Zonde blijft present, maar is overwonnen

AMBT DELDEN – Als een christen zondigt, is hij dan geen christen meer? De Amerikaanse predikant Charles Leiter schreef een boek om deze zaak helder te krijgen. „Er is veel verwarring onder christenen. Sommigen zeggen dat er geen zonde in de christen meer overblijft, anderen accepteren de zonde als iets wat nu eenmaal bij het leven hoort.” God schept volgens een nieuwe mens. „Hij geeft ook door Zijn Geest kracht om de zonde te overwinnen.” Leiter (1949) is voorganger van een onafhankelijke kerk, de Lake Road Chapel, in Kirksville (Missouri, VS). Regelmatig reist Leiter de wereld door om lezingen te geven op conferenties, zoals die van Heart Cry, waar hij dezer dagen was. In zijn boek ”Rechtvaardiging en wedergeboorte” (uitg. Stichting Heart Cry) gaat Leiter in op twee grote wonderen die het hart van het Evangelie betreffen. „Het eerste is de rechtvaardiging, waarbij veroordeelde misdadigers rechtvaardig gemaakt worden in de ogen van een heilige en rechtvaardige Rechter. Het tweede is de wedergeboorte, waardoor kwaadaardige, verslaafde en haat zaaiende zondaars worden veranderd in liefhebbers van God en mens.” Het gaat om twee verschillende aspecten van het verzoeningswerk. „De rechtvaardiging vindt plaats in de hemel, in de rechtszaal van God. De wedergeboorte daarentegen vindt plaats op de aarde, in het hart van de mens. De rechtvaardiging is een verklaring van een Rechter; de wedergeboorte is een scheppingsdaad van een almachtige Schepper.” De kern van de rechtvaardiging is volgens Leiter niet dat de mens aanvaard wordt op grond van wat hijzelf totstand heeft gebracht, maar enkel de verdiensten van Christus. „Het gaat mij er vooral om dat fundament duidelijk te krijgen”, zegt hij in een toelichting op zijn boek. „Rechtvaardiging is een rechtvaardig verklaren. God verklaart dat we rechtvaardig zijn in de ogen van Zijn wet. God vergeeft niet alleen mijn zonden, door een verklaring van buitenaf, maar Hij doet ook iets vanbinnen. Hij herschept mij door de wedergeboorte, Hij schenkt een nieuwe geboorte en een nieuw hart.” Romeinen 7 Evangelist Arjan Baan schrijft in zijn voorwoord van de uitgave dat lezers Charles Leiter misschien niet in alles zullen volgen. Leiter stelt namelijk in een bijlage dat er in Romeinen 7:14-25 sprake is van een onbekeerd mens is, iemand die in het rijk van het vlees is. Volgens Baan moet Leiters interpretatie gezien worden in het licht van zijn radicale onderscheid tussen vlees en Geest. Ondertussen erkent Leiter in zijn boek de aanwezigheid van de zonde, ook in het leven van de christen. „De uiteindelijke werkelijkheid voor iedere christen is dat hij een nieuwe mens is, maar dat is niet de enige werkelijkheid. Hoewel de christen een nieuwe persoon geworden is in zijn diepste wezen, is hij nog niet totáál verlost.” Daarmee komt Leiter op het begrip ”vlees” in het Nieuwe Testament. De Amerikaanse predikant ziet het vlees als het onverloste fysieke lichaam, de plaats waar de zonde zich nog steeds probeert te laten gelden. Leiter schreef dit boek om gelovigen raad te geven over de kern van het christen-zijn, zegt hij. „Er is veel onstandvastigheid onder christenen. Waar het mij om gaat, is dat de christen weet heeft van een vast fundament, van een nieuwe identiteit, die door God gewerkt is.” Leiter erkent dat de christen niet volmaakt is, maar de vraag is hoe je dat moet verstaan. „Velen hebben gezegd dat in de christen de oude mens tegenover de nieuwe mens staat. De Bijbel zegt echter dat de oude mens dood is en gekruisigd. De christen is de nieuwe mens, maar het probleem is dat deze niet totaal vernieuwd is. De nieuwe mens zelf is wel volmaakt, maar hij woont nog in een sterfelijk lichaam.” Op dit punt is er volgens Leiter voor christenen nog veel te leren. „Het is zeker waar dat de christen droefheid heeft over de zonden. Maar aan de andere kant roept Paulus ertoe op de leden van het lichaam te doden die op de aarde zijn. Als je je schuldig maakt aan welke zonde dan ook, kun je dat niet maar accepteren als een feitelijk gegeven. De Heere roept ons op tot strijd tegen concrete zonden. De satan verleidt altijd tot extremen en laat christenen zelfs teksten aanvoeren om zich te excuseren.” Leiter wil een boodschap van hoop geven, zegt hij. „Wat voor zonde je ook doet en gedaan hebt, er is verlossing in Christus. Maar die strijd tegen de zonde kun je niet zelf aan, maar alleen door de kracht van de Geest. Christus wijst erop dat, als we in Zijn wijnstok zijn, wij ook vrucht zullen dragen.” Bron: Reformatorisch Dagblad, 20 juli 2009
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286