De noodzaak van het gebed in onze tijd

De noodzaak van het gebed in onze tijd

Deze flyer is verspreid, ter voorbereiding op de tweede SRA-jongerenavond. September 2000.

Deze brochure is een vervolg op "een dringende oproep aan jouw adres" en geschreven door enkele jongeren uit de gereformeerde gezindte. Er wordt aandacht gevraagd voor het belang van gebed, in het bijzonder in een tijd van geestelijke nood, zoals de onze. Op de laatste pagina staan de data vermeld van diverse jongeren-bijeenkomsten.

Waarom zouden we bidden om een herleving van het geestelijke leven in Nederland? Waarom is het nodig dat we onze knieën buigen voor de Heere God en onszelf verootmoedigen en onze zonden en schuld belijden? Het antwoord op deze vraag is: Het Nederlandse volk, ook het reformatorische volksdeel, verkeert in grote nood.

Nu zeg je misschien: 'Maar de kerken zitten toch iedere zondag vol? De waarheid wordt toch nog wekelijks gepredikt? Het ledental van de kerken binnen de gereformeerde gezindte groeit toch nog altijd?" Je hebt gelijk. We kunnen nog iedere zondag naar de kerk; en de meeste kerken groeien 'zichtbaar'. Maar toch, ondanks de uiterlijke groei zijn de kerken in Nederland in nood! Er zijn namelijk vele mensen van wie de ziel verhard en onbewogen is. Veel jongeren en ouderen onder ons gaan nog wel naar de kerk, maar leven voort in materialisme, vrome rechtzinnigheid of wereldse oppervlakkigheid. Aan de buitenkant zijn de meesten van ons wel netjes, maar verschilt ons innerlijke toestand wel zo veel van die van de wereld? Wanneer wij Christus niet kennen omdat wij geen zaligmakend geloof bezitten, dan zijn wij in Gods ogen precies hetzelfde als een wereldling. Dan zijn ook wij nog ONVERZOEND. Wat dat betekent? Ds. T. Boston schrijft in 'De vier-voudige staat': "De staat van een onverzoend mens is een staat van toorn. Gods toorn is tegen de natuurlijke mens. De onbekeerden zullen onder de vloek van God met de duivelen in de hel opgesloten worden in eeuwige ellende. In de hel zullen allesomvattende, felle en menigvuldige pijnen zijn. En om de ellende volkomen te maken, zullen de pijnigingen eeuwig duren. Eeuwig." Zullen er ook onder ons niet velen zijn die, ondanks een nette levenswandel, pas zullen beseffen hoe hun toestand is, wanneer ze in de vlammen van de hel zijn? Wat zou dat verschrikkelijk zijn! Is het daarom niet hoognodig om te bidden om een herleving van het geestelijk leven in Nederland?

Volgens de Bijbel zijn dit niet zomaar praatjes om mensen bang te maken; maar is dit REALITEIT, een werkelijkheid die geldt voor mensen om ons heen - die misschien ook nog geldt voor jou!

Geestelijke herleving en gebed Er is een verband tussen geestelijke herleving in de kerk en het gebed van Gods kinderen. Jullie hebben misschien wel eens gehoord van dominee H.H. Middel en zijn levensbeschrijving 'Gods menigvuldige uitreddingen.' Deze man was rond 1830 lerend ouderling van een kerkelijke gemeente in Amsterdam. Hij kwam met ongeveer 250 personen bijeen en verkondigde hun de eenvoud van Gods Woord. Ongeveer 80 mensen kwamen in een viertal jaren tot de zekerheid van het geloof; en dan waren er ook nog velen die –zo schrijft hij- bekommerd waren vanwege hun zonden en zochten naar de vergeving ervan. Wanneer er in die tijd gedurende drie of vier weken niemand tot bekering kwam, dan zochten dominee Middel en zijn ambtsbroeders elkaar op. Ze gingen samen op de knieën om te onderzoeken hoe het kwam dat de Heere Zijn genadige werking inhield. Ze baden voortdurend of de Heere God wilde werken. Dit verhaal leert ons dat deze geestelijke nood dominee Middel in het gebed bracht. Hij was overtuigd dat het mogelijk was om een geestelijke herleving te krijgen, en hij wist zeker dat de Heere God een herleving zou schenken op grond van Zijn eigen Woord en beloften. Hij mocht door Gods genade de ruimte en de bereidwilligheid van de Heere Jezus Christus zien en wist dat voor Hem niets onmogelijk was. De geschiedenis liet zien dat dit ook waar was.

