Ongeloof...de grootste zonde

Ongeloof...de grootste zonde

 

Wat is de ergste zonde, die we in ons leven zouden kunnen doen? Is dat de zonde van moord? Een erge zonde op het gebied van sexualiteit? Het stelen van een auto? Zouden dit de ergste zonden zijn? Nee, ondanks het feit dat dit verschrikkelijke zonden zijn, is er één zonde die veel ernstiger is. Namelijk het vertrappen en verwerpen van het bloed van Jezus Christus: de zonde van het ongeloof. Thomas Boston schrijft over de zonde van het ongeloof: Dit is het zich niet overgeven aan Christus, maar de in het Evangelie aangeboden Christus verwerpen. In het onderstaande gedeelte gaat hij hier verder op in.

 

Je bent een zondaar, bij uitstek tegen Christus. Hoewel de taal van je lippen kan zijn “Hosanna aan de Zoon van David”, is de taal van je ongelovig hart “Kruist Hem!” Je bent schuldig aan het zondigen tegen Hem in een mate waarin het heidendom, ja zelfs de duivels nooit tegen Hem zondigden. Zij verbraken de wet van hun Schepper, maar jij verbreekt bovendien de wet van verlossende liefde, de wet des geloofs. Dit is een zonde waarover je bekommerd moet zijn, waarover je moet treuren. Tot hiertoe heb je er maar weinig op gelet. Mogelijk betreurde je soms andere zonden. Maar treurde je ooit over de zonde van het ongeloof? Gaf dit je ooit een smartend hart? Inderdaad, dat je hier niet bekommerd over bent, is de voornaamste kwaal van je hart!

 

Ongeloof is bij uitstek de zonde tegen Christus!

  • Het is een minachten van Hem als de Uitverkorene van de Vader. De stem van het Evangelie is: “Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wien Ik Mijn welbehagen heb” (Mat. 3:16). De ongelovigen antwoorden daarop: “Wij willen niet dat deze over ons Koning zij” (Luk. 19:14).
  • De ongelovige maakt Christus tot een leugenaar en bedrieger. De taal van iedere ongelovige is “Nee, maar Hij verleidt de schare (Joh. 7:12).
  • Het is een verachting van Zijn dierbaar bloed. Door het geloof wordt de gelovige gereinigd (Hebr. 12:24, 1 Joh. 1:7). Maar de ongelovige vertreedt het bloed (Hebr. 10:29).

 

Christus sprak: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. Hiervan zegt Paulus tot de stokbewaarder: Gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis” (Hand. 16:31). Iedere dienaar van Christus mag dit zeggen tot ieder mens. God zegt het tot iedereen tot wie Zijn Woord komt. Als ik niet geloof dat Hij bekwaam en gewillig is om mij zalig te maken en dat Hij Zichzelf mij aanbiedt, zondig ik tegen Christus en ben ik nog een ongelovige. Want het aanbod is algemeen en komt tot allen (Jes. 55:1 en Opb. 3 : 20 en 22:17b). Als iemand van u het wel gelooft voor alle andere mensen en niet voor zichzelf, maakt hij God tot een leugenaar. God zegt dat het aanbod voor allen geldt die het Evangelie horen. Maar je spreekt het tegen door te zeggen dat het aanbod niet aan jou wordt gedaan. Dat Christus niet gewillig is de uwe te zijn. 

 

Een aardse koning biedt opstandelingen gratie aan, maar zij weigeren die aan te nemen. Eén van hen zegt: “O maar het is voor de anderen en niet voor mij. Ik zal het niet wagen om uit mijn schuilhoek te komen”. Is dat niet een beledigen van de koning, een weigeren van vrijspraak en minachten van het aanbod?

 

Als wij voor onze zaligheid niet geloven in Christus, Hem niet aannemen en omhelzen, zondigen wij tegen Christus en doen onze zielen geweld aan. Onder een schijn van ootmoed wordt Christus gehoond door ongelovige zondaren. Inderdaad, het is een machtige zaak om dit te geloven na het inleven van eigen slechtheid en onwaardigheid. Maar het geloof zal zijn weg banen door dit alles. Het zal Christus eren door in Zijn Woord te geloven.

