbreiding van het lichaam van Christus. De Stichting Metanoia is een nieuw opgerichte stichting en functioneert gescheiden van de Stichting SRA. Soms zal er sprake zijn van samenwerking en zullen bepaalde activiteiten vanuit beide stichtingen worden georganiseerd. De bijbelstudiedag op D.V. 5 november met prof. Paul wordt bijvoorbeeld vanuit beide stichtingen georganiseerd en aangeboden. Meer informatie over deze bijbelstudiedag kunt u vinden op de SRA-site. De stichting is tevens interkerkelijk. Dit houdt in dat degenen die werkzaam zijn in onze stichting uit verschillende denominaties komen, maar wel hetzelfde verlangen delen om vanuit de gedrevenheid van de liefde van Jezus Christus hun leven toe te wijden in Zijn dienst. Ons uitgangspunt hierbij is het Woord van God, dat levend en krachtig is en levens verandert. Binnenkort zal er een folder verschijnen met meer informatie over deze stichting. De mensen die zich voor deze hulp aanmelden of meer informatie willen hebben, kunnen in contact komen met Stichting Metanoia via het e-mailadres: metanoia@filternet.nl. We zijn ons bewust dat onze doelstelling nimmer gestalte zal kunnen krijgen zonder de goedkeuring en zegen van de Allerhoogste. Ook zijn we ons bewust dat Hij de Soevereine is Die dwars door alle menselijke inspanningen heen handelt naar de raad van Zijn wil. Maar ook beseffen wij dat de God van het Verbond ons de beloften van Zijn trouw en leiding aanreikt, opdat wij daarop mogen pleiten en ons vertrouwen daarop mogen stellen. Hij roept ons vanuit Zijn Woord op om Hem in gebed onze nood op te dragen en Hem te smeken om uitkomst. De nood onder ons is groot en deze nood mogen wij bij Hem brengen. Hij is machtig wonderen onder ons te doen, zoals Hij ook in het verleden gedaan heeft. Hij is machtig om ons een herleving te geven, in de situatie van dorheid, dodigheid en onverschilligheid die bij velen aangetroffen wordt. Het gaat niet om onze activiteiten, maar om Zijn kracht. Moge Hij het werk van de SRA ook in het nieuwe seizoen gebruiken als slijk aan Zijn handen.
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286