Gods hand

N.a.v. Exodus 4:6 - God laat hier zien dat Hij van het ene op het andere moment iemand kan verhogen of vernederen. Mozes moest leren dat het niet zijn hand was die Israël uit Egypte verloste, maar dat het Zijn uitgestrekte arm was!

a. Wat kan Gods hand doen? We kennen allemaal de bekende tekst: "Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God" (Hebr. 10:31). "Vernedert u onder de krachtige hand Gods!" (1 Petr. 5:6)

Exodus 3:19 - Doch Ik weet, dat de koning van Egypte ulieden niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. 20 Want Ik zal Mijn hand uitstrekken, en Egypte slaan met al Mijn wonderen, die Ik in het midden van hetzelve doen zal; daarna zal hij ulieden laten vertrekken.

Jes. 19:16: Te dien dage zullen de Egyptenaars zijn als de vrouwen; en zij zullen beven en vrezen vanwege de beweging van de hand des HEEREN der heirscharen, welke Hij tegen hen bewegen zal. God hoeft maar Zijn hand op te heffen: - Vee sterft in Egypte. - De pest gaat door het land. - Het hele volk Israël (meer dan een miljoen) wordt in één nacht door een sterke hand uitgevoerd. Pascha, Ex. 13: denk nog eens terug aan die sterke hand waarmee Ik jullie uitgevoerd heb.

§ Volk Israël was onder de indruk van Zijn hand. Exodus 14:31 - Ook zag Israël de grote hand, die de HEERE aan de Egyptenaren bewezen had; en het volk vreesde den HEERE, en geloofde in den HEERE, en aan Mozes, Zijn knecht. § Er komt een pad door de zee door zijn handen - Opdat alle volken der aarde de hand des HEEREN kennen zouden, dat zij sterk is; opdat gijlieden den HEERE, uw God, vreest te allen dage (Joz. 4).

b. God gebruikt onze handen om Zijn hand te laten zien Mozes' staf wordt een krachtig instrument (Rode Zee, Amalekieten, water uit rots). Een staf in die tijd behoorde tot de uitrusting van een herder. Het was maar een eenvoudige stok. God kan grote dingen doen door eenvoudige middelen. Mozes was echt geen held. Hij zegt van zichzelf dat hij niet goed kan spreken. Waarom is hij dan in staat grote dingen voor God te doen? Omdat achter die staf Gods hand zit.

Exodus 14:21 - Tot Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de HEERE de zee weggaan. Was toch niet nodig dat Mozes dat deed. Het was toch de hand van de HEERE? Het wonderlijke is dat God dat door middel van mensen wil doen. God wil grote dingen doen als we Hem in vertrouwen gehoorzamen. Door ons in Zijn handen te leggen: 2 Sam. 24:14 Toen zeide David tot Gad: Mij is zeer bang; laat ons toch in de hand des HEEREN vallen, want Zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. Ezra 8:22 De hand onzes Gods is ten goede over allen, die Hem zoeken, maar Zijn sterkte en Zijn toorn over allen, die Hem verlaten.

Gods hand is niet verkort! Jes. 50:2 - Waarom kwam Ik, en er was niemand, [waarom] riep Ik, en niemand antwoordde? Is Mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan, of is er in Mij geen kracht om uit te redden? Jes. 59:1 - Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.

Gods hand m.b.t. opwekking: - Niet zien op onze mogelijkheden, maar op Zijn hand (Neh. 1:7-11). - Zijn hand is nog over ons uitgestrekt (Jes. 9:11, 16, 20 - 10:4) - Opwekking is het bewegen van Gods hand - Opdat zij zien, en bekennen, en overleggen, en te gelijk verstaan, dat de hand des HEEREN zulks gedaan heeft, en dat de Heilige Israëls zulks geschapen heeft (Jes. 41:20). - Niet onze handen uit de mouwen, maar Gods hand laten werken. - En het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan (Jes. 53). Waarom bidden dat God Zijn hand gaat bewegen. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader - Opwekking begint bij Hem!

272