Ons eigen ik is vaak nog zo springlevend!

Toen ik Gods aangezicht zocht in het gebed over een thema voor dit commentaar, gingen mijn gedachten naar de verdeeldheid onder gelovigen. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Wat moet deze verdeeldheid de Here pijn doen, menselijkerwijs gesproken. Hij, Die in Johannes 17 tot Zijn Vader bidt om eenheid onder de Zijnen… en wat hebben wij ervan gemaakt? Moeten we ons niet diep, ja, zeer diep voor Hem verootmoedigen? O, lieve mensen, wat weten wij het soms goed! Beter dan God, denken we. En beter dan de meeste medegelovigen. Onze kerk ziet het juist, onze mening leggen we op aan de Bijbel. We verheffen ons boven de ander die, in onze ogen, toch wel een treetje lager staat op de genadeladder. O, wat een hoogmoed! En wat beschadigen we anderen hierdoor! We hebben het vaak zelf niet door. U moest eens weten wat ik soms te horen krijg. ‘Ik voel me afgeschreven, omdat ik over bepaalde zaken – wat zeker geen kernzaken zijn – een iets andere mening heb.’ ‘Zo graag wil ik over de Here Jezus spreken, maar ze vinden dat ik me een beetje moet inhouden. Dat kan ik helemaal niet, ik ben zo vol van Hem’. ‘Na uitgebreid onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat de Bijbel geen opname voor de grote verdrukking leert. Nu word ik met de nek aangekeken, ik word zwart gemaakt…’ ‘Ik voelde me door de Here geleid om me te laten dopen, nu ben ik onder censuur geplaatst omdat dat on-Bijbels zou zijn. Men vindt dat ik m’n kinderdoop verloochen.’ ‘Ze vinden mij veel te fanatiek als het over Israel gaat.’ Zomaar enkele voorbeelden, die nog met vele kunnen worden aangevuld. Waarom gaan we zo met elkaar om? Zou de Here ons hierom prijzen? Weet u, het is beslist niet zo dat ik alle zekerheden prijs wil geven. O nee, verre van. De Bijbel is voor mij het absoluut betrouwbare Woord van God. Jeremia 1:12 zegt immers dat God waakt over Zijn Woord. Te vaak slaan we elkaar om de oren met een ‘gesloten Bijbel’. Doe de Bijbel open, ga op de knieën en vraag de Here hoe Hij erover denkt. Onze heftige reactie laten vaak zien dat ons ‘eigen ik’ nog springlevend is. Terwijl Galaten 2:20 ons voorhoudt: ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.’ De vraag komt naar ieder van ons toe: Is mijn ‘eigen ik’ wel met Christus gekruisigd? Hebben we ons leven in de dood gegeven? Als dat zo is, dan woont Christus in ons. Zou Hij reageren zoals wij vaak reageren? Zou Hij die ander op dezelfde manier afwijzen, veroordelen? Het kan zijn dat we denken dat we christen zijn, maar het toch niet zijn. ‘Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent,’ lezen we in 2 Korinthe 13:5. Als u de Here Jezus nog niet kent, ga dan tot Hem, en vraag Hem of Hij Zichzelf aan u wil openbaren. Dat zal Hij zeker doen. Waar is de mildheid naar elkaar toe, waar is onze ootmoed? Een christen heeft toch leren buigen, als het goed is, leren buigen voor de Here Jezus? Leren buigen, op de knieën leren gaan? Beseffen we wel hoe genadig de Here voor ons is geweest? Kennen we onszelf, zijn we ervan doordrongen welke zonden de Here ons vergeven heeft? En altijd zal ons kennen in dit leven onvolkomen blijven, zegt 1 Korinthe 13:9: ‘Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele.’ Laten we elkaar niet langer verketteren en veroordelen. Laten we samen de Bijbel gaan lezen, en vergeving vragen aan elkaar en aan de Here. En laat het tot u doordringen: Het is een luxe om verdeeld te kunnen zijn. Het is een luxe om elkaar te kunnen veroordelen en af te schrijven. Onze broeders en zusters die vervolgd worden, hebben deze luxe niet. We moesten ons schamen! Allereerst voor de Here, maar ook voor de christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Leg alle vragen, alle onenigheid voor aan de Here! Open de Bijbel. Wat zegt de Bijbel over de doop? Zegt de Bijbel werkelijk iets over de opname? Wat zegt de Bijbel over de toekomst van het Joodse volk? En aanvaard elkaar als door de Here aan elkaar gegeven. Laat u leiden door Romeinen 15:5 en 6: ‘En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Here Jezus Christus verheerlijkt.’ Dirk van Genderen www.dirkvangenderen.nl
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286