Wees als een Daniël te midden van een 'Great Reset'

2021 - Eindejaarsgroet aan al mijn (geestelijke) vrienden

Wees als een Daniël te midden van een 'Great Reset'
Brainwashing. Hersenspoeling. Een great reset van het denken! Dat was de agenda van Nebukadnezar ten tijde van Daniel en zijn drie vrienden. Nebukadnezar had een groep verstandige mannen gedeporteerd van Jeruzalem naar Babel. Hij was een slimme strateeg, die jonge intellectuele jongens had uitgekozen om ze te laten dienen in zijn koninkrijk. Hij wist als geen ander dat dan wel hun mindset totaal veranderd moest worden. Alles van Jeruzalem moest eruit en alles van Babel moest erin.

Mindset-verandering
Voor deze mindset-verandering had hij drie specifieke dingen op het oog:
1. Verander de menukaart van deze jonge Joden, want dan zullen ze de spijswetten en alle andere (kleine) wetten van JHWH in de Thora snel vergeten.
2. Wijzig hun namen overeenkomstig de godencultus van Babel en neem elke verwijzing naar de God van Israël eruit weg.
3. Bombardeer deze jonge mannen met het onderwijs van de geschriften van de Chaldeeën, zodat de geest van Babel de harten en gedachten van deze jonge mannen zal vervullen.

Wie niet meewerkt, wordt buitengesloten
Dat was het plan van Nebukadnezar. Drie lange jaren zouden voldoende zijn om Daniël en zijn vrienden psychisch te breken en uiteindelijk te hervormen in hun denken. Koning Nebukadnezar en later koning Darius bouwden aan een groots imperium. Alles en iedereen moest voor hen op de knieën gaan. Tegenstanders werden in de vuuroven gegooid of kwamen in de leeuwenkuil terecht. Nebukadnezar is een type van de satan. We herkennen de agenda van Gods tegenstander ook in onze tijd. Satan is een geraffineerde strateeg, een misleider, die het denken van de mens wil brainwashen overeenkomstig zijn agenda. Als God onze ogen opent, dan zien we dat de trukendoos van de tegenstander al die eeuwen nog steeds hetzelfde is. Anno 2021 bevinden wij ons ook te midden van een Great Reset, een wereldwijd programma van globalisten om alles te laten knielen voor het Babylonische wereldsysteem, de zogenaamde: ‘Nieuwe Wereld Orde’. De wereldorde waarbij Satan de touwtjes in handen heeft. Er is niets nieuws onder de zon!

Regelrechte aanvallen op Gods Woord
Lieve christenen, we leven in een cruciale fase van de wereldgeschiedenis. Jezus Christus - onze Heiland - komt spoedig terug. Gods tegenstander weet dat hij nog korte tijd heeft en is volop bezig de volken te misleiden. Satan wil door onderwijs en media onze mindset brainswashen. Sinds de Verlichting worden Bijbelgetrouwe christenen langzaam maar zeker gehersenspoeld om alles wat heilig, zuiver en rein is te bekritiseren. Denk dan aan de evolutietheorie van Darwin, de Schriftkritiek van theologen, de seksuele revolutie, het opkomende feminisme, enzovoort. De laatste jaren wordt de hersenspoeling van Bijbelgetrouwe gelovigen nog verder doorgevoerd met het bombardement van de genderideologie, de Black Lives Matters ideologie, de klimaat-ideologie, het vooruitgangsdenken van de Transhumanisten, enzovoort. De ‘17 sustainable devolopment goals’ van de Verenigde Naties zien er op het eerste gezicht heel mooi uit, maar zijn er ten diepste een schoon voorbeeld van hoe Bijbelse waarden rondom huwelijk, gezin en seksualiteit niet meer getolereerd worden. Elk onderscheid tussen een man en een vrouw moet uitgewist worden. De geschiedenis moet herschreven worden.
De leiders van deze wereld zijn er zelf duidelijk over. “Build Back Better”, roepen ze in koor. De huidige corona-crisis wordt aangegrepen om de hele inrichting van de wereld te veranderen. Alles beweegt zich naar een wereldwijd totalitair systeem, waar geen plaats meer is voor bekrompen christenen die vasthouden aan de Bijbel.

Een korrel goud in een vrachtwagen vol modder
Hoe moeten wij als christenen hiermee omgaan? Met een boekje in een hoekje? Ons terugtrekken uit deze wereld? Integendeel. Wij moeten zijn als een Daniël. Daniël werd door God te midden van die Babylonische cultuur een “zeer gewenste man” genoemd (9:27). In de grondtekst staat: “door God geliefd of bemind” en in het Engels: “My dear beloved”. Mijn lieveling! God beschouwde Daniël als een bijzonder mens te midden van een goddeloze massa mensen. Daniël was als een korrel goud, te midden van een vrachtwagen vol modder. Hij was geen lieveling van God vanwege zijn dieet of boekenwijsheid, maar omdat Daniël God persoonlijk kende. Hij had grote gedachten over zijn God en kleine gedachten over zichzelf. Hij had God leren aanbidden als een grote en ontzagwekkende God, Die tegelijkertijd vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving omzag naar rebelse mensen (Daniel 9:4,9). Zijn grote godsbeeld maakte Daniel tot een bescheiden en nederig mens en bracht hem tot verootmoediging. Hij wist zijn plek voor het aangezicht van een almachtig God. Hij wist zich totaal afhankelijk van God en zocht Hem drie keer op een dag op, met open vensters naar Jeruzalem. Bidden was voor hem geen ontsnappingsventiel, zodra de druk te hoog wordt. Nee, als Daniel in gebed gaat, dan is dat de voortzetting van iets wat hij zijn leven lang al gewend was.

De verstandigen zullen het begrijpen
Daniel wilde behoren tot de “verstandigen”, die zichzelf aan God hadden overgegeven om een rein en heilig kanaal van God zijn. In Daniël 12:10 lezen wij: “Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.”
De verstandigen [de maskilim] zijn zij die door onderwijs verstandig zijn geworden in de school van God. Ze bezitten niet zozeer hoofdkennis, maar hebben waarheden ontdekt die door openbaring van de Heilige Geest bekend gemaakt zijn. Vier Godvrezende mannen die staande bleven in een betoverde Babylonische cultuur vol indoctrinatie, chaos en spraakverwarring, omdat ze vasthielden aan JHWH en Zijn Woord. Ze zijn een beeld van het gelovige overblijfsel wat overeind zal blijven in de eindtijd. Wanneer wij als gelovigen gereinigde levens leiden, dan zullen we de ontwikkelingen steeds meer vanuit Gods oogpunt begrijpen, en dan weten we hoe we in liefde onze rug recht kunnen houden. Verlang je bij dit overblijfsel te horen? Voor dit radicale leven hebben wij Christus in ons nodig. Bekeer je tot Hem! Geef je leven in volledige overgave aan Hem! Blijf als een rank aan de Wijnstok in Hem! Dan hebben wij in 2022 niets te vrezen! Dan blijft ons venster wagenwijd open staan: naar God en naar de verloren wereld om ons heen.

Arjan Baan, directeur Stichting Heart Cry

Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286