Paul Washer: Geloof is evenzeer passie als kennis

Geloof is evenzeer passie als kennis AMBT DELDEN – Doel van de christen is dat hij niet alleen in kennis groeit, maar ook hartstocht voor Christus heeft, dat hij Hem eert met zijn gehele leven, stelt de Amerikaanse evangelist Paul Washer. „Hoe kunnen we dat? Door Hem meer te kennen. Hij is volmaakt, en hoe meer je Hem leert kennen, des temeer zul je van Hem houden.” Toerustingscongres Heart Cry met 1200 bezoekers volgeboekt Paul Washer zei dit vrijdagavond in Ambt Delden tijdens de opening van een „conferentie voor geestelijke verdieping en herleving”, georganiseerd door Stichting Heart Cry. Het thema van de conferentie is ”Amazing Grace: om te ontvangen en van te getuigen”. De bijeenkomst is met 1200 bezoekers volgeboekt, zelfs moesten 200 mensen teleurgesteld worden omdat er geen ruimte meer was, aldus de organisatie. De conferentie duurt tot en met vandaag. Daarna volgt er enkele dagen een gezinsconferentie waarop thema’s zoals huwelijk en opvoeding aan bod komen. Op beide conferenties spreken de Amerikaanse voorgangers Paul Washer en Charles Leiter. Washer is de stichter van Heart Cry Missionary Society, opgericht om Peruaanse kerkstichters te hulp te komen. Charles Leiter is predikant van een kleine gemeente in Missouri (VS) en bekend spreker op toerustingsconferenties wereldwijd. Prediking Prediking is een zaak van vreugde én droefheid, aldus Washer. „Hoeveel je ook studeert en hoezeer je je best doet om goed te preken, je preekt nooit het kruis van Christus zoals het zou moeten worden gepredikt. Hoe kan een mens ooit uitdrukken wat Christus aan het kruis gedaan heeft? Ik kan noch de schoonheid van Christus noch de afgrijselijkheid van de zonde schilderen. We kunnen nooit de zonde zien zoals God die ziet: oneindig vuil, vol van walging.” Christus had daartegenover een zondeloze natuur. Hij gehoorzaamde de wet van God in alles en was Gods geliefde Zoon. Dat is het oneindige verschil met de mens. „Er is nooit één moment in je leven geweest dat je God liefhad met heel je kracht. Nog nooit heb je God liefgehad zoals Hij het verdient. Ook is er nooit een tijd geweest dat je alles deed tot eer van God. Maar Jezus deed dat wel. God máákte Hem tot zonde.” Washer benadrukte het plaatsvervangende werk van Christus. Als de mens tot zaligmakend geloof komt, wordt hij gerechtvaardigd. „Worden we dan moreel gezien volmaakte schepselen die nooit meer zondigen? Nee, zodra iemand gelooft, verkláárt God hem juridisch als rechtvaardig voor Hem. Dat is een geweldige waarheid voor ons. God beschouwt de gerechtigheid van Jezus als jouw gerechtigheid en daarom behandelt God je als een rechtvaardige. God is met Zijn Zoon omgegaan zoals Hij met ons zou moeten omgaan. Christus werd voor God tot een vloek in onze plaats.” De toorn van God brandde tegen ons. Tegelijkertijd is Zijn liefde zo groot dat Hij geleden heeft om ons te behouden, aldus Washer. „Hij droeg de vloek die wij verdiend hadden. Aan het kruis werd alles omgedraaid. Christus kreeg de vervloeking, jij de zegeningen.” Israël Washer trok vanuit het volk Israël lijnen door naar het Nieuwe Testament. Israël zou te maken krijgen met vervloekingen als het niet naar Gods wet zou handelen. „Het lijkt alsof de geschiedenis van Israël herhaald wordt in Christus. Israël werd geroepen de dienstknecht van God te zijn, maar heeft gefaald. Het behoorde te getuigen van de Heere God maar schoot daarin tekort. God heeft slechts één echte ware dienstknecht gehad, één echte, gehoorzame zoon van Adam, en dat is Christus. Hij heeft de wet volkomen gehoorzaamd, maar dan wel aan het kruis.” De Bijbel tekent het volk Israël als afgodendienaars, rebellen, mensen die het ”ultieme verraad” plegen. Toch staat er in de oudtestamentische zegenbede: de Heere zegene u, Hij doe zijn aangezicht lichten en zij u genadig. Washer: „Hoe kan dat nou? Laten we naar ons kijken. We zijn even schuldig aan de gruwelijke dingen die Israël deed, maar toch geeft God ons vrede in plaats vervloeking. Hoe kan dat? Omdat deze vervloekingen zijn geworpen op het hoofd van Christus. Christus werd tot zonde. Gods aangezicht keerde Zich van Christus en keerde zich tot jou. De vurige toorn werd niet over ons uitgestort, maar op Christus.” Washer noemde het een van de grootste problemen van de christen om nu werkelijk te geloven „dat God zo veel van je houdt als Hij zégt dat Hij van je houdt.” „Zelf ben je vol zonden, maar in Christus is God je genadig. Daarom is het zo erg dat gelovigen met het hoofd naar beneden lopen en er zo gemakkelijk over praten hoe slecht ze zijn. Ze loochenen daarmee het werk van Christus. Als we geloven dat de vloek op Christus gekomen is, mogen we het hoofd opheffen tot Hem.” Herleving Arjan Baan, evangelist en directeur van Heart Cry, noemde het in zijn openingswoord een verheugende zaak dat zo veel jongeren bijeen zijn die in een tijd van kerkelijk verval verlangen naar een herleving. „Onze hartenkreet is om jongeren en ouderen naar Christus te leiden en zicht te geven op kostbare genade. Anderzijds waarschuwen we ook voor goedkope genade, wat betekent dat we ook misstanden en eenzijdigheden in kerkelijk Nederland aan de kaak stellen. God vraagt van ons terug te gaan naar de volle rijkdom van het Woord van God.” Baan stelde dat genade een uitgesleten begrip is geworden. „Verstaan wij de genade in ons persoonlijk leven? Christus wordt aan je hart gelegd met bevel van geloof en bekering. God wil dat we amen daarop zeggen. Maar we belijden ook dat God aan ons niets verplicht is. Wat is genade? Een klap verdiend, maar een kus geschonken. Dat is genade.” Bron: Reformatorisch Dagblad, 20 juli 2009
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286