 

Ik zal je aantonen dat ongeloof, zonde is tegen Christus. Dat deze behandeling van Christus door het niet geloven, niet omhelzen, niet aannemen en niet in Hem rusten tot zaligheid, bij uitstek zondigen is tegen Hem.  Dit zal blijken uit de volgende overwegingen.

 

  • Geloof in Christus eert Hem op een bijzondere wijze (Joh. 5:23). Daarom is het ongeloof een bijzonder onteren van Hem.
  • Ongeloof is de grote antichrist in het hart. Het doel van Christus' komst was de zonde te vernietigen (1 Joh. 3 : 8). De uitwerking van het ongeloof is om de zonde levend en krachtig te houden. Het vormt de kern van alle andere zonden. Ongeloof is de generaal van het leger der hel in 's mensen binnenste.
  • Het is de zonde die de hoorders van het Evangelie verderft.  "Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de Naam des eniggeboren Zoons Gods.  En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos" (Joh. 3 : 1819). De zaligheid of de verdoemenis draait om het punt van geloven of niet geloven (Mark. 16 : 16). Daarom, omdat het een ernstige zonde is, moet het noodzakelijk de grote hoogst ernstige zonde tegen Christus zijn.

 

Ik zal dit onderwerp besluiten met enkele gevolgtrekkingen:

1. Alle ongelovigen, alle verachters van Christus, zijn zelfmoordenaars, want zij verderven hun eigen ziel.  Wanneer het gebeurt dat uw ziel verloren gaat en een onderzoek ingesteld wordt door wiens handen ze is gevallen, zal het zijn: 0 Israël, je hebt jezelf verwoest; niet Adam, niet satan, maar jezelf, o zondaar!

 

2. U kunt uw ziel geen groter onheil aandoen, dan Christus niet door geloof aan te nemen. Veel onheil heb je je eigen ziel al aangedaan door vloeken, liegen, gierigheid, enz. Maar dit is een dodelijke slag aan het hart; dit is de ziel verwonden in het gevoeligste en edelste deel.

 

3. Alle ongelovigen zullen niet te verontschuldigen zijn. Het heidendom zal iets te zeggen hebben, namelijk dat de openbaring van de weg der zaligheid door Christus hen niet bekend gemaakt is, ja, zelfs de duivelen zullen dit te zeggen hebben, dat er geen middel voor hen bereid was. Maar wat zal jij te zeggen hebben, ongelovige die het bloed van de Verlosser vertrad! Je zult geheel zonder verontschuldiging zijn. Je zult zijn als de mens die zonder een bruiloftskleed aan de tafel zat bij het huwelijk van des Konings Zoon. Die sprakeloos was toen hem gevraagd werd hoe hij daar kwam zonder bruiloftskleed, hebbende niets in te brengen voor zijn vermetel gedrag.

 

4. Geloof in Christus. Neem Hem aan en omhels Hem als je ziel niet wilt verderven. Weiger niet het middel dat vrij voor jou voorzien is in Christus. Je wordt allen uitgenodigd en verwelkomd om tot Christus te komen. O kom dan, kom dan en  weiger niet langer Zijn liefelijke nodiging te gehoorzamen. Door het aannemen van Christus zal je zalig gemaakt worden. Je ziel zal gemeenschap met God hebben. Maar als je niet gelooft, zal je eeuwig omkomen en de toorn van God zal voor eeuwig op je liggen. Hij die gelooft zal zalig gemaakt worden, maar die niet gelooft, zal verdoemd worden” (Mark. 16:16).

 

Neigt uw oor en KOMT TOT MIJ, hoort en uw ziel zal leven! (Jes.55:3)

 

Overgenomen uit het boekje: “Ja, maar… de zonde van het ongeloof” van Thomas Boston (Hoofdstuk 1. Ongeloof is de grootste zonde).

241