Is deze gebedskracht er ook in onze tijd? Is er ook nu nog dit vaste vertrouwen dat de Heere een opwekking wil en kan schenken aan (reformatorisch) Nederland?

Het gebed is levensbelangrijk Wat was Mozes in Exodus 32/33 vrijmoedig in het bidden! Van deze geschiedenis kunnen wij heel veel leren. De Israelieten waren kinderen van Gods verbond; toch was Mozes ervan overtuigd dat ze van buiten wel vroom waren, maar van binnen goddeloos. Geldt dit ook niet voor veel kerkmensen onder ons in deze tijd? Daarom is het zo donker in de kerk. Daarom is er zo weinig doorbrekend, vrijmoedig en zeker geloofsleven. Daarom ontbreekt ook het gebedsleven. Laten we dit niet constateren op een kille manier, maar laten we bewogen raken over deze grote nood. We mogen deze nood niet camoufleren met onze rechtzinnigheid, met al onze liefde voor de 'oude waarheid' Wij zijn de éénvoud van Gods Woord kwijtgeraakt. Daarom zijn wij geestelijk gezien krachteloos.

Wij hopen en bidden dat je inmiddels begrepen hebt hoe groot de nood en hoe levensbelangrijk het gebed is. Daarom willen we je vragen: leg de nood waarover deze folder gaat, neer voor het aangezicht van de levende God. Je denkt misschien: "Is het niet in de eerste plaats de taak van onze eigen kerkelijke gemeente te bidden om een herstel van het geestelijke leven?" Het antwoord is: JA. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat jongeren en ouderen elkaar opzoeken om de geestelijke nood van deze tijd aan de Heere voor te leggen. "Laten we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd." (Hebreeën 4 vers 16)

De persoonlijke binnenkamer Wij moeten deze geestelijke nood ook persoonlijk in de binnenkamer aan de Heere bekend maken, en Hem vragen om de doorwerking van de Heilige Geest. Die doorwerking hebben we niet verdiend, maar hij is volstrekt onmisbaar. Voor het gebed is jouw persoonlijke binnenkamer de allerbeste plaats. Laten we daarom iedere morgen en avond in onze slaapkamer op onze knieën gaan. Laten we de geestelijke nood in ons persoonlijk gebed niet vergeten. Dat de Heere ons maar veel, ja elke dag, aan Zijn genadetroon mag vinden! Laten we concreet en met redenen bidden: "Heere, bezoek ons met Uw heil en met de krachtige doorwerking van Uw Heilige Geest, opdat Uw Naam geprezen worde, Uw kerk vermeerderd, en opdat de onbekeerde medemens vrede vindt in het bloed van de gekruisigde Christus." En nu denk je misschien: "Ik ben geen Mozes, Elia of dominee Middel." Dat is waar; maar de Heere is meer dan eens, ook als er een opwekking ontstond, begonnen bij heel gewone mensen. Als Hij werkt met Zijn Geest, wie zal dan keren? Laten we daarom bidden: "Heere, werk krachtig in Uw kerk met Uw Geest; begin bij mij."

Tenslotte willen wij jullie vragen om met een biddend hart de jongerengespreksavonden te bezoeken en deze in het gebed aan de Heere op te dragen.